Twoje wsparcie w rekrutacji

Starszy referent ds. obsługi sekretarsko - biurowej i kancelaryjnej

Zakres obowiązków:

 • przyjmuje, rozdziela korespondencję i przesyłki oraz ewidencjonuje je w dzienniku elektronicznym i podawczym, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów jawnych,
 • organizuje pracę kancelaryjną w Wydziale Kryminalnym oraz dba o wyposażenie materiałowo- techniczne Wydziału Kryminalnego,
 • prowadzi pomocnicze ewidencje, dziennik WKT a także rejestry w celu dostarczenia aktualnej informacji oraz wsparcia bieżącej pracy Wydziału Kryminalnego,
 • wysyła korespondencję i przesyłki jawne za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz Zespołu Prezydialnego w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów,
 • archiwizuje dokumenty wytworzone w Wydziale Kryminalnym i przekazuje je do składnicy akt w celu właściwego ich przechowywania,
 • wprowadza dane dotyczące E-RPS, RPP, E-RCDŚ- elektronicznego rejestru czynności dochodzeniowo- śledczych Wydziału Kryminalnego.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno- biurowej
 • znajomość ustawy o Policji ( Dz. U. z 2019r. poz. 161), ustawy o Służbie Cywilnej ( Dz. U z 2018r. poz. 1559), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w spr. instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w spr. organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14 poz. 67 z późn. zmianami), oraz zarządzenia Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w spr. metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP nr 16, poz. 95 z późn. zm.),
 • znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty należy składać/przesyłać z dopiskiem na kopercie "starszy referent Wydziału Kryminalnego- imię i nazwisko". Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko starszego referenta jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
List motywacyjny, CV oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej - Szczegółowa informacja dotycząca naboru do korpusu służby cywilnej).
Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo - w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem umieszczenia w ofercie adresu e-mail.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 4594222
Wynagrodzenie: 2423,59 zł brutto miesięcznie, w tym dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego.
Planowany termin zatrudnienia: grudzień 2019r./ styczeń 2020r.
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Racibórz
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-26
Oferta wygasa w dniu:
2019-12-06
Liczba odsłon ogłoszenia:
73
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Rybnik
2019-11-29

Referent prawny

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach
Żory
2019-12-05

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Ruda Śląska
2019-11-27

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Tychy
2019-11-29

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Chorzów
2019-12-04

Samodzielny referent ds. obsługi logistycznej i organizacyjnej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chorzowie
Chorzów
2019-12-04

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Katowice
2019-12-05

Referent ds. związanych z militaryzacją, opracowaniem danych analityczno - statystycznych.

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
Katowice
2019-12-03

Referent prawny

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Katowice
2019-11-30

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Katowice
2019-11-29

Referent ds. obsługi sekretariatu Wydziału Infrastruktury

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
2019-11-26

Ekspert skarbowy

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Opole
2019-11-25

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dąbrowa Górnicza
2019-12-03

PS - REFERENT

Zawód: urzędnik Rodzaj: umowa o pracę
kontakt przez PUP
od 3000 zł
UoP brutto/m-c
Nysa
2019-12-04
od 3000 zł
UoP brutto/m-c