Twoje wsparcie w rekrutacji

STARSZY REFERENT DS. ADMINISTRACYJNO - BIUROWYCH WYDZIAŁU GRANICZNEGO

Zakres obowiązków:

Oferta ważna do: 6 grudnia 2019 r.
Wymiar etatu: 1 (pełny)
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Racibórz
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

WARUNKI PRACY:
- warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno biurowa, praca w godzinach od 7.30 do 15.30, praca przed monitorem ekranowym; wymuszona pozycja ciała;
- miejsce i otoczenie organizacyjno techniczne stanowiska pracy: narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;
- możliwość poruszania się po budynku: odpowiednio dostosowana toaleta oraz zachowana odpowiednia szerokość drzwi.
Oferujemy:
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-stkę; system nagród motywacyjnych; świadczenia socjalne (zapomogi, dofinansowanie do urlopu, dofinansowanie do wypoczynku dzieci, pożyczki mieszkaniowe); działalność kasy zapomogowo pożyczkowej; możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego oraz pakietu medycznego na preferencyjnych warunkach;
- możliwość korzystania z sali gimnastycznej i siłowni po godzinach pracy;
- stabilne zatrudnienie;
- możliwość rozwoju i nauki od specjalistów;
- możliwość korzystania z parkingu, w tym dla rowerów.

ZAKRES ZADAŃ:
- zapewnienie obsługi kancelaryjnej wydziału, w tym obsługa urządzeń wykorzystywanych w Wydziale Granicznym (EZD) służących do ewidencji dokumentów oraz do przesyłania korespondencji;
- doraźne lub okresowe dokonywanie porządkowania zasobu dokumentów jawnych wydziału;
- przygotowywanie dokumentacji w ramach Wydziału Granicznego do brakowania lub do przekazania do archiwum;
- prowadzenie ewidencji czasu służby funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Oddziału i pracowników zatrudnionych w Komendzie Oddziału, poprzez obsługę odpowiedniej aplikacji elektronicznej;
- przygotowywanie rocznych kart obecności funkcjonariuszy i pracowników wydziału w oparciu o system CBD SG SWK;
- przygotowywanie okresowych bądź doraźnych informacji związanych z obecnością w służbie/pracy funkcjonariuszy/pracowników wydziału;
- uzgadnianie oraz przygotowywanie spotkań służbowych Naczelnika Wydziału;
- wykonywanie dokumentów i zadań zleconych przez Naczelnika Wydziału, celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań znajdujących się we właściwości merytorycznej Wydziału Granicznego.

WYMAGANIA NIEZDBĘDNE:
- wykształcenie średnie;
- podstawowa znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o Straży Granicznej;
- podstawowa wiedza z zakresu przepisów regulujących czas pracy w oparciu o Kodeks Pracy oraz ustawę o SG;
- umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office;
- umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
- posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE;
- posiadanie obywatelstwa polskiego;
- korzystanie z pełni praw publicznych;
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE:
- wykształcenie wyższe;
- posiadanie powyżej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji lub w pracy biurowej;
- umiejętność wykonywania prezentacji multimedialnych;
- umiejętność prowadzenia korespondencji mailowej w oparciu o użytkowany w SG system klienta pocztowego;
- posiadanie wiedzy z zakresu archiwizacji dokumentów;
- znajomość języka czeskiego lub słowackiego na poziomie A1.

Wymagania:

Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Firma oferuje:

Wynagrodzenie brutto:
od 2 250 PLN
Opis wynagrodzenia:
oraz dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego.
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną

Informacje:

Miejsce pracy:
Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz, powiat: raciborski, woj: śląskie
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Zapewnienie wyżywienia:
NIE
Zapewnienie zakwaterowania:
NIE
Zatrudnienie od zaraz:
NIE
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski:
NIE
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE
Dane kontaktowe:
Śląski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu
Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz, powiat: raciborski, woj: śląskie
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Wymagane dokumenty:
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:
1. CV i list motywacyjny;
2. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
3. kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2018. 412 tekst jednolity wraz z późn. zm.);
4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:
1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów/tek, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów/tek;
2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
3. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego;
4. kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka czeskiego lub słowackiego na poziomie A1.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
- Dokumenty należy złożyć w terminie: 25 listopada 2019 r. - 6 grudnia 2019 r.
- Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
- Miejsce składania dokumentów:
Śląski Oddział Straży Granicznej
ul. Dąbrowskiego 2
47 400 Racibórz

DANE OSOBOWE KLAUZULA INFORMACYJNA:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych, nie będzie możliwy udział w naborze.
Administratorem danych jest Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ul. Dąbrowskiego 2, 47 400 Racibórz, Tel. (32) 414 40 00; e-mail: slaski@strazgraniczna.pl.
Inspektor ochrony danych: Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ul. Dąbrowskiego 2, 47 400 Racibórz, Tel. (32) 414 47 12; e-mail: woi.slaski@strazgraniczna.pl.
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej na podst. art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 2017 r. poz. 1889 ze zm.)
Okres przechowywania danych: 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru
Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowej.
Kandydat ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przeniesienia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
Kandydat ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli stwierdzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób, który spowoduje zautomatyzowane podjęcie decyzji, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.

INNE INFORMACJE:
- W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- Proponowane wynagrodzenie brutto: 2250,00 zł oraz dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 414 41-39, (32) 414 4342.

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta
Zawód:
Pracownik ds. administracji
Miejsce pracy:
Racibórz
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Wynagrodzenie:
od 2250 zł UoP brutto/m-c
Oferta dodana w dniu:
2019-11-25
Oferta wygasa w dniu:
2019-12-06
Liczba odsłon ogłoszenia:
56
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

SPECJALISTA W DZIALE UMÓW I PRZETARGÓW

Zawód: pracownik ds. administracji Rodzaj: umowa na okres próbny
Jastrzębskie Zakłady Remontowe Spółka z o.o.
4000-5000 zł
UoP brutto/m-c
Jastrzębie-Zdrój
2019-10-17
4000-5000 zł
UoP brutto/m-c

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY - DOCELOWO APLIKANT

Zawód: pracownik ds. administracji Rodzaj: umowa o pracę
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ŻORACH ZIEMOWIT BIELAK
od 2500 zł
UoP brutto/m-c
Żory
2019-11-06
od 2500 zł
UoP brutto/m-c

PODINSPEKTOR W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM I KADR URZĘDU MIASTA KNURÓW

Zawód: pracownik ds. administracji Rodzaj: umowa o pracę
Urząd Miasta Knurów
od 2600 zł
UoP brutto/m-c
Knurów
2019-11-22
od 2600 zł
UoP brutto/m-c

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

Zawód: pracownik ds. administracji Rodzaj: umowa na okres próbny
Grupa PROBUD Grzegorz Markowski
3000-4120 zł
UoP brutto/m-c
Gliwice
2019-11-29
3000-4120 zł
UoP brutto/m-c

REFERENT DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zawód: pracownik ds. administracji Rodzaj: umowa na okres próbny
CENTRUM ONKOLOGII-INSTYTUT IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE ODDZIAŁ W GLIWICACH
od 4000 zł
UoP brutto/m-c
Gliwice
2019-11-12
od 4000 zł
UoP brutto/m-c

TECHNIK ADMINISTRACJI

Zawód: pracownik ds. administracji Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Cieszyn
2019-12-05
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

DORADCA KLIENTA (STAŻ)

Zawód: pracownik ds. administracji Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Tychy
2019-11-27
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

TECHNIK ADMINISTRACJI (STAŻ)

Zawód: pracownik ds. administracji Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Tychy
2019-11-27
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

TECHNIK ADMINISTRACJI (STAŻ)

Zawód: pracownik ds. administracji Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Tychy
2019-11-06
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

TECHNIK ADMINISTRACJI (STAŻ)

Zawód: pracownik ds. administracji Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Tychy
2019-09-19
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

TECHNIK ADMINISTRACJI (STAŻ)

Zawód: pracownik ds. administracji Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Tychy
2019-09-19
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

SPECJALISTA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zawód: pracownik ds. administracji Rodzaj: umowa na okres próbny
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie
od 2250 zł
UoP brutto/m-c
Chorzów
2019-11-27
od 2250 zł
UoP brutto/m-c

STAŻYSTA (DOCELOWO SEKRETARZ SĄDOWY) [O.KDR. 110-1102-113/19]

Zawód: pracownik ds. administracji Rodzaj: umowa o pracę
SĄD OKRĘGOWY W KATOWICACH
od 2850 zł
UoP brutto/m-c
Katowice
2019-12-03
od 2850 zł
UoP brutto/m-c

GŁÓWNY SPECJALISTA W WYDZIALE GOSPODARKI LOKALOWEJ - OFERTA KONKURSOWA

Zawód: pracownik ds. administracji Rodzaj: umowa o pracę
Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
od 5000 zł
UoP brutto/m-c
Tarnowskie Góry
2019-11-26
od 5000 zł
UoP brutto/m-c

ASYSTENT/KA DS. BIUROWYCH

Zawód: pracownik ds. administracji Rodzaj: umowa na okres próbny
DFM Doors Sp. z. o. o.
od 3500 zł
UoP brutto/m-c
Opole
2019-12-05
od 3500 zł
UoP brutto/m-c

PRACOWNIK II STOPNIA WYKONUJĄCY ZADANIA W RAMACH ROBÓT PUBLICZNYCH

Zawód: pracownik ds. administracji Rodzaj: umowa o pracę
kontakt przez PUP
od 2425 zł
UoP brutto/m-c
Będzin
2019-12-05
od 2425 zł
UoP brutto/m-c

TECHNIK ADMINISTRACJI

Zawód: pracownik ds. administracji Rodzaj: umowa o pracę
kontakt przez PUP
od 2250 zł
UoP brutto/m-c
Wrzosowa
2019-11-26
od 2250 zł
UoP brutto/m-c