Twoje wsparcie w rekrutacji

Starszy specjalista ds. inwestycji i remontów w specjalności budowlanej

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją zadań inwestycyjno – remontowych oraz weryfikowanie rozliczeń i rachunków za wykonane roboty;
 • Przygotowywanie dokumentacji technicznej i kosztorysów inwestorskich do organizacji przetargów na projekty techniczne i realizację robót budowlanych;
 • Sprawdzanie merytoryczne i analityczne ofert przetargowych oraz sprawdzanie poprawności sporządzenia dokumentacji technicznej pod względem funkcjonalnym i wymogów technicznych;
 • Przygotowywanie dokumentów do przeprowadzenia procedur przetargowych;
 • Przeprowadzanie przeglądów technicznych obiektów służbowych oraz przewidywanych dla potrzeb Policji;
 • Uczestniczenie w sporządzaniu projektów planów inwestycyjnych i remontowych oraz w sporządzaniu analiz i rozliczeń z realizacji zadań inwestycyjno-remontowych;
 • Przygotowywanie i konsultowanie rozwiązań funkcjonalno – użytkowych i koncepcji projektowych zadań inwestycyjno – remontowych;
 • Prowadzenie nadzoru nad działalnością remontową w podległych jednostkach Policji.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
 • przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
 • znajomość obowiązujących przepisów budowlanych,
 • znajomość obsługi Office,
 • znajomość oprogramowania do kosztorysowania,
 • znajomość ogólnych procedur przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
- Procedura kwalifikacyjna na ww. stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
- W ww. biuletynie znajdują się również wzory wymaganych oświadczeń.
- Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą.
- Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
- Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: /048/ 345-20-04, /048/ 345-28-18


Zawód:
Specjalista/Mistrz
Miejsce pracy:
Radom
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-14
Oferta wygasa w dniu:
2019-12-13
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

STRABAG

Specjalista ds. Kalkulacji Instalacji Sanitarnych (m/k)

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: umowa o pracę
STRABAG
STRABAG

POLECANA
Pruszków
2019-11-18 POLECANA

Starszy specjalista ds. inspekcji zabytkowej urbanistyki

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach
Kielce
2019-12-09

Starszy specjalista

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Warszawa
2019-12-12

Starszy specjalista

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
Warszawa
2019-12-12

Główny specjalista

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Warszawa
2019-12-12

Starszy specjalista ds. badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie
Warszawa
2019-12-11

Starszy specjalista ds. nadzoru inwestorskiego

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Warszawa
2019-12-11

Starszy specjalista ds. księgowości

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Warszawa
2019-12-11

Główny specjalista ds. prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie rynku usług pocztowych

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Warszawa
2019-12-10

Główny specjalista ds. uprzednich porozumień cenowych

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Warszawa
2019-12-10

Starszy specjalista

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Warszawa
2019-12-09

Główny specjalista

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Warszawa
2019-12-09

Starszy specjalista

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Warszawa
2019-12-09

Starszy specjalista ds. transakcji i orzecznictwa europejskiego

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Warszawa
2019-12-09

Starszy specjalista ds. obsługi organizacyjno-logistycznej, finansowo-księgowej, wizyt zagranicznych

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Warszawa
2019-12-07

Główny specjalista ds. Samodzielne stanowisko do spraw doradztwa zawodowego i promocji

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie
Warszawa
2019-12-07

Główny specjalista ds. projektów inwestycyjnych

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Warszawa
2019-12-06

Starszy specjalista ds. roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
Warszawa
2019-12-06

Starszy specjalista ds. obsługi procesu udzielania dotacji

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
Warszawa
2019-12-06

Starszy specjalista ds. obsługi informatycznych systemów kadrowych

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Warszawa
2019-12-06