Twoje wsparcie w rekrutacji

Starszy specjalista

Zakres obowiązków:

 • Koordynowanie przygotowania merytorycznego spotkania z udziałem kierownictwa MI o charakterze międzynarodowym, w tym: samodzielne sporządzanie materiałów informacyjnych i tezowych dla członków kierownictwa MI w zakresie transportu i poczty na podstawie analizy dostępnych dokumentów; monitorowanie aktualnego stanu polskich stosunków międzynarodowych, w szczególności relacji z partnerami wchodzącymi w zakres kompetencji obszarowej wydziału
 • Organizowanie wizyt zagranicznych członków kierownictwa MI oraz podejmowanie delegacji zagranicznych w MI, w których udział biorą członkowie kierownictwa MI, w tym: opracowywanie stosownych materiałów tezowo – informacyjnych dla przedstawicieli kierownictwa MI na spotkania z partnerami zagranicznymi; współpraca z placówkami dyplomatycznymi RP za granicą oraz innymi instytucjami publicznymi (np. polskimi lub zagranicznymi resortami), placówkami dyplomatycznymi państw obcych lub przedstawicielstwami instytucji europejskich w Polsce, jak również podmiotami prywatnymi (np. firmami świadczącymi usługi logistyczne, tłumaczeniowe i in.) wspierającymi organizację wizyty; monitorowanie procesu realizacji zobowiązań podjętych podczas spotkań z partnerami zagranicznymi; dbanie o zachowanie zasad protokołu dyplomatycznego podczas organizacji wizyty; sporządzanie sprawozdania z przeprowadzonych rozmów
 • Opracowywanie materiałów tezowo - informacyjnych z zakresu międzynarodowej współpracy dwustronnej z wybranymi państwami w zakresie transportu i poczty, m.in.: proponowanie stanowiska, jakie powinno być prezentowane przez stronę polską dla potrzeb Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu oraz innych organów administracji rządowej w tym Kancelarii Premiera, MSZ, MSWiA oraz MIiR na spotkania z odpowiednimi przedstawicielami tych państw
 • Prowadzenie spraw dotyczących wielogałęziowej, dwustronnej współpracy w dziedzinie transportu i poczty, (komisje, grupy robocze); uczestnictwo w pracach tych gremiów; przygotowywanie tematyki obrad komisji lub grup roboczych oraz stanowisk jakie powinny być prezentowane przez stronę polską w czasie rozmów; opracowywanie protokołów i sprawozdań z rozmów, a także monitorowanie wykonania ustaleń podjętych w czasie tych rozmów i spotkań
 • Samodzielne analizowanie dokumentów w obszarze transportu i poczty oraz monitorowanie zmian zachodzących w ww. obszarach

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pracy w tym co najmniej rok pracy na stanowisku związanym z problematyką międzynarodową/UE
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1
 • Bardzo dobra znajomość problematyki z zakresu integracji europejskiej oraz stosunków międzynarodowych
 • Ogólna wiedza z zakresu działalności MI
 • Znajomość protokołu dyplomatycznego
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Do udziału w naborze zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.

Informacja o metodach naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert
• możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej
• rozmowa kwalifikacyjna

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby aplikujące i przesłane w formie skanu).
Dokumenty załączane przez kandydatów do oferty, wystawione w języku obcym, winny być przetłumaczone na język polski.

Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej https://www.gov.pl/infrastruktura w zakładce Praca. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane będą informowane telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

Po zakończeniu naboru oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności przeprowadzone w ramach naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 522 59 01 lub (22) 6301824
Zawód:
Specjalista/Mistrz
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-08
Oferta wygasa w dniu:
2019-11-18
Liczba odsłon ogłoszenia:
46
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

STRABAG

Specjalista ds. Kalkulacji Instalacji Sanitarnych (m/k)

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: umowa o pracę
STRABAG
STRABAG

POLECANA
Pruszków
2019-11-04 POLECANA

Starszy specjalista ds. obsługi kadrowej

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie
Pruszków
2019-11-14

Starszy specjalista ds. inwestycji i remontów w specjalności budowlanej

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Radom
2019-11-14

Główny specjalista ds. interwencyjnych

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Płock
2019-11-15