Twoje wsparcie w rekrutacji

Starszy specjalista

Zakres obowiązków:

 • Pozyskiwanie i przekazywanie instytucjom zapewniającym służby żeglugi powietrznej, portom lotniczym i innym jednostkom informacji na temat dostępnych funduszy na rozwój lotnictwa cywilnego
 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym ich monitorowanie i współpraca z jednostkami w przedmiotowym zakresie
 • Współpraca z Wydziałem Rozwoju Rynku Transportu Lotniczego w zakresie współpracy międzynarodowej i koordynacji krajowej w obszarze żeglugi powietrznej i infrastruktury nawigacyjnej
 • Opracowywanie i opiniowanie projektów dokumentów rządowych i resortowych, w tym aktów prawnych, przedstawianych pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich Rady Ministrów we współpracy z Departamentami ministerstwa i pozostałymi komórkami organizacyjnymi Departamentu
 • Współpraca w obszarze bezpieczeństwa, ochrony w lotnictwie cywilnym oraz ochrony środowiska, w tym wykorzystania źródeł energii w lotnictwie cywilnym z międzynarodowymi oraz wspólnotowymi organizacjami lotniczymi (ICAO, ECAC, EASA, EUROCONTROL) oraz stowarzyszeniami międzynarodowymi reprezentującymi podmioty zaangażowane w obszarze transportu lotniczego (np. IATA, AEA, ERA, ACI, CANSO) przedstawiając stanowisko Ministerstwa lub opiniując propozycję stanowiska Urzędu Lotnictwa Cywilnego w tych gremiach
 • Współpraca z Wydziałem Prawnym w zakresie opracowania i opiniowania projektów dokumentów rządowych, w tym aktów prawnych w zakresie ustawy Prawo lotnicze, innych ustaw oraz umów międzynarodowych w ramach właściwości stanowiska, analiza i opiniowanie prawa europejskiego oraz wniosków prejudycjalnych i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE pod kątem wprowadzania zmian do prawa polskiego pozostającego w obszarze działania Departamentu
 • Współpraca z Wydziałem Rozwoju Rynku Transportu Lotniczego w zakresie współpracy międzynarodowej i koordynacji krajowej w obszarze funkcjonowania i zarządzania lotniskami w tym zadań w zakresie nakładania obowiązku użyteczności publicznej oraz pomocy publicznej w transporcie lotniczym oraz bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, w tym rozszerzenia kompetencji Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze współpracy międzynarodowej, finansowaniu lub monitorowania projektów inwestycyjnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość zasad finansowania inwestycji, w szczególności z udziałem środków UE
 • Znajomość ustawy Prawo lotnicze
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Do udziału w naborze zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.

Informacja o metodach naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert
• możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej
• rozmowa kwalifikacyjna

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby aplikujące i przesłane w formie skanu).
Dokumenty załączane przez kandydatów do oferty, wystawione w języku obcym, winny być przetłumaczone na język polski.

Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej https://www.gov.pl/infrastruktura w zakładce Praca. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane będą informowane telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

Po zakończeniu naboru oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności przeprowadzone w ramach naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 522 59 01 lub (22) 6301824
Zawód:
Specjalista/Mistrz
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-08
Oferta wygasa w dniu:
2019-11-18
Liczba odsłon ogłoszenia:
45
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

STRABAG

Specjalista ds. Kalkulacji Instalacji Sanitarnych (m/k)

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: umowa o pracę
STRABAG
STRABAG

POLECANA
Pruszków
2019-11-04 POLECANA

Starszy specjalista ds. obsługi kadrowej

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie
Pruszków
2019-11-14

Starszy specjalista ds. inwestycji i remontów w specjalności budowlanej

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Radom
2019-11-14

Główny specjalista ds. interwencyjnych

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Płock
2019-11-15