Twoje wsparcie w rekrutacji

Specjalista ds. kadr w Biurze Dyrektora Generalnego

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania i ustania stusunku pracy, poprzez przygotowanie projektów decyzji oraz opinii kadrowych.
 • Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, przy wykorzystaniu obowiązujących w Urzędzie aplikacji kadrowych wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Administrowanie funduszem socjalnym Urzędu.
 • Udział w prowadzeniu spraw związanych z przebiegiem i realizacją procesu profilaktycznych badań lekarskich pracowników Urzędu.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w celu zapewnienia kontroli dyscypliny pracy w ULC i realizacji obowiązku sprawozdawczego.
 • Prowadzenie i aktualizacja baz danych i informacji niezbędnych do zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie kadrowym, w tym upowszechnianie informacji kadrowych w Intranecie Urzędu.
 • Udział w opiniowaniu projektów zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych oraz udzielanie pracownikom wyjaśnień i informacji z zakresu spraw pracowniczych.
 • Uczestniczenie w procesie sporządzania sprawozdań dla GUS, MF, PFRON i KPRM z zakresu spraw kadrowych.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z zarządzaniem zasobami ludzkimi
 • Dobra znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych.
 • Dobra znajomość przepisów prawa pracy i systemu ubezpieczeń społecznych.
 • Znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych.
 • Umiejętność obsługi programów kadrowych.
 • Ogólna znajomość zasad sprawozdawczości kadrowej.
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/ interesanta, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

OFERUJEMY:
- stabilną i ciekawą pracę w prestiżowej instytucji państwowej – umowa o pracę;
- możliwość zdobycia doświadczenia w prestiżowej instytucji państwowej
- dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat (do 20 %);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-tka”);
- nagrody uznaniowe;
- elastyczny czas pracy - rozpoczynanie pracy w godz. 7.00 - 9.00
- możliwość rozwoju zawodowego;
- atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie do wypoczynku i kart MultiSport;
- możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego

Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów rekrutacji.

Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Kopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia doświadczenia zawodowego.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

Aplikacje kandydatek/ów nie będą zwracane, natomiast 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP ULC w zakładce "Praca w ULC" przed złożeniem aplikacji http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/985-informacje-dla-kandydatow

Wzory wymaganych oświadczeń zamieszczone są na stronie BIP Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakładce "Praca w ULC"
http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/388-oswiadczenia-dla-potrzeb-rekrutacji-do-korpusu-sluzby-cywilnej

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 520 72 41/ 74 02 bądź e-mail: rekrutacja@ulc.gov.pl
Zawód:
Specjalista
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-08
Oferta wygasa w dniu:
2019-11-18
Liczba odsłon ogłoszenia:
54
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Specjalista ds. zamówień publicznych lub wewnętrznej obsługi prawnej wydziału

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Radom
2019-11-06