Twoje wsparcie w rekrutacji

Starszy specjalista

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie prac związanych z tzw. przyspieszoną informacją (miesięcznym meldunkiem) i opracowywaniem tablic do Biuletynu Statystycznego (BS) w zakresie wybranych wyrobów przemysłowych, współpraca z US-em i informatykiem opracowującym dane; analizowanie oraz ocena jakości danych o produkcji wybranych wyrobów przemysłowych w okresach miesięcznych i rocznych; przygotowanie wytycznych do imputacji danych dla wybranych wyrobów przemysłowych w oparciu o różne źródła; bieżące śledzenie zmian strukturalnych zachodzących w przemyśle i ocena ich wpływu na dane, w celu uzyskania wysokiej jakości danych o produkcji wyrobów przemysłowych w oparciu o obowiązujące standardy klasyfikacyjne, w obszarze, za który odpowiada;
 • współudział przy opracowywaniu nomenklatur do sprawozdawczości bieżącej i rocznej oraz kluczy powiązań PRODCOM – PRODPOL, kluczy powiązań do personalizacji sprawozdań z produkcji oraz innych kluczy dla potrzeb analitycznych i publikacyjnych w zakresie objętym tym stanowiskiem oraz współpraca z koordynatorem miesięcznych badań produktowych w zakresie wyrobów objętych tzw. przyspieszoną informacją (miesięcznym meldunkiem); współudział w pracach nad dostosowywaniem badań produktowych do wymogów międzynarodowych, w tym przygotowywanie propozycji zmian do listy PRODCOM pod kątem badań produktowych, w zakresie za który odpowiada, w celu opracowania nomenklatury stosowanej w badaniach produktowych zgodnie z przyjętymi standardami klasyfikacyjnymi oraz zabezpieczenie wieloletnich szeregów czasowych o produkcji wyrobów przemysłowych dla użytkowników;
 • współdziałanie przy opracowywaniu danych o produkcji wybranych wyrobów przemysłowych do publikacji (miesięcznych, rocznych, roczników statystycznych) oraz dla potrzeb organizacji międzynarodowych (EUROSTAT, ONZ, FAO); opracowywanie not wyjaśniających; analizowanie i weryfikowanie danych przeliczonych na układ PRODCOM w zakresie wybranych wyrobów przemysłowych w celu przygotowania danych do udostępnienia zgodnie z wytycznymi organizacji międzynarodowych;
 • współdziałanie w zakresie aktualizacji baz informacyjnych w obszarze badań produktowych, w celu utworzenia wieloletniej bazy danych o wielkości produkcji wybranych wyrobów przemysłowych;
 • przygotowywanie propozycji prawidłowego zaklasyfikowania wyrobów do odpowiednich grupowań PRODPOL na potrzeby miesięcznego i rocznego badania produktowego w celu uzyskania dobrej jakości danych.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • Znajomość podstawowych metod statystycznych,
 • Znajomość podstawowych klasyfikacji statystycznych,
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • Rzetelność,
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Komunikacja interpersonalna,
 • Komunikacja pisemna,
 • Współpraca,
 • Myślenie analityczne,
 • Kreatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wynagrodzenie brutto 2 971 zł + dodatek stażowy.

Dokumenty można składać:
1) w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w skrzynce znajdującej się w holu GUS, oznaczonej „Oferty kandydatów do pracy w GUS” w godzinach pracy Urzędu 8:15-16:15 w zamkniętych kopertach lub
2) w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacja@stat.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i razem z ofertami rozpatrzonymi negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 31 93, 608 32 24, 608 30 42, 608 30 95, 449 40 91, 608 33 29, 449 40 52.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Zawód:
Specjalista/Mistrz
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-08
Oferta wygasa w dniu:
2019-11-25
Liczba odsłon ogłoszenia:
46
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

STRABAG

Specjalista ds. Kalkulacji Instalacji Sanitarnych (m/k)

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: umowa o pracę
STRABAG
STRABAG

POLECANA
Pruszków
2019-11-04 POLECANA

Starszy specjalista ds. obsługi kadrowej

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie
Pruszków
2019-11-14

Starszy specjalista ds. inwestycji i remontów w specjalności budowlanej

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Radom
2019-11-14

Główny specjalista ds. interwencyjnych

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Płock
2019-11-15