Twoje wsparcie w rekrutacji

Referendarz

Zakres obowiązków:

 • Współtworzenie projektów programów wieloletnich dla projektów kolejowych POliŚ, innych programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020 i 2021-2027 oraz środków krajowych w zakresie przygotowania projektów do realizacji oraz poprawności i zgodności ze stanem rzeczywistym przyjętych w programie danych dotyczących realizacji projektów
 • Współtworzenie Szczegółowego Planu Realizacji do Krajowego Programu Kolejowego w zakresie projektów finansowanych ze środków UE perspektywy 2014-2020 oraz środków krajowych, w szczególności w kontekście zgodności zakresu, kosztu i terminu projektów z Krajowym Programem Kolejowym i stanem faktycznym
 • Monitorowanie procesu przygotowania i realizacji inwestycji (projektów infrastrukturalnych finansowanych z POliŚ, innych programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020 i 2021-2027 oraz środków krajowych)
 • Monitorowanie procesu opracowywania dokumentacji i uzyskiwania decyzji administracyjnych, procesu przygotowywania i udzielania zamówień przez inwestorów oraz procesu realizacji kontraktów projektów finansowanych ze środków POliŚ, innych programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020 i 2021-2027 oraz środków krajowych
 • Opiniowanie wniosków o zapewnienie finansowania projektów wspieranych ze środków UE perspektywy 2014- 2020, w szczególności w zakresie zgodności ze stanem faktycznym harmonogramów, kosztów i zakresu projektów
 • Analiza oraz ocena w zakresie rzeczowym programów i planów inwestycji finansowanych lub dofinansowanych ze środków budżetu państwa i środków unijnych, a także zmiany tych programów
 • Przygotowywanie stanowiska Ministra Infrastruktury, informacji, raportów, prezentacji oraz odpowiedzi na interpelacje oraz zapytania posłów i senatorów, organów administracji państwowej, samorządów itd. w zakresie przygotowania i realizacji infrastrukturalnych inwestycji kolejowych finansowanych ze środków unijnych

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o transporcie kolejowym
 • Znajomość Krajowego Programu Kolejowego do roku 2023
 • Znajomość pakietu MS Office (m.in Word, Excel)
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Do udziału w naborze zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.

Informacja o metodach naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert
• możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej
• rozmowa kwalifikacyjna

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby aplikujące i przesłane w formie skanu).
Dokumenty załączane przez kandydatów/kandydatki do oferty, wystawione w języku obcym, winny być przetłumaczone na język polski.

Po zakończeniu naboru oferty złożone przez kandydatów/kandydatki, którzy nie zostali zatrudnieni oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności przeprowadzone w ramach naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 522 59 01 lub (22) 630 18 24


Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej:
• https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych

Osoby zakwalifikowane będą informowane telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-08
Oferta wygasa w dniu:
2019-11-18
Liczba odsłon ogłoszenia:
54
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Starszy referent ds. organizacyjno-kadrowych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
Wołomin
2019-11-14

Zastępca naczelnika wydziału

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Otwocku
Otwock
2019-11-14

Starszy referent ds. Zespołu Dyżurnych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Policji w Płocku
Płock
2019-11-09

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Łuków
2019-11-13