Twoje wsparcie w rekrutacji

Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Zakres obowiązków:

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzeganie przepisów i zasad bhp i ppoż. oraz sporządzanie i przedstawianie pracodawcy raz w roku okresowej analizy stanu bhp w celu dostarczenia pracodawcy informacji o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Prowadzenie ogólnych szkoleń wstępnych w zakresie BHP i PPOŻ nowozatrudnionych pracowników w celu spełnienia obowiązków nałożonych na pracodawcę przez obowiązujące przepisy i zasady w tym zakresie.
 • Prowadzenie procesu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków dotyczących tych wypadków, a także prowadzenie dokumentacji powypadkowej w celu spełnienia obowiązków nałożonych na pracodawcę przez obowiązujące przepisy i zasady w tym zakresie.
 • Prowadzenie procesu oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w celu spełniania obowiązków nałożonych na pracodawcę przez obowiązujące przepisy i zasady w tym zakresie.
 • Inicjowanie i rozwijanie na terenie Urzędu różnych form popularyzowania problematyki bhp i ppoż., wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu, w celu podniesienie świadomości i kultury w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Uczestniczenie w pracach, powołanej przez pracodawcę Komisji BHP oraz współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną w celu spełnienia obowiązków nałożonych na pracodawcę przez obowiązujące przepisy i zasady w tym zakresie.
 • Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy oraz instrukcje bezpieczeństwa pożarowego w celu spełnienia standardów w tym zakresie.
 • Przygotowywanie projektów procedur wewnętrznych dotyczących spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem pożarowym.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe o specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy lub wyższe i studia podyplomowe w zakresie BHP.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy w służbie BHP
 • Aktualne przeszkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracownika służby BHP.
 • Aktualne szkolenie dla specjalistów ochrony przeciwpożarowej.
 • Znajomość Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych z zakresu bhp i ppoż;
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

OFERUJEMY:
- stabilną i ciekawą pracę w prestiżowej instytucji państwowej – umowa o pracę;
- możliwość zdobycia doświadczenia w prestiżowej instytucji państwowej
- dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat (do 20 %);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-tka”);
- nagrody uznaniowe;
- elastyczny czas pracy - rozpoczynanie pracy w godz. 7.00 - 9.00
- możliwość rozwoju zawodowego;
- atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie do wypoczynku i kart MultiSport;
- możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego

Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów rekrutacji.

Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Kopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia doświadczenia zawodowego.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

Aplikacje kandydatek/ów nie będą zwracane, natomiast 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP ULC w zakładce "Praca w ULC" przed złożeniem aplikacji http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/985-informacje-dla-kandydatow

Wzory wymaganych oświadczeń zamieszczone są na stronie BIP Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakładce "Praca w ULC"
http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/388-oswiadczenia-dla-potrzeb-rekrutacji-do-korpusu-sluzby-cywilnej

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 520 72 41/ 74 02 bądź e-mail: rekrutacja@ulc.gov.pl
Zawód:
Specjalista
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-08
Oferta wygasa w dniu:
2019-11-18
Liczba odsłon ogłoszenia:
44
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Specjalista ds. zamówień publicznych lub wewnętrznej obsługi prawnej wydziału

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Radom
2019-11-06