Twoje wsparcie w rekrutacji

Specjalista ds. związanych z recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji

Zakres obowiązków:

 • Analiza i weryfikacja rocznych sprawozdań o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów;
 • Bieżąca analiza danych zawartych w Bazie Danych Odpadowych (BDO);
 • Przygotowanie projektów decyzji ustalających wysokość należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów, rozpatrywanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz przygotowanie projektów odpowiedzi na złożone skargi na decyzje Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, oraz udział w postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
 • Współpraca z marszałkami województw w zakresie wymiany informacji dot. danych zawartych w Bazie Danych Odpadowych (BDO);
 • Analiza umów wprowadzających pojazdy ze stacjami demontażu i punktami zbierania pojazdów;
 • Sporządzanie pism dot. prowadzonej weryfikacji sprawozdań;
 • Opracowywanie analiz i zbiorczych zestawień i raportów dot. zagadnień związanych z recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość przepisów ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • znajomość ustawowych zadań i kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska;
 • znajomość zadań organów administracji publicznej;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zatrudnienie na zastępstwo.

Dokumenty można składać:
- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ
- w formie elektronicznej za pośrednictwem :Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP ) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń
Kandydatki/kandydaci , którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.

Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 369-22-21.
Zawód:
Specjalista
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-08
Oferta wygasa w dniu:
2019-11-22
Liczba odsłon ogłoszenia:
52
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Specjalista ds. zamówień publicznych lub wewnętrznej obsługi prawnej wydziału

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Radom
2019-11-06