Twoje wsparcie w rekrutacji

Specjalista ds. inwestycji i nadzoru

Zakres obowiązków:

 • Nadzór nad organami/ jednostkami podległymi i nadzorowanymi/ fundacjami/ inspekcjami w zakresie Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły w tym: - opiniowanie dokumentów (m.in. statuty, regulaminy, plany, sprawozdania, wnioski o dotacje, wnioski o kredyty i pożyczki, wyniki prowadzonych kontroli) wiedzy, - monitorowanie / ocena działalności / kompetencji (w tym gromadzenie i przetwarzanie informacji), - opracowywanie zbiorczych informacji dotyczących działalności;
 • Realizacja obowiązków informacyjnych Ministra, w tym obsługa interpelacji i zapytań poselskich, odpowiedzi na wystąpienia (dezyderaty, opinie) komisji sejmowych i senackich, oraz innych naczelnych i centralnych organów administracji rządowe w zakresie zadań wydziału w tym: - gromadzenie materiałów, - przygotowywanie odpowiedzi;
 • Monitorowanie procesu przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie wsparcia jednostek podległych w szczególności realizujących Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry (POPDO) oraz Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) w tym: - monitorowanie postępu realizacji inwestycji, identyfikowanie ryzyk i problemów oraz przygotowywanie rekomendacji działań zapobiegawczych i naprawczych, - przygotowywanie opinii, stanowisk i informacji o realizowanych działaniach inwestycyjnych;
 • Rozpatrywanie skarg/ wniosków/ odwołań/ petycji w zakresie/ w obszarze gospodarki wodnej w tym: udzielanie odpowiedzi na złożone skargi/ wnioski/ odwołania/ petycje, analizowanie składanych skarg/ zażaleń/ wniosków/ odwołań/ petycji i interpelacji innych sygnałów obywatelskich i zbieranie dodatkowych wyjaśnień/ dokumentów, przekazywanie do rozpatrzenia według właściwości
 • Udział w planowaniu zamówień publicznych oraz przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej w zakresie/ w obszarze gospodarki wodnej w tym: przeprowadzanie rozeznania rynku, - szacowanie wartości zamówienia, - sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia, - opiniowanie dokumentacji;

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość ustaw: Prawo wodne, o finansach publicznych
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Komunikacja
 • Współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do udziału w naborze zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa: http: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska w zakładce Ministerstwo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa: https://gospodarkamorska.bip.gov.pl w zakładce Praca lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 583 88 49.
Zawód:
Specjalista
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-10-09
Oferta wygasa w dniu:
2019-10-23
Liczba odsłon ogłoszenia:
47
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)