Twoje wsparcie w rekrutacji

Specjalista ds. oceny wodnej

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i pozaadministracyjnych w zakresie: wydawania opinii dotyczących obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla których inwestorem są Wody Polskie, - uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć dla których inwestorem są Wody Polskie, - prowadzenia postępowań w sprawie ocen wodnoprawnych, - wydawania deklaracji co do zgodności planowanego przedsięwzięcia z wymogami okreslonymi w Dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r., - wydawania decyzji zwalniających, o których mowa w ustawie Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1566) w tym: - opracowywanie lub opiniowanie projektów decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym, - opracowywanie projektów decyzji i rozstrzygnięć pozaadministracyjnych, - prowadzenie innych czynności w postępowaniu administracyjnym (w tym: prowadzenie postępowania wyjaśniającego, przygotowanie/ prowadzenie rozprawy administracyjnej), - rozpatrywanie ponagleń, - prowadzenie procedury odwoławczej, w tym rozpatrywanie i przekazywanie do wojewódzkiego sądu administracyjnego sprzeciwów od decyzji, - przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji, - wydawanie zaświadczeń;
 • Monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii/ inicjatyw, etc.w obszarze gospodarki wodnej w tym: - analizowanie aktualnego stanu prawnego, orzecznictwa i poglądów doktryny/ standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii, - analizowanie planowanych zmian prawnych, - przekazywanie informacji zainteresowanym;

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • znajomość ustaw: Prawo wodne, Kodeks postepowania administracyjnego, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ochronie przyrody
 • Znajomość Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • myślenie analityczne
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • komunikacja
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do udziału w naborze zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa: http: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska w zakładce Ministerstwo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa: https://gospodarkamorska.bip.gov.pl w zakładce Praca lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 583 88 49.
Zawód:
Specjalista
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-10-09
Oferta wygasa w dniu:
2019-10-23
Liczba odsłon ogłoszenia:
47
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)