Twoje wsparcie w rekrutacji

Specjalista ds. dokumentacji przetargowej, zamówień publicznych oraz analizy przepisów

Zakres obowiązków:

 • dokonywanie analizy przepisów i monitorowanie ich stosowania podczas prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz analizowanie projektów umów,
 • uczestniczenie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym wykonywanie czynności za które odpowiedzialny jest Przewodniczący lub Sekretarz Komisji Przetargowej,
 • sprawdzanie dokumentacji przetargowej, pod kątem zgodności czynności komisji przetargowej z przepisami prawa,
 • prowadzenie negocjacji z Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia w trybach niekonkurencyjnych,
 • współuczestniczenie w przygotowaniu projektów stanowiska zamawiającego w zakresie wniesionych przez wykonawców środków ochrony prawnej lub przystąpień do toczącego się postępowania,
 • współuczestniczenie w opracowywaniu i wdrażaniu wewnętrznych aktów prawnych oraz materiałów pomocniczych np. procedur dotyczących przestrzegania zaktualizowanych aktów prawnych i wytycznych z dziedziny zamówień publicznych oraz innych przepisów związanych z prowadzonymi postępowaniami,
 • przygotowywanie dokumentacji organom przeprowadzającym kontrolę oraz przedstawianie projektów propozycji wyjaśnień,
 • przedstawianie propozycji potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego oraz przygotowywanie materiałów (w tym prezentacje multimedialne).

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 2 lata i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze przygotowywania i prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne
 • bardzo dobra znajomość ustaw: prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych, prawo cywilne w zakresie zobowiązań, o finansach publicznych w zakresie zasad finansów publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, znajomość informatycznych zbiorów aktów prawnych np. LEX,
 • umiejętność: przygotowywania projektów umów o zamówienie publiczne, opinii oraz odpowiedzi na odwołania, stosowania prawa w praktyce, pisemnego formułowania opinii, negocjowania, analitycznego myślenia, obsługi komputera w zakresie pakietu Ms Office,
 • komunikatywność
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy do składania ofert przez osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy).
Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów.
UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS/CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE AKTUALNĄ DATĄ (korespondującą z datą złożenia dokumentów) ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki, którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji. Planowane techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zawód:
Specjalista
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-10-09
Oferta wygasa w dniu:
2019-10-23
Liczba odsłon ogłoszenia:
59
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)