Twoje wsparcie w rekrutacji

Referendarz ds. kontroli koncentracji

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie postępowań antymonopolowych oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach koncentracji przedsiębiorców w celu oceny wpływu koncentracji na stan konkurencji na rynku.
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w celu badania rynku oraz ustalenia istnienia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK.
 • Prowadzenie postępowań antymonopolowych w celu nałożenia kar pieniężnych z tytułu dokonania koncentracji bez notyfikacji Prezesowi UOKiK oraz z tytułu nieudzielenia danych i informacji na żądanie Prezesa UOKiK.
 • Opiniowanie wniosków przedsiębiorców w sprawach koncentracji przesłanych przez Komisję Europejską w celu ustalenia, czy są podstawy do przejęcia sprawy przez Prezesa UOKIK.
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych w celu zgłoszenia uwag Prezesa UOKIK.
 • Uczestniczenie w komitetach doradczych i innych spotkaniach organizowanych przez Komisję Europejską.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe prawa lub ekonomii
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie znajomości krajowego i wspólnotowego prawa konkurencji, znajomości kpa, orzecznictwa antymonopolowego oraz podstaw ekonomii.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Posiadanie kompetencji: rzetelność, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, kreatywność, komunikacja, myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą (List Motywacyjny, Oświadczenia).
Oświadczenia do pobrania pod adresem: https://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Przekazanie dokumentów wymienionych w części „dokumentów i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.
Planowane techniki i metody naboru: - sprawdzian wiedzy, - próbka pracy, - rozmowa kwalifikacyjna.
Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub emailem.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 55 60 850.
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-10-09
Oferta wygasa w dniu:
2019-10-21
Liczba odsłon ogłoszenia:
47
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Referent ds. administracyjno-biurowych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Warszawski Zachodni Ożarów Mazowiecki
Ożarów Mazowiecki
2019-10-12

Referent ds. orzecznictwa

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Pruszków
2019-10-14

Referent prawno-administracyjny

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie
Legionowo
2019-09-27

Starszy referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim
Mińsk Mazowiecki
2019-10-18

Referent ds. obsługi bieżącej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Żyrardów
2019-10-17

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Żyrardów
2019-10-17

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie
Żyrardów
2019-10-04