Twoje wsparcie w rekrutacji

Inspektor wojewódzki ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej oraz realizacji programów resortowyc

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-10-23

Zakres obowiązków:

 • kontrolowanie jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (regionalny ośrodek polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ośrodki interwencji kryzysowej) i podmioty niepubliczne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • realizowanie rządowych i resortowych programów z zakresu pomocy społecznej, w tym dokonywanie oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, opracowywanie projektów umów na realizowane zadania oraz dokonywanie rozliczenia dotacji, a także sporządzanie sprawozdań z ich realizacji,
 • uzgadnianie treści dokumentów określających funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (regulaminy organizacyjne, programy działalności oraz plany pracy na każdy rok) oraz dokonywanie analizy miesięcznych i rocznych sprawozdań z działalności tych jednostek,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania jednostek podlegających kontroli oraz pism interwencyjnych w ramach zadań stanowiska,
 • opracowywanie projektów decyzji administracyjnych dot. wydawania i cofania zezwolenia na prowadzenie domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, zmiany typu przeznaczenia domów pomocy społecznej, oraz przygotowywanie projektów decyzji dot. kar pieniężnych za prowadzenie bez zezwolenia wojewody placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom, oraz za niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • opracowywanie i sporządzanie sprawozdań w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem Statystycznej Aplikacji Centralnej oraz opracowywanie informacje i danych dotyczących analizy stanu i skuteczności pomocy społecznej w oparciu o ocenę zasobów pomocy społecznej, przyjętą przez samorząd województwa, z uwzględnieniem założeń przewidzianych w strategii z zakresu zadań Oddziału

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe na kierunkach: prawo, administracja, ekonomia, politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub ukończone studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna. Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pomocy społecznej,
 • znajomość przepisów ustaw: o pomocy społecznej, o ochronie zdrowia psychicznego, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Lublin
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-10-09
Oferta wygasła w dniu:
2019-10-23
Liczba odsłon ogłoszenia:
79
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Inspektor nadzoru budowlanego ds. nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdniku
Świdnik
2019-11-13

Inspektor ds. budownictwa

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej
Łęczna
2019-11-06

Inspektor weterynaryjny ds. Rolniczego handlu detalicznego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zwoleniu
Zwoleń
2019-11-05

Inspektor ds. kadrowo - płacowych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zamościu
Zamość
2019-11-14

Inspektor ds. kancelaryjnych, wprowadzania i weryfikacji danych w systemach policyjnych i poza poli

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju
Biłgoraj
2019-11-07

Inspektor weterynaryjny

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kozienicach
Kozienice
2019-10-23

Starszy inspektor ds. ds.administracji nieruchomościami, planowania i rozliczeń finansowych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Radom
2019-11-15