Twoje wsparcie w rekrutacji

Starszy specjalista ds. utrzymania i nadzoru infrastruktury wojskowej

Zakres obowiązków:

 • Udział w programowaniu rozwoju Sił Zbrojnych w obszarze infrastruktury wojskowej, definiowanie jednolitych rozwiązań realizacyjnych wojskowych obiektów budowlanych.
 • Analizowanie potrzeb w zakresie wymagań techniczno-użytkowych infrastruktury niezbędnej dla modernizacji technicznej Sił Zbrojnych, w tym efektywnego zarządzania infrastrukturą w celu oceny stopnia zabezpieczenia potrzeb funkcjonalno-użytkowych w obiektach wojskowych.
 • Nadzorowanie wykorzystywania dotacji budżetowych resortu obrony narodowej na inwestycje budowlane realizowane przez uczelnie, muzea wojskowe, szpitale, instytuty wojskowe oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ), w celu oceny stopnia realizacji przedsięwzięcia.
 • Opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń powszechnie obwiązujących oraz decyzji i zarządzeń wewnątrzresortowych określających warunki techniczno-użytkowe dla obiektów specjalnych oraz infrastruktury krytycznej i komunikacyjnej.
 • Analizowanie oraz dokonywanie oceny przebiegu procesów zarządzania i inwestowania w nieruchomości Skarbu Państwa oddane w trwały zarząd Ministra Obrony Narodowej, w tym dotyczących obiektów specjalnych oraz infrastruktury krytycznej i komunikacyjnej.
 • Udział w planowaniu i realizacji inwestycji budowlanych resortu obrony narodowej.
 • Uczestniczenie w nadzorze Biura Infrastruktury Specjalnej w zakresie utrzymania obiektów infrastruktury krytycznej oraz obiektów specjalnych, a także prowadzonej działalności standaryzacyjnej.
 • Udział w opracowywaniu wniosków do zamierzeń rozwojowo-wdrożeniowych w obszarze infrastruktury wojskowej.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze infrastruktury
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „tajne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „tajne”
 • Znajoność ustawy Prawo Budowlane
 • Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
 • Znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym
 • Znajomość struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi około 4600 zł brutto (według mnożnika kwoty bazowej 2,4) plus dodatek za wysługę lat. Wynagrodzenie nie podlega negocjacji. Pracownikowi może być nadany przez właściwego wojskowego komendanta uzupełnień pracowniczy przydział mobilizacyjny - na podstawie art. 59a ust. 2 i 5 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Procedura naboru do korpusu służby cywilnej w MON nie dopuszcza możliwości uzupełniania aplikacji.
Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest adres e-mailowy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni wyłącznie pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za nie spełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu).
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno - technicznego stanowiska pracy).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 874 955, 261 840 515, 261 840 034.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Zawód:
Specjalista/Mistrz
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-10-09
Oferta wygasa w dniu:
2019-10-23
Liczba odsłon ogłoszenia:
47
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Główny specjalista ds. interwencyjnych

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Mińsk Mazowiecki
2019-10-09

Starszy specjalista ds. inwestycji i remontów w specjalności budowlanej

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Radom
2019-09-26

Główny specjalista ds. interwencyjnych

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Płock
2019-10-09