Twoje wsparcie w rekrutacji

Specjalista ds. kompetencji cyfrowych i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie ewidencji wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowej oraz zgodnie z wymogami Ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), przeprowadzanie konsultacji wniosku ze środowiskami zainteresowanymi, przeprowadzanie naboru na specjalistów i ekspertów oraz zbieranie ich opinii w zakresie procedowanej kwalifikacji, przygotowywanie projektów umów ze specjalistami i ekspertami, przygotowywanie projektów zarządzeń MC w sprawie powołania zespołu ekspertów, przygotowywanie projektów rekomendacji do opinii Rady Interesariuszy ZSK, przygotowywanie projektów obwieszczeń informujących o włączeniu kwalifikacji rynkowej do ZSK.
 • Prowadzenie ewidencji wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowych, przygotowywanie projektów decyzji administracyjnej uprawniającej do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, opracowywanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli instytucji certyfikującej.
 • Przygotowywanie i procedowanie projektów umów pomiędzy MC z Podmiotami Zewnętrznego Zapewnienia Jakości.
 • Przygotowywanie analiz i koordynowanie obiegu dokumentów strategicznych, programowych oraz dokumentów o charakterze informacyjnym i wdrożeniowym w celu formułowania propozycji działań w zakresie nabywania i pogłębiania kompetencji cyfrowych różnych grup obywateli.
 • Gromadzenie informacji oraz tworzenie raportów i zestawień dotyczących istotnych inicjatyw z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych finansowanych ze środków PO PC oraz innych środków UE, w tym przede wszystkim w ramach PO WER oraz RPO, jak i publicznych środków pozaunijnych, w celu identyfikacji efektów ww. inicjatyw, barier utrudniających ich realizację oraz dobrych praktyk.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Zorientowanie na osiągnięcie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zwarte w niniejszym ogłoszeniu.


Co oferujemy naszym pracownikom?

• możliwość uczestniczenia w projektach niedostępnych w sektorze prywatnym;
• rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie;
• rewelacyjną lokalizację w centrum Warszawy z doskonałymi połączeniami komunikacyjnymi;
• stabilne zatrudnienie;
• ruchomy czas pracy;
• możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie oraz opieki medycznej;
• dofinansowania do wypoczynku, wyjść do kina, teatru, zajęć sportowych;
• HydePark – fantastyczną wspólną przestrzeń, której wykorzystanie zależy głównie od kreatywności pomysłodawcy;
• Strefę Mocy – miejsce na terenie MC, gdzie można korzystać z dedykowanej siłowni oraz zajęć relaksacyjnych;
• Pokój Rodzica z Dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki.

Dokumenty aplikacyjne można składać również poprzez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej).
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data rejestracji w ePUAP) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://nabory.kprm.gov.pl, http://mc.bip.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 245 57 63.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zawód:
Specjalista
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-10-09
Oferta wygasa w dniu:
2019-10-22
Liczba odsłon ogłoszenia:
46
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)