Twoje wsparcie w rekrutacji

Główny specjalista ds. informacji o schematach podatkowych

Zakres obowiązków:

 • Analizowanie i ocena informacji o schematach podatkowych we współpracy z innym departamentem MF oraz udostępnianie wyników przeprowadzonej analizy i informacji o schematach podatkowych odpowiednim w zakresie legislacji komórkom organizacyjnym.
 • Identyfikowanie obszarów ryzyka, typowanie podmiotów do kontroli przy wykorzystaniu informacji o schematach podatkowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kar pieniężnych, w szczególności w zakresie przeprowadzania kontroli wypełniania przez podmioty obowiązków dotyczących przeciwdziałania niewywiązywaniu się z przekazywania informacji o schematach podatkowych oraz koordynowanie prowadzenia postępowań w zakresie nakładania kar pieniężnych oraz wydawania decyzji i innych rozstrzygnięć w tym zakresie.
 • Opiniowanie założeń lub projektów wyjaśnień ogólnych, określonych w art. 86k ustawy - Ordynacja podatkowa.
 • Identyfikowanie czynności związanych z optymalizacją podatkową na podstawie informacji o schematach podatkowych.
 • Współpracowanie z właściwymi departamentami MF w zakresie: opracowywania propozycji rozwiązań o charakterze systemowych, w tym legislacyjnych, dotyczących informacji o schematach podatkowych.
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie właściwości wydziału związanych z obowiązkowym raportowaniem informacji o schematach podatkowych.
 • Uczestniczenie w pracach związanych ze współpracą międzynarodową w zakresie właściwości wydziału.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub ekonomia
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatkowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi dotyczących realizowanych zadań
 • Znajomość prawa podatkowego (PIT, CIT, PCC, podatek od spadków i darowizn, podatki i opłaty lokalne, Ordynacja podatkowa)
 • Znajomość zagadnień ekonomii i prawa gospodarczego
 • Znajomość zasad techniki legislacyjnej
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność argumentowania
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.), ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.

CV I LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 22 694-55-57.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zawód:
Specjalista/Mistrz
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-10-09
Oferta wygasa w dniu:
2019-10-23
Liczba odsłon ogłoszenia:
47
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Główny specjalista ds. interwencyjnych

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Mińsk Mazowiecki
2019-10-09

Starszy specjalista ds. inwestycji i remontów w specjalności budowlanej

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Radom
2019-09-26

Główny specjalista ds. interwencyjnych

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Płock
2019-10-09