Twoje wsparcie w rekrutacji

Referendarz ds. obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, praw osób niepełnosprawnych, współ

Zakres obowiązków:

 • ­udzielanie wyjaśnień dotyczących praw oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
 • wypracowywanie rozwiązań dotyczących przeznaczenia funduszy strukturalnych na projekty służące integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych, programów i innych dokumentów dotyczących osób niepełnosprawnych, opracowywanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa lub inne ministerstwa i urzędy,
 • opiniowanie skuteczności funkcjonujących rozwiązań prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych oraz proponowanie działań związanych z realizacją rehabilitacji społecznej ograniczającej skutki niepełnosprawności,
 • przygotowywanie wkładu do projektu corocznej informacji o działaniach podejmowanych na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu RP Karta Praw Osób Niepełnosprawnych,
 • opracowywanie i przedstawianie merytorycznych opinii dotyczących problematyki praw oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych na spotkaniach informacyjnych i konferencjach organizowanych przez różne podmioty oraz w ramach prac zespołów (w tym zewnętrznych).

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i aktów wykonawczych z zakresu rehabilitacji społecznej
 • Znajomość przepisów dotyczących samorządu terytorialnego
 • Znajomość prawa, programów i procedur dotyczących wykorzystania funduszy strukturalnych
 • Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych i wolontariatu
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Etapy, metody oraz techniki naboru:
- weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych,
- sprawdzian wiedzy lub umiejętności.

Oferujemy:
- umowę o pracę, ciekawe zadania, pracę w dużej organizacji, doskonalenie zawodowe.

Proponowany mnożnik kwoty bazowej stanowiący wynagrodzenie zasadnicze dla stanowiska wynosi 1,9.

Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
- oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-oswiadczenie-dla-potrzeb-naborow ,
- oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
- dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni,
- w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu,
- w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (8:15-16:15).

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 661-13-14, 22 661-13-63 lub 22 661-13-26.
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-10-08
Oferta wygasa w dniu:
2019-10-22
Liczba odsłon ogłoszenia:
48
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Referent ds. administracyjno-biurowych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Warszawski Zachodni Ożarów Mazowiecki
Ożarów Mazowiecki
2019-10-12

Referent ds. orzecznictwa

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Pruszków
2019-10-14

Referent prawno-administracyjny

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie
Legionowo
2019-09-27

Starszy referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim
Mińsk Mazowiecki
2019-10-18

Referent ds. obsługi bieżącej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Żyrardów
2019-10-17

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Żyrardów
2019-10-17

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie
Żyrardów
2019-10-04