Grupa Kęty S.A.

Elektromechanik linii produkcyjnych - wzrost zatrudnienia w związku z nową inwestycją

 • Kęty, małopolskie pow. oświęcimski

Elektromechanik

Umowa o pracę

Pełny etat

Młodszy specjalista (junior)

Praca stacjonarna

Elektromechanik linii produkcyjnych - wzrost zatrudnienia w związku z nową inwestycją

Grupa KĘTY S.A. jest nowoczesną firmą o globalnym zasięgu, oferującą klientom najwyższą jakość produktów oraz przejrzyste i uczciwe zasady współpracy. Przypadający na ostatnie 30-lecie okres dynamicznego rozwoju pozwolił nam stworzyć prężny holding przemysłowy osiągający przychody ze sprzedaży na poziomie 5,2 mld PLN, współpracujący z klientami z ok. 60 krajów na całym świecie, utrzymujący jednocześnie status największego w Polsce dostawcy profili i komponentów aluminiowych oraz tworzonych na ich bazie systemów aluminiowych dla budownictwa, a także lidera w produkcji materiałów opakowaniowych i łatwo recyklingowalnych folii polipropylenowych w Polsce. Segment Wyrobów Wyciskanych obejmuje produkcję i sprzedaż profili i komponentów aluminiowych wykorzystywanych m.in. przez branże budownictwa i konstrukcje, motoryzacja i transport drogowy, kolejnictwo, elektrotechnika, inżynieria, AGD.

Zakres obowiązków

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ NA STANOWISKU ELEKTROMECHANIKA:

 • Usuwaniem usterek, awarii, utrzymaniem sprawności urządzeń produkcyjnych i pomocniczych
 • Wykonywaniem prac montażowych i demontażowych, przeglądów, konserwacji i remontów maszyn produkcyjnych i elektroenergetycznych
 • Przygotowywaniem nowych uruchomień na urządzeniach
 • Wdrażaniem projektów, modernizacji, optymalizacji pracy urządzeń
 • Analizą zdarzeń na urządzeniach i przedstawianiem działań zapobiegawczych

Wymagania

CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY:

 • Wykształcenia zawodowego lub średniego – profil elektryczny
 • Uprawnień energetycznych SEP E1 – mile widziane
 • Umiejętności posługiwania się schematami elektrycznymi
 • Umiejętności pracy w zespole pracowników
 • Samodzielności, odpowiedzialności, zaangażowania
 • Gotowość szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji
 • Gotowości do pracy w systemie czterobrygadowym – mile widziana

Oferujemy

• Stabilne zatrudnienie w rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

Atrakcyjne dodatki płacowe

• Możliwość rozwoju poprzez szkolenia oraz kursy

• Kursy językowe w godzinach pracy

• Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych, kolonii oraz zimowisk dla dzieci, bony okazjonalne, premia świąteczna i wakacyjna)

• Prywatna opieka medyczna dla pracownika i jego rodziny

• Ubezpieczenie grupowe

• Pracowniczy Program Emerytalny

 • Dodatki świąteczne
 • Dodatkowe ubezpieczenie
 • Dofinansowanie do nauki języka obcego
 • Dofinansowanie wypoczynku
 • Pakiet socjalny
 • Parking dla pracowników
 • Pracowniczy Program Emerytalny
 • Program poleceń pracowników
 • Prywatna opieka medyczna
 • Przyjazna atmosfera
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Szkolenia, kursy, konferencje
 • Szkolenie stanowiskowe
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Dowiedz się więcej o pracodawcy
 • INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY
  Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO, Grupa Kęty S.A. informuje, że:
  1. Administrator danych:
  Administratorem danych osobowych jest Grupa Kęty S.A. (ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty, NIP: 5490001468).
  2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

  Dane osobowe są przetwarzane:
  - w celu zawarcia umowy o pracę lub na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  - na podstawie zgody kandydata do pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, która może obejmować także przetwarzanie danych osobowych na potrzeby następnych procesów rekrutacyjnych.

  W przypadku prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej on-line dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nazwy użytkownika w programie do prowadzenia rekrutacji on-line, danych podanych w trakcie rozmowy rekrutacyjnej oraz wizerunku w przypadku jego wyświetlenia podczas rozmowy rekrutacyjnej są wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji on - line, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  3. Zakres przetwarzanych danych:
  Zakres przetwarzanych danych ogranicza się do informacji, których obowiązek podania wynika z przepisów prawa pracy, niezbędnych do zawarcia umowy (imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), a także przetwarzanych na podstawie dobrowolnej zgody udzielonej przez kandydata do pracy (np. wizerunek - zdjęcie, inne dane kontaktowe, testy osobowościowe i/lub psychologiczne oraz testy inteligencji płynnej, zapis wideo rozmowy).
  4. Odbiorcy danych osobowych:
  Dostęp do danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, w szczególności są to pracownicy Działu HR oraz potencjalni przełożeni, a także podmioty świadczące usługi kadrowe, informatyczne, w tym także związane z działaniem programu do prowadzenia rekrutacji on - line.
  5. Powód podania danych osobowych:
  Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji do pracy u Administratora.
  W zakresie, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
  6. Okres przetwarzania danych osobowych:
  Dane osobowe są przetwarzane w trakcie procesu rekrutacyjnego, a po jego zakończeniu tak długo jak nie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, nie dłużej jednak niż przez okres jednego roku.
  7. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Kandydatowi do pracy przysługuje:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
  • na podstawie art. 17 RODO prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych wyłącznie w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, gdy kandydat uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, kandydatowi do pracy przysługuje prawo do jej cofnięcia, co jednak nie wpływa na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody w okresie między jej udzieleniem a cofnięciem.

  Kandydatowi do pracy przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO wyłącznie w zakresie danych przetwarzanych podczas rozmowy rekrutacyjnej on-line.

  Z uwagi na charakter przetwarzania danych osobowych podczas rozmowy rekrutacyjnej on-line nie przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

  8. Profilowanie:

  Dane osobowe nie są wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w szczególności automatycznego profilowania.

  9. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

  Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

  10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

  W razie wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych, w szczególności w celu skorzystania z przysługujących praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Tomaszem Cyganem, e-mail: IODO_grupakety@grupakety.com, tel. 0 694 429 337 lub listownie na adres administratora.

  Zapewniamy, że Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Zapoznałam/em się z treścią obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w Grupie Kęty S.A.
 • Jeżeli chce Pan/i zezwolić nam na wykorzystywanie Pana/i CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Grupie Kęty S.A., prosimy zamieścić w swoim CV poniższą zgodę: "Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam dobrowolną zgodę na wykorzystanie danych z przesłanego dokumentu CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Grupie Kęty S.A. do czasu wycofania niniejszej zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od wyrażenia zgody." Informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy
Dodana
Wygasa (za 14 dni)
Powrót do listy ofert

Pozostałe oferty pracodawcy

Podobne oferty pracy