Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Pracownik do realizacji projektu HORECA

 • Bielsko-Biała, śląskie

Pracownik biurowy

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Praca stacjonarna

Praca od zaraz

Pracownik do realizacji projektu HORECA

OFERTA PRACY

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku – Białej

ul. Cieszyńska 365

Zatrudni pracowników do Działu Projektów i Doradztwa do realizacji projektu „HoReCa Dotacje na Inwestycje” finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz Unii Europejskiej

Do udzielania dodatkowych informacji dotyczących rekrutacji upoważniona jest Pani Elżbieta Szczerba, kontakt: tel. 33 816 -91-62, e-mail: eszczerba@arrsa.pl

Zakres obowiązków


Poszukiwani kandydaci na stanowiska pracy do realizacji projektu „HoReCa Dotacje na Inwestycje” finansowanych w ramach programu KPO. Oferowane stanowiska pracy w zakresie zadań w projekcie:


 • Kontraktacja i zawieranie umów
 • Realizacja i rozliczanie umów
 • Monitoring i kontrola
 • Obsługa finansowa projektu


Zadania i obowiązki pracowników związane z realizacją projektu „HoReCa Dotacje na Inwestycje”:

W zakresie obsługi finansowej projektu:


 • obsługa finansowa w zakresie sporządzania wniosków o zaliczkę oraz wniosków o płatność
 • rozliczanie etapów realizacji projektu (wniosków o zaliczkę oraz o płatność)
 • rozliczanie wsparcia dla przedsiębiorców
 • kontakty oraz współpraca z partnerami projektu oraz instytucją wdrażającą projekt
 • kontrola finansowa udzielonych dotacji
 • opracowywanie raportów i archiwizowanie dokumentacji projektu


W zakresie kontraktacji i zawierania umów z przedsiębiorcami: • przygotowanie umów o dofinansowanie
 • kompletowanie i weryfikacja dokumentacji przedsiębiorców, w tym w zakresie kompletności, aktualności dokumentacji, statusu MŚP oraz zabezpieczenia realizacji umów (weksel lub inne zgodne z dokumentacją PARP)
 • opracowywanie raportów i archiwizowanie dokumentacji projektu


W zakresie realizacji i rozliczania przedsięwzięć/umów z przedsiębiorcami:


 • kompleksowa opieka nad przedsiębiorcami w zakresie prawidłowej realizacji przedsięwzięć
 • prowadzenie monitoringu realizowanych działań
 • kontrola poprawności realizacji wniosków przedsiębiorców oraz weryfikacja kosztów i dokumentacji potwierdzającej wydatkowanie zgodnie z wnioskiem oraz kwalifikacją kosztów
 • sporządzanie okresowych wniosków o refundację poniesionych przez przedsiębiorców kosztów realizacji przedsięwzięć
 • opracowywanie raportów i archiwizowanie dokumentacji projektu
 • kontrola finansowa udzielonych dotacji

Wymagania


niezbędne na stanowiska związane z realizacją projektu „HoReCa Dotacje na Inwestycje”:


 • wykształcenie wyższe
 • staż pracy – co najmniej 3 lata na stanowisku, które wymagało samodzielnej organizacji pracy i podejmowania samodzielnych decyzji wg. ogólnego zakresu obowiązków
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie w realizacji zadań związanych z wdrażaniem programów operacyjnych w tym: w zakresie kontraktacji i zawierania umów i/lub kontroli projektów i/lub w zakresie rozliczania projektów (dofinasowania) i/lub w zakresie monitoringu i sprawozdawczości i/lub obsługi finansowej projektów
 • umiejętność obsługi programów, w tym Microsoft Office 365 oraz urządzeń biurowych UE (w cv należy podać stanowisko/funkcje /wykonywane czynności oraz nazwę programu i nazwę projektu)


oczekiwane od kandydatów na wszystkie oferowane stanowiska:


 • zdolności organizacyjne
 • komunikatywność
 • umiejętność samodzielnej pracy oraz pracy w zespole

Oferujemy


Warunki pracy i wynagrodzenia na wszystkie oferowane stanowiska:


 • umowa o pracę na czas określony, pełny etat lub ½ etatu
 • praca stacjonarna /z możliwością pracy w systemie hybrydowym tj. w trybie stacjonarnym i zdalnym/
 • praca od poniedziałku do piątku oraz elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • dofinansowanie do opieki medycznej
 • wynagrodzenie miesięczne stałe oraz system premiowy
 • niezbędne narzędzia pracy


Wymagane dokumenty i oświadczenia:


 • list motywacyjny
 • życiorys zawodowy /CV z podaniem informacji o zakresie realizowanych zadań w projekcie i posiadanym doświadczeniu w odniesieniu do stanowiska którym zainteresowany jest kandydat
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji


Informacje dotyczące rekrutacji:


Rekrutacja będzie przebiegała w trzech etapach:


 • pierwszy etap: weryfikacja formalna kandydatów w oparciu o złożone dokumenty
 • drugi etap: rozmowa kwalifikacyjna
 • trzeci etap: ustalenie warunków zatrudnieniaRekrutacja będzie prowadzona do końca września 2024 r.

Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście lub przesłać do sekretariatu biura Zarządu ARR S.A. 43 - 382 Bielsko – Biała, ul. 1 Dywizji Pancernej 45, Z dopiskiem „Nabór na pracownika ds. realizacji projektu HORECA” lub dokumenty można przesłać elektronicznie aplikując poprzez portal na danym ogłoszeniu.

 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że
  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. Adres Biura: ul. 1 Dywizji Pancernej 45, 43-300 Bielsko-Biała, tel/fax: +48 (33) 816-91-62, email: biuro@arrsa.pl
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko analityka finansowego
  3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy oraz spełnienie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, a w zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa i samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana Administratorowi, podstawę prawną przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda. W sytuacji konieczności ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w niniejszych celach na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.
  4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie, tj. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora.
  5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z procesem rekrutacyjnym, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, udostępnione dane osobowe staną się częścią dokumentacji pracowniczej.
  6) W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu (jeżeli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora) oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  7) W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w przepisach prawa jest wymogiem ustawowym i jest konieczne dla celów związanych z realizacją procesu rekrutacyjnego, a ich niepodanie spowoduje niemożność uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa, nie jest konieczne dla rozpatrzenia podania i jest w pełni dobrowolne.
  9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby prowadzonej rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”
Dodana
Wygasa (za 7 dni)
Powrót do listy ofert

Podobne oferty pracy