Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 22.10.2023
From Poland With Dev

Digital Marketing Specialist (hybrid)

 • Bielsko-Biała, śląskie
 • 10 000-13 000 zł net / mies. B2b contract
 • 7 000-10 000 zł gross / mies. Contract of employment

Kontrakt b2b

Full-time

Mid/regular specialist

Hybrid work

Immediate employment

Dodana
Wygasła (1 miesiąc)
Digital Marketing Specialist (hybrid)

Od momentu założenia From Poland With Dev naszym celem jest stworzenie nowoczesnego software house, w którym zespół się rozwija i choć trochę zmienia ten świat na lepsze. Zależy nam na rozwoju w obszarze twardym i miękkim, pracujemy nad sprawnymi umiejętnościami komunikacyjnymi, pozwalającymi na bezkonfliktowe zrozumienie potrzeb - szczególnie klientów i product ownerów.

Stanowimy obecnie ok. 50-osobowy zespół programistów, designerów, testerów i innych specjalistów web/IT. Zajmujemy się głównie projektowaniem i tworzeniem aplikacji webowych, desktopowych i stron internetowych. Zarządzaniem developmentem zajmujemy się częściowo wewnętrznie, a częściowo pod kierownictwem klienta. Pracujemy aż w kilkunastu popularnych technologiach. 99% naszych usług to praca dla znajomych - dzięki temu nasi klienci nie są przypadkowi i mamy do nich duże zaufanie. Wśród nich są firmy USA - m.in. z doliny krzemowej oraz Austin, pracujemy również dla europejskich firm z Niemiec i UK.

We're a referral-based boutique software house, highly focused on quality and client relations, serving clients across the US (including Silicon Valley, Austin, and NYC) and maintaining long-term partnerships in the UK and Germany. Our approach treats clients as integral team members, and we prioritize meaningful work for our employees, aligning projects with their aspirations and nurturing a cohesive company culture. Our success metric is our team's happiness. We value work-life balance, supporting employee well-being through initiatives like Start IT and Swiateczna Paczka. For a deeper dive into our story, check out the 'About Us' page.


While referrals have been our primary success driver, we're now exploring organic and PPC lead generation, seeking a skilled marketer to enhance our online presence.


What excites us about the role (and we hope you get hyped, too!):

 • Being our only full-time marketing role, you’ll have a lot of ownership and very wide areas of responsibility

 • You’ll work with a very senior tech team focused on quality. We’re rating top NPS and advertising our services should be a pleasure

 • We’re small and focused on bringing value and work fun - no corporate BS, that’s a promise.

Your responsibilities

Here’s what you’ll be responsible for at FPWD:

 • identifying customer profiles and creating tailored communication strategies

 • developing and optimizing lead generation funnels

 • managing content marketing, SEO, PPC campaigns, and website conversion rate optimization

 • maintaining the website and optimizing landing page conversions

 • updating profiles on review platforms like Clutch and TechBechemots

 • collaborating with specialists in UX/UI, software development, copywriting, and analytics

 • analyzing data from various marketing channels for actionable insights

 • working closely with the management team to execute the marketing strategy.

Our requirements

What you need to succeed:

 • experience in Digital Marketing in the B2B service industry (experience in a software house will be a significant advantage)

 • skills in "performance marketing" - acquiring valuable web traffic and converting it into leads

 • the ability to understand the decision-making process of users and tailor marketing content accordingly

 • proficiency in marketing and analytical tools (Google Analytics, Piwik, Hotjar, HubSpot, etc.) and advertising platforms (Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads).

We offer

What you can expect:

 • introduction to technologies and project management, so that you represent the company with confidence and know-how

 • equipment of your choice

 • benefits to support your work-life balance: paid leave on B2B, Multisport, private health care, company offsites and sports events, flexible working hours

 • a friendly, collaborative environment that supports your growth (training program, referral scheme, team building budget, team lunches, and Christmas gifts)

 • competitive salary on CoE (7-10k PLN gross) or B2B (10-13k PLN net)

 • bonus / Commission scheme after 3 months to be discussed individually

 • hybrid work with an option to work from the office if you prefer in Bielsko-Biała or Krakow (at least one day per week in the Bielsko office)

 • start-up environment experience through ShareTheBoard, our in-house product

 • minimal hierarchy or paperwork with maximum impact and ownership

 • working in a small 70-person IT Team without a corporate feel or glass ceilings

 • working in an all-star, ambitious team, with colleagues like Mateusz, Pawel, Marika, Marcin, Berenika.


Your recruitment process:

 • HR Screen with Aneta or Ela (ca 30’)

 • Marketing interview with Mateusz (ca 60’)

 • Recruitment Task - done at your pace

 • Meeting with our PM/AM team (ca 30’)

 • Meeting with the board (Pawel) - final interview (ca 45’)


 • Once you’ve completed the process, you can opt for a demo day to ensure a proper culture fit and whether we’re a match for you - we’d invite you to one of our offices and compensate your time for it, of course!

  We’d love to have you. No CV? No problem, apply anyway - and contact Aneta or Ela in case of questions.

 • Competitive salary
 • Co-financing for learning a foreign language
 • Elastyczny czas pracy
 • Multisport card
 • Employee referral program
 • Private medical care
 • Friendly atmosphere
 • Integration events
 • Stable employment
 • Training, courses, conferences
 • Business laptop
 • Group insurance
More about the employer
 • Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest From Poland With Dev Paweł Kisiel, ul. Czysta 10/5, 31-121 Kraków, NIP: 9372585906 (dalej jako: „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy pod adresem e-mail: jobs@frompolandwithdev.com lub korespondencyjnie na wyżej wskazany adres.
  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w oparciu o następujące podstawy prawne:
  w przypadku, gdy podstawą zatrudnienia będzie umowa o pracę:
  w zakresie danych osobowych określonych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a więc: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lic. c RODO w zw. z art. 221 § 1 Kodeksu pracy);
  w zakresie innych danych osobowych niż określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a więc: danych zawartych w CV, danych zawartych w portfolio oraz Pana/Pani wizerunku – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda na przetwarzanie tych danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  w przypadku, gdy podstawą współpracy będzie umowa o świadczenie usług lub umowa zlecenia:
  w zakresie danych osobowych niezbędnych do przygotowania projektu umowy, a więc: imienia i nazwiska, adresu korespondencji, danych kontaktowych, numeru PESEL/NIP – podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest konieczność podjęcia przez Administratora określonych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  w zakresie innych danych osobowych niż wskazane powyżej, a więc: wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, danych zawartych w CV, danych zawartych w portfolio oraz Pana/Pani wizerunku - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda na przetwarzanie tych danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  jeżeli chciałby Pan/Pani wziąć dodatkowo udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora i wyrazi Pan/Pani na to swoją dodatkową (opcjonalną) zgodę, wszystkie Pana/Pani dane osobowe (niezależnie od rodzaju) będą przetwarzane w oparciu o Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  niezależnie od ostatecznie przyjętej podstawy prawnej Pana/Pani zatrudnienia lub współpracy, ze względu na specyfikę prowadzenia procesu rekrutacji z wykorzystaniem elektronicznego systemu elevato, Administrator danych będzie dodatkowo przetwarzał Pana/Pani adres e-mail w celach identyfikacyjnych oraz weryfikacyjnych; pozwoli nam to m.in. w sposób bezpieczny realizować Pani/Pana uprawnienia wynikającej z przepisów RODO (np. odwołanie zgody, aktualizacji Pana/Pani danych, umożliwienie dostępu do danych osobowych itp.); podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  niezależnie od wyżej wskazanych celów oraz podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, Pana/Pani dane osobowe będą także przetwarzane przez Administratora po zakończonym procesie rekrutacji lub po odwołaniu zgody na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych w celach archiwizacyjnych oraz w celu obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń – w tym zakresie Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Odbiorcy danych osobowych: Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom oraz współpracownikom Administratora, jak również podmiotom trzecim współpracującym z Administratorem na podstawie odrębnych umów, z którymi Administrator zawarł dodatkowo umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Takimi podmiotami są w szczególności podmiotu świadczące usługi prawne, księgowe oraz w obszarze wsparcia rekrutacji. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych jest także elevato S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Michałowicza 12, 43-300 Bielsko-Biała, jako podmiot dostarczający i utrzymujący system elevato, służący do wsparcia rekrutacji prowadzonych na rzecz Administratora. Pana/Pani dane osobowe mogą być także udostępniane organom władzy publicznej na ich żądanie w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  Okres przechowywania danych: Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia obecnego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią dodatkowej (opcjonalnej) zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Pana/Panią swojej zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 15 lat. Po zakończeniu obecnego procesu rekrutacji, jeżeli nie wyraził Pan/Pani dodatkowej (opcjonalnej) zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach archiwizacyjnych oraz w celach dowodowych przez okres właściwy dla upływu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat.
  Prawa związane z przetwarzaniem danych: Informujemy, że w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych ma Pan/Pani prawo do: (a) żądania dostępu do swoich danych osobowych; (b) sprostowania danych osobowych; (c) usunięcia danych osobowych (z ograniczeniami wynikającymi z przepisów RODO oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa); (d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; (f) przenoszenia danych osobowych; (g) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, które jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem; (h) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00); więcej informacji na temat sposobu wniesienia skargi znajdzie Pan/Pani na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl. Wszystkie żądania dotyczące realizacji przez Pana/Panią swoich uprawnień opisanych powyżej prosimy kierować na adres e-mail Administratora wskazany w pkt 1 powyżej.
  Niezbędność podania danych i konsekwencje ich niepodania:
  w przypadku, gdy podstawą zatrudnienia będzie umowa o pracę – Administrator ma prawo żądać od Pana/Pani danych osobowych określonych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, jako że są one niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji; brak podania tych danych będzie skutkował niemożliwością wzięcia udziału w procesie rekrutacji; w przypadku innych danych osobowych niż te określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ich podanie nie jest wymagane na podstawie przepisów prawa a zatem jest dobrowolne, jednakże jest ono konieczne dla Administratora do przeprowadzenia procesu rekrutacji; tym samym brak podania tych danych będzie skutkował niemożliwością wzięcia udziału w procesie rekrutacji;
  w przypadku, gdy podstawą współpracy będzie umowa o świadczenie usług lub umowa zlecenia – podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych nie jest wymagane na podstawie przepisów prawa a zatem jest dobrowolne, jednakże jest ono konieczne dla Administratora do przeprowadzenia procesu rekrutacji; tym samym brak podania tych danych będzie skutkował niemożliwością wzięcia udziału w procesie rekrutacji;
  podanie przez Pana/Panią adresu e-mail w celach identyfikacyjnych oraz weryfikacyjnych jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji z wykorzystaniem elektronicznego systemu elevato; ma Pan/Pani jednocześnie zapewnione prawo do alternatywnego zgłoszenia swojej kandydatury za pomocą adresu e-mail: jobs@frompolandwithdev.com.
  Informujemy, że decyzje związane z prowadzonym przez Administratora procesem rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
  Więcej informacji na temat przetwarzania Pana/Pani danych osobowych znajdzie Pan/Pani na stronie internetowej Administratora: https://frompolandwithdev.com/privacy-policy.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez From Poland With Dev Paweł Kisiel (adres: ul. Czysta 10/5, 31-121 Kraków) zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania moich danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie https://frompolandwithdev.com/privacy-policy/.

Praca alert - powiadomienia

Specjalista ds. marketingu, Bielsko-Biała

Te oferty mogą Cię również zainteresować
Powrót do listy ofert

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka