• Warszawa, mazowieckie

Pracownik biurowy

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Praca stacjonarna

Dodana
Wygasa (za 3 dni)

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
poszukuje kandydatek i kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta
Stołecznego Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Główny specjalista ds. zamówień publicznych
w Wydziale Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Ursynów
Do kiedy musisz złożyć dokumenty: 6 października 2023 r.

e-rekrutacje

Zakres obowiązków

Główne odpowiedzialności:

 • nadzór i kontrola procesu udzielania zamówień publicznych, w tym opiniowanie,edukacja w zakresie przepisów o prawie zamówień publicznych;
 • współpraca z jednostkami Urzędu i podmiotami zewnętrznymi w zakresie koordynacji merytorycznej spraw związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego (rekomendowanie optymalnego sposobu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego);
 • prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych, w tym uczestnictwo w komisjach przetargowych;
 • planowanie zamówień publicznych;
 • przekazywanie do publikacji lub publikowanie ogłoszeń i informacji o zamówieniach publicznych przewidzianych przez Ustawę Prawo zamówień publicznych w miejscach wskazanych przez Ustawę;
 • współpraca z Biurami, jednostkami Urzędu i podmiotami zewnętrznymi w zakresie koordynacji merytorycznej spraw związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego w tym nadzór i analiza oraz udział w przygotowaniu materiałów niezbędnych do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; reprezentacja przed sądami, Krajową Izbą Odwoławczą.

Charakterystyka pracy:


 • nadzór i koordynacja prowadzonych postępowań w zakresie udzielania zamówienia publicznego;
 • obsługa postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie, w tym: opiniowanie i weryfikacja dokumentacji postepowań o udzielenie zamówienia publicznego, udział w pracach komisji przetargowych, czuwanie nad zgodnością formalno-prawną podejmowanych czynności i przygotowywanych dokumentów w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • współpraca przy tworzeniu i weryfikacji Planu zamówień i Planu postępowań; 2/4
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji postępowania o udzielenie; zamówienia publicznego do kontroli oraz do organów wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych odpowiedzialnych za rozstrzyganie postępowań odwoławczych;
 • udział w postępowaniach odwoławczych dotyczących postępowań prowadzonych przez Wydział;
 • musisz znać zagadnienia potrzebne do realizacji zadań oraz akty prawne:
 • ustawa prawo zamówień publicznych;
 • akty wykonawcze związane z systemem zamówień publicznych.

Wymagania

 • obywatelstwo polskie lub innego państwa, które dopuszcza ustawa *1
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia
 • umiejętność obsługi komputera*2, w tym podstawowych programów do edycji dokumentów,
 • wykształcenie wyższe I lub II stopnia,
 • minimum 4-letni staż pracy,
 • powyżej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zamówieniach publicznych, po stronie zmawiającego,
 • kompetencje: identyfikacja z urzędem, komunikacja, samodzielność, sumienność

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.*3


Wymagane dokumenty i oświadczenia:


 • curriculum vitae (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
 • kopie świadectw pracy, które dokumentują wymagany minimum 4-letni staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, jeśli pozostajesz w stosunku pracy,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeśli zamierzasz skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa w zatrudnieniu*4,
 • oświadczenie o:
 • posiadanym obywatelstwie,
 • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji.

[!] Odznaczenie w elektronicznym formularzu oświadczeń jest równoznaczne z ich
złożeniem
Oferujemy • umowę o pracę,
 • dodatek stażowy (przysługuje po przepracowaniu 5 lat na podstawie umowy o pracę),
 • rozwój zawodowy,
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • szeroką ofertę świadczeń socjalnych dla Ciebie i Twojej rodziny,
 • zapomogi i pożyczki na cele mieszkaniowe.

Warunki pracy:

Miejsce pracy: praca będzie wykonywana w budynku Urzędu przy al. KEN 61, na III
piętrze. Do pokoju można się dostać schodami lub windą. Drzwi do pomieszczeń pracy
oznaczone są w systemie NFC. Budynek wyposażony jest w system kontroli dostępu.
Wejście do budynku znajduje się na poziomie terenu. Drzwi wejściowe otwierają się
automatycznie. Szerokość korytarzy oraz windy dostępne są dla osób z
niepełnosprawnościami. Windy w holu głównym wyposażone są w system informacji
głosowej. Toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na każdym
piętrze budynku.
Stanowisko pracy: Praca na stanowisku będzie się wiązać z pracą przy komputerze,
obsługą urządzeń biurowych, obsługą klienta zewnętrznego oraz przemieszczaniem się
wewnątrz budynku.


Jak złożyć swoją ofertę:


Dokumenty złóż przez system elektronicznej rekrutacji urzędu (system e-Rekrutacje):
Warszawa | e-rekrutacje (um.warszawa.pl). Wypełnij formularz aplikacyjny dotyczący
interesującej Cię oferty pracy i dołącz niezbędne dokumenty. Aplikację przez system
e‑Rekrutacje możesz złożyć również w siedzibach Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2,


*1 Warunki opisuje art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych.
*2 Jeżeli samodzielnie złożysz skutecznie aplikację w systemie elektronicznej rekrutacji,
uznamy, że spełniasz wymóg.
*3 W rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
*4 O którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych.4/4
00-095 Warszawa; piętro 14, Punkt obsługi klienta oraz w siedzibach urzędów dzielnic
m.st. Warszawy.


Dodatkowe informacje
W naszym urzędzie każdy ma równe szanse. Zachęcamy do składania aplikacji osoby
z niepełnosprawnościami.
Opis dokumentów, które potwierdzają poszczególne wymagania znajdziesz na stronie:
Warszawa | e-rekrutacje (um.warszawa.pl). • Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

  Kto administruje moimi danymi?
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.
  Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.
  Dlaczego moje dane są przetwarzane?
  Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz w określonym zakresie z treści udzielonej przez Panią/Pana zgody.
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie weźmie Pani/Pan udziału w rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
  Jak długo będą przechowywane moje dane?
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. czas trwania naboru i po jego zakończeniu, zgodnie z wymogiem art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zaś w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej odwołania lub realizacji celu, który został w niej wskazany.
  Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.

  Kto może mieć dostęp do moich danych?
  Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

  podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:
  podmioty świadczące na rzecz urzędu usługi informatyczne, pocztowe;
  organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
  Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?
  Ma Pani/Pan prawo do:

  dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
  żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
  żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
  dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych1 w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych;
  wycofania zgody w dowolnym momencie – w stosunku do danych przetwarzanych na jej podstawie;
  przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Praca alert - powiadomienia

Pracownik biurowy, Warszawa

Te oferty mogą Cię również zainteresować
Powrót do listy ofert

Podobne oferty pracy

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka