Interkadra Spółka z o.o.

Operator wózka widłowego - Belgia

 • Belgia zagranica

Operator wózków widłowych

Umowa o pracę

Pełny etat

Pracownik fizyczny

Dodana
Wygasa (za 13 dni)
Operator wózka widłowego - Belgia

Interkadra to jedna z największych agencji pracy i doradztwa personalnego w Polsce. Od 2006 roku jesteśmy liderem na krajowym rynku pracy, zatrudniając ponad 20 000 pracowników rocznie. Współpracujemy zarówno z dużymi międzynarodowymi koncernami, jak i mniejszymi firmami z sektora MŚP. Interkadra realizuje również zlecenia dla Klientów zagranicznych. Od 2022 roku jesteśmy częścią Grupy Synergie, francuskiego partnera o międzynarodowym doświadczeniu i wiedzy. Naszym celem jest dalszy rozwój i podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług.

Obecnie dla naszego klienta w Belgii poszukujemy pracowników na stanowisko: operator/ka wózka widłowego (praca zarówno dla kobiet jak i mężczyzn).

Miejsce pracy: Gandawa, Belgia.

Operator wózka widłowego, Belgia

Zakres obowiązków

 • Transport i składowanie towarów
 • Załadunek i rozładunek kontenerów
 • Praca ze skanerem
 • Inne, drobne prace magazynowe

Wymagania

 • Doświadczenia na stanowisku operatora wózka widłowego
 • Komunikatywnej znajomości j. angielskiego
 • Ważnych badań psychotechnicznych

Oferujemy

 • Wynagrodzenie nawet do 1500 - 1900€ netto
 • Dodatek transportowy
 • Dodatek kilometrowy
 • Dodatek dla kierowcy w wysokości 100€
 • Ekwiwalent żywieniowy w wysokości 5,41€ za każdy przepracowany dzień
 • Pracę w sobotę płatną +50%
 • Premię końcowo-roczną w wysokości 5% całościowego wynagrodzenia za czas trwania kontraktu
 • Komfortowe zakwaterowanie
 • Odzież roboczą z wyjątkiem obuwia
 • Umowę o pracę
 • Ubezpieczenie
Dowiedz się więcej o pracodawcy
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  a) Interkadra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem: 0000272214, NIP: 6762336026, REGON: 120367970. Kontakt z Administratorem: tel. 12 290 22 44, e-mail: sekretariat@interkadra.pl  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Paweł Wołoszyn, adres e-mail: daneosobowe@interkadra.pl  b) Grupa IK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wielickiej 50 w 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000393120, NIP 6793070782, REGON 121868265. Kontakt z Administratorem: tel. 12 290 22 44, e-mail: biuro@grupaik.pl  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Paweł Wołoszyn, adres e-mail: daneosobowe@interkadra.pl  PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  Pani/Pana dane będą wykorzystywane w celu realizacji procesu rekrutacji:  1) W zakresie danych: imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; dane kontaktowe wskazane przez taką osobę; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia – w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit c RODO– w ramach obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.  Jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również:  2) W zakresie wizerunku i w zakresie dodatkowych danych (poza wskazanymi powyżej), w przypadku podania w CV tych dodatkowych danych lub zamieszczenia wizerunku – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,  3) W celu prowadzenia przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Klienci (podmioty poszukujące kandydatów do pracy) Administratora w związku z realizacja celów rekrutacyjnych oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH  Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji (pkt III.1 i III.2) powyżej będą przetwarzane przez okres realizacji procesu rekrutacji, natomiast dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące lub do momentu wycofania zgody.  INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych o których mowa w pkt III.1 jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt III.2 i III.3 jest dobrowolne.  PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ  Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora:  1) Dostępu do treści swoich danych osobowych czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,  2) Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,  3) Usunięcia danych osobowych – w sytuacji gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie cofnięta zgodę na przetwarzanie danych, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;  4) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych – gdy dane są nieprawidłowe może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał, aby zostały usunięte, dane nie będą potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń lub gdy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;  5) Przenoszenia danych – gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny,  6) Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdy dane przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego,  7) Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody, – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt 1-7 powyżej można zrealizować poprzez formularz https://forms.gle/GKL22uuwBqnwDgah6 ,kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.  PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO  Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.  ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.  PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże w związku z korzystaniem z usług Google, dochodzi do przekazywania danych do państw trzecich w związku z ich przechowywaniem na serwerach zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Google zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowane mechanizmy zgodności, takie jak programy certyfikujące lub standardowe klauzule umowne.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu oraz dołączonym życiorysie zawodowym (CV) przez (a) spółkę Interkadra Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków, KRS 0000272214 oraz (b) spółkę Grupa IK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków, KRS 0000393120, w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym na udostępnienie podanych przeze mnie danych osobowych potencjalnemu pracodawcy.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu oraz dołączonym życiorysie zawodowym (CV) przez (a) spółkę Interkadra Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków, KRS 0000272214 oraz (b) spółkę Grupa IK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków, KRS 0000393120, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji (innych niż proces w ramach którego aktualnie aplikuję), w tym na udostępnienie podanych przeze mnie danych osobowych potencjalnemu pracodawcy.

Praca alert - powiadomienia

Operator wózków widłowych, Belgia

Te oferty mogą Cię również zainteresować
Powrót do listy ofert

Pozostałe oferty pracodawcy

Podobne oferty pracy

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka