Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 30.05.2023
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

Inspektor lub podinspektor ds. utrzymania pasa drogowego

Opublikowana
Wygasła (5 dni)

Inżynier budowy

Umowa o pracę

Pełny etat

Młodszy specjalista (junior)

Praca od zaraz

Bez doświadczenia

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej

ul. Michała Grażyńskiego 10,

43-300 Bielsko-Biała

ogłasza nabór na stanowisko:


 

Inspektor ds. utrzymania pasa drogowego lub Podinspektor ds. utrzymania pasa drogowego


Warunki pracy:

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Praca w budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej przy ul. Michała Grażyńskiego 10, biura usytuowane na parterze i pierwszym piętrze, brak windy. Ciągi komunikacyjne nie umożliwiają poruszanie się wózkami inwalidzkimi.

 • praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks,
 • czynności merytoryczne i administracyjne wykonywane w trakcie pracy biurowej w pozycji siedzącej, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • praca obejmuje zasięgiem drogi administrowane przez MZD w granicach administracyjnych miasta z wykorzystaniem publicznych środków transportu lub samochodu służbowego nieprzystosowanego do używania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową w charakterze kierującego,
 • bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
 • na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie powyżej 6%.


Zakres obowiązków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Przygotowanie materiałów w zakresie warunków technicznych do przetargów na zadania realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.
 • Udział w pracy komisji przetargowej.
 • Planowanie, organizowanie bieżącego utrzymania i kontrola stanu nawierzchni na wyznaczonych drogach będących w administracji Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.
 • Kontrola wykonywanych robót pod względem zgodności z dokumentacją projektową, jakości i ilości.
 • Rozliczanie finansowe i rzeczowe prowadzonych budów.
 • Rozpatrywanie zgłoszonych roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej MZD w zakresie merytorycznego uzasadnienia.
 • Prowadzenie spraw związanych z bieżącymi interwencjami mieszkańców.
 • Sprawdzanie inwentaryzacji geodezyjnych, dostarczonych w postaci cyfrowej przez wykonawców prowadzących prace drogowe dla MZD.
 • Prowadzenie ewidencji dróg w zakresie przeglądów rocznych i pięcioletnich oraz aktualizacji elektronicznej książki drogi.
 • Utrzymywanie bieżących kontaktów z Radami Osiedli w zakresie planów robót i ich realizacji oraz koordynacja prac w obrębie danej Rady.

Wymagania

związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy:

- w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest 2 letni staż pracy,

- w przypadku wykształcenia wyższego staż pracy nie jest wymagany.

Staż pracy musi być udokumentowany świadectwami pracy, zaświadczeniami o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę,

 • umiejętność obsługi programów komputerowych (w szczególności pakietów biurowych MS Office, Autocad),
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 • wysoka kultura osobista,
 • znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych oraz prawa o ruchu drogowym,
 • znajomość przepisów prawa budowlanego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo publiczne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

dodatkowe:

 • średnie lub wyższe techniczne w zakresie budownictwa,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres,
 • umiejętność rzeczowej argumentacji i klarownego sposobu przedstawiania poglądów,
 • umiejętność samodzielnej i dobrej organizacji pracy.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu wraz z podpisaną klauzulą informacyjną dla kandydata*
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy, w tym o dzieło i zlecenia, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko), w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończone szkolenia w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy.

Oferty zawierające wymienione dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. utrzymania pasa drogowego lub Podinspektora ds. utrzymania pasa drogowego”

do dnia 31 maja 2023 r.

na adres

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała

ul. Michała Grażyńskiego 10 pokój nr 7A

(osobiście lub listownie) w podanym wyżej terminie (data wpływu do MZD). Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10.

Osoba, której oferta zostanie wybrana będzie zobowiązana do dostarczenia potwierdzenia faktu niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Inne informacje:

Oferty, które wpłyną po terminie oraz oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów nie będą brane pod uwagę. Kandydaci zakwalifikowani zostaną ocenieni na podstawie przedłożonych dokumentów. Po podjęciu przez komisję konkursową decyzji o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Zastrzega się prawo nie skorzystania ze złożonych ofert. Osobom, które nie zostały telefonicznie powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej dziękujemy za udział w konkursie. Dokumenty aplikacyjne w ciągu trzech miesięcy od zakończenia konkursu można odebrać w pokoju nr 7A w siedzibie MZD, dokumenty nie odebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

*Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną dla kandydata jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w zakładce Nabór pracowników / Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniami

Oferujemy


 • zatrudnienie w oparciu o umowę pracę,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • możliwość korzystania z kart sportowo- rekreacyjnych oraz ubezpieczeń grupowych
 • przyjazną atmosferę w miejscu pracy.
 • Administratorem danych osobowych jest Miasto Bielsko-Biała Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 43-300 Bielsk-Biała ul. Michała Grażyńskiego 10, NIP: 9372686990. Moje dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji przez Administratora. Wiem, że przysługują mi następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności Administratora.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez: Miasto Bielsko-Biała , Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej , ul. Michała Grażyńskiego 10 , 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 9372686990 zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.
Miejsce pracy
 • Bielsko-Biała

Praca alert - powiadomienia

Inżynier budowy, Bielsko-Biała

Te oferty mogą Cię również zainteresować
Powrót do listy ofert

Podobne oferty pracy

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka