Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 22.04.2023
PCO SPÓŁKA AKCYJNA

KONSTRUKTOR/SPECJALISTA KONSTRUKTOR MECHANIK ds. OKABLOWANIA

Opublikowana
Wygasła (1 miesiąc)

Pracownik produkcji

Umowa o pracę

KONSTRUKTOR/SPECJALISTA KONSTRUKTOR MECHANIK ds. OKABLOWANIA

     

O nas

PCO Spółka Akcyjna jest czołowym krajowym producentem urządzeń optoelektronicznych przeznaczonych dla służb mundurowych. Podstawową działalnością spółki jest produkcja i sprzedaż wyrobów optoelektronicznych, przyrządów obserwacyjnych i celowniczych z zastosowaniem techniki laserowej, noktowizyjnej i termowizyjnej. W PCO S.A. wszystkie powstające i sprzedawane wyroby są efektem prac własnego zaplecza badawczo-rozwojowego. PCO S.A. jest spółką należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Zakres obowiązków

Twój zakres obowiązków

 • projektowanie wiązek elektrycznych zabudowanych wewnątrz wyrobów w oparciu o oprogramowanie Creo
 • projektowanie wiązek elektrycznych zewnętrznych, łączących poszczególne moduły wyrobu w oprogramowaniu Harnware
 • opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej wiązek kablowych w oprogramowaniu Draftsight
 • udział w uruchamianiu, badaniach i modernizacji wyrobów na różnych etapach rozwoju (modele, prototypy, produkcja seryjna)

Wymagania

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne na kierunku elektrotechnika, mechatronika, automatyka lub na kierunkach pokrewnych
 • umiejętność projektowania konstrukcji pracujących w szerokim zakresie zmian warunków środowiskowych oraz wymagań EMC
 • praktyczna umiejętność posługiwania się oprogramowaniem CAD
 • język angielski na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej
 • udział w rozmowach technicznych i prowadzenie bieżącej korespondencji
 • umiejętność pracy w zespole i dzielenia się wiedzą

Mile widziane

 • znajomość standardu IPC-WHMA-A-620 oraz technologii Tyco Raychem
 • umiejętność obsługi oprogramowania CREO, Draftsight i Harnware
 • doświadczenie w projektowaniu wiązek kablowych
 • znajomość Norm Obronnych w zakresie EMC

Oferujemy

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie oraz bardzo dobre warunki pracy
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • doskonałą atmosferę i środowisko pracy
 • możliwość częściowej realizacji pracy w trybie zdalnym
 • prywatną opiekę medyczną
 • kartę Benefit MultiSport
 • inne, atrakcyjne benefity finansowe i pozafinansowe
Atrakcyjne wynagrodzenie
Dodatki do urlopu
Dodatki świąteczne
Dofinansowanie do nauki języka obcego
Karta Multisport
Parking
Prywatna opieka lekarska
Przyjazna atmosfera
Ubezpieczenie grupowe
Dowiedz się więcej o pracodawcy
Video
 • INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PCO S.A.

  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W ZWIĄZKU Z PROCESEM REKRUTACJI

   

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej RODO, informujemy, że:

   

  1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniu rekrutacyjnym jest
  PCO S.A. z siedzibą w Warszawie (03-982) przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000169830, REGON: 010743638, NIP: 525-000-08-25, BDO: 000018725, kapitał zakładowy
  w wysokości 32.024.620,00 zł wpłacony w całości, zwana w niniejszej klauzuli „PCO” lub „Administrator”.

   

  1. Kontakt z Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych

  Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem korespondencyjnym siedziby PCO lub za pośrednictwem wyznaczonego przez PCO Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@pcosa.com.pl.

   

  • Źródło pozyskania danych osobowych

  Dane osobowe przetwarzamy, gdyż zostały one nam przekazane przez Panią/Pana w ramach procesu rekrutacyjnego.

   

  1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

  Będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych oraz w aktualnych kwestionariuszach osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w szczególności będą to dane identyfikacyjne, kontaktowe, informujące o posiadanym wykształceniu i doświadczeniu).

   

  1. Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z prowadzonym procesem rekrutacji,
  a podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm. – dalej KP).

  W przypadku podania dobrowolnie danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli wynikający
  z art. 221 § 1 KP przetwarzanie danych w procesie rekrutacji będzie się odbywać na podstawie zgody (wyrażonej poprzez działanie kandydata), tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

   

  W przypadku przeprowadzenia testu kompetencyjnego sprawdzającego umiejętności i kwalifikacje (jeśli Kandydat wyrazi zgodę na ich przeprowadzenie) przetwarzanie danych osobowych opiera się na podstawie art. 221a § 1 i § 3 KP w zw. z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

   

  Dodatkowo przetwarzanie danych osobowych w ramach procesu rekrutacji stanowi prawnie uzasadniony interes PCO polegający na konieczności doboru odpowiednich kadr i swobodzie działalności gospodarczej (art.  6 ust. 1 lit. f) RODO).

   

  Informujemy, że wobec wszelkich wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   

  Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.

   

  1. Odbiorcy danych osobowych

  Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty wspierające działania PCO,
  tj.  serwisanci i dostawcy systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane, kancelarie prawne i podatkowe, firmy consultingowe i audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów - w tym firmy obsługujące te serwery, firmy windykacyjne. Dane osobowe mogą być przekazywane członkom grupy kapitałowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej z siedzibą w Radomiu.

   

  Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO oraz nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

   

  Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane także innym podmiotom, gdy obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa.

   

  • Okres przechowywania danych osobowych

  Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu danej rekrutacji.

  W wypadku niewyrażenia przez Panią/Pana zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu rekrutacji, PCO niezwłocznie usunie wszystkie nadesłane przez Panią/Pana dokumenty aplikacyjne.

   

  W sytuacji wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie przez PCO danych osobowych po zakończeniu rekrutacji PCO nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych dłużej niż przez okres 6-ciu miesięcy liczonych od momentu przeprowadzenia ostatniej rekrutacji, w której brał Pan/Pani udział. Jednocześnie informujemy, że ww. zgoda może być cofnięta przez Panią/Pana w każdym czasie bez wpływu na ważność czynności, których dokonano przed jej cofnięciem.

   

  W przypadku, gdy zostało skierowane do PCO roszczenie lub po stronie PCO wystąpiło roszczenie dane mogą być przetwarzane przez czas dochodzenia tych roszczeń lub obrony przed nimi, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z właściwych przepisów prawa.

   

  • Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00 - 193 Warszawa, ul. Stawki 2) oraz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także w niektórych sytuacjach prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych -  wówczas przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw
  i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PCO SPÓŁKA AKCYJNA 03-982 Warszawa Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28, NIP: 5250000825 zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.
Miejsce pracy
 • Warszawa

Praca alert - powiadomienia

Pracownik produkcji, Warszawa

Te oferty mogą Cię również zainteresować
Powrót do listy ofert

Podobne oferty pracy

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka