Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 10.04.2023
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

Inspektor w Dziale Technicznym

Opublikowana
Wygasła (1 miesiąc)

Urzędnik

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Inspektor w Dziale Technicznym

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2023/MZZK
Dyrektor Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: Inspektor w Dziale Technicznym
w Miejskim Zarządzie Zasobów Komunalnych w Chrzanowie

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys zawodowy z opisem doświadczeń i osiągnięć zawodowych oraz nr telefonu osoby aplikującej (CV),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy),
 • Oświadczenie kandydata, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych druk nr 1 - pobierz,
 • Oświadczenie kandydata, dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku druk nr 2 - pobierz,
 • Oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych z RODO druk nr 3 pobierz.

Życiorys zawodowy oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.


Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U.2022r. poz.530) obowiązany jest do złożenia wraz z wymienionymi dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


Termin i miejsce składania dokumentów:


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych Chrzanowie ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów, sekretariat pok. 34 lub przesłać pocztą na adres jw. z podaniem adresu zwrotnego z dopiskiem „ Inspektor w Dziale Technicznym” w terminie do dnia 11.04.2023 r. do godz. 12:00.


Informacje dodatkowe:
Aplikacje, które wpłyną do MZZK po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej () oraz na tablicy informacyjnej MZZK w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 4.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.


Etapy postępowania w sprawie naboru:
Postępowanie w sprawie naboru składać się będzie z trzech etapów:

 1. Wstępna ocena pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 2. Sprawdzenie praktyczne w zakresie posiadanych umiejętności m.in. obsługi komputera, rozliczenie zużytych mediów przy robotach budowlanych.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca podstawowy zakres w sprawie znajomości: przepisów prawa budowlanego w zakresie utrzymania obiektów budowlanych i regulaminów MZZK (dostępnych na stronie )

Etap 2 odbędzie się w dniach 12.04.2023 r. w godz. dogodnych dla aplikanta.

Etap 3 odbędzie się w dniu 13.04.2023 r. w godz. uzgodnionych z aplikantem.

Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu 32 623-31-91, 32-626-03-63 lub e-mail mzzk@chrzanow.plZakres obowiązków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Sporządzanie obmiarów, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,
 • Uzyskiwanie uzgodnień i pozwoleń wynikających z aktualnych przepisów,
 • Przygotowanie założeń projektowych, sprawdzenie i kompletowanie dokumentacji do uzgodnień, pozwoleń na budowę, zgłoszeń,
 • Udział w wykonywaniu projektów wyodrębnienia lokali,
 • Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, przeglądach budynków i lokali w obiektach administrowanych przez MZZK,
 • Uczestnictwo w sporządzaniu realizacji planu remontowego i inwestycyjnego,
 • Egzekwowanie usunięcia usterek w okresie gwarancyjnym.

Wymagania

niezbędne:

 • Wykształcenie budowlane wyższe min. 1 rok pracy lub średnie min. 3 lata pracy,
 • Znajomość zagadnień związanych z prawem budowlanym i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki,
 • Obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, oraz nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Znajomość obsługi komputera - WORD, EXCEL,
 • Umiejętność sporządzania kosztorysów budowlanych,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku – praca na wysokości.
 • dodatkowe:

  • mile widziane uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z potwierdzeniem przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
  • staranność, systematyczność w prowadzeniu dokumentacji, odpowiedzialność,
  • zdolność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów z petentami,
  • umiejętność pracy w stresie.

Oferujemy

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca w terenie oraz w warunkach biurowych (stanowisko pracy wyposażone w komputer, biuro zlokalizowane na III piętrze w budynku nie wyposażonym w windę),
 • wymiar czasu pracy: pełny etat,
 • W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530), pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem przez każdą ze stron.


  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 • Administratorem danych osobowych jest Gmina Chrzanów 32-500 Aleja Henryka 20 Chrzanów, NIP: 6282260665. Moje dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji przez Administratora. Wiem, że przysługują mi następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności Administratora.
 • Uprzejmie informuję, iż:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych z siedzibą w Chrzanowie, ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów, nr telefonu 32 623 31 91 lub adres mail mzzk@chrzanow.pl
  Funkcję inspektora ochrony danych w MZZK w Chrzanowie pełni Pani Bożena Ryńca kontakt pod nr telefonu 32 626 03 55 lub adresem mailowym: iodo-mzzk@chrzanow.pl
  Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 liter. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu realizacji procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, ustawa Kodeks pracy oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a także przekazywane do państw trzecich.
  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt.3 celu, a po tym czasie przez okres 5 lat.
  Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, możliwość ich sprostowania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzania w MZZK w Chrzanowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich nie podanie spowoduje niemożność wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Miejsce pracy
 • Chrzanów pow. chrzanowski, Małopolskie

Praca alert - powiadomienia

Urzędnik, Chrzanów

Powrót do listy ofert

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka