Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny

Pracownik ds. inwestycyjno - remontowych

Pracownik biurowy

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Pracownik ds. inwestycyjno - remontowych

Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzujest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej działającym od 1993 r.

Zajmujemy się rehabilitacją osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży w trybie stacjonarnym i dziennym, w oparciu o światowe standardy i współczesne koncepcje terapeutyczne, wykorzystując doświadczenie personelu medycznego oraz nowoczesną bazę sprzętową. Specjalizujemy się w rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, kardiologicznej i pulmonologicznej.


Zatrudniamy ponad 200 pracowników w dwóch współpracujących ze sobą oddziałach znajdujących się w Jaworzu przy ul. Słonecznej 83, gdzie znajduje się także siedziba Szpitala, oraz przy
ul. Wapienickiej 142.


Naszym celem jest usprawnianie pacjentów na najwyższym poziomie dlatego dbamy o jakość udzielanych świadczeń. Od 2014 r. utrzymujemy certyfikat normy ISO 9001. Dążymy do osiągnięcia statutu najlepszego ośrodka rehabilitacyjnego w południowej części województwa śląskiego.

Pracownikom zapewniamy stabilne środowisko pracy i duże możliwości rozwoju zawodowego dla osób z różnymi umiejętnościami.

Obecnie Szpital poszukuje kandydatów na stanowisko Pracownik ds. inwestycyjno - rementowych

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej obiektów,
 • Prowadzenie spraw bieżących w zakresie obiegu dokumentacji technicznej,
 • Przygotowywanie harmonogramów przeglądów/robót i sprawozdań z ich realizacji,
 • Przyjmowanie zgłoszeń, awarii i potrzeb remontowych,
 • Sporządzanie raportów, sprawozdań i analiz z realizacji zadań,
 • Wystawienie zleceń usunięcia awarii i zleceń wykonania robót,
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi i wykonawcami robót,
 • Uczestnictwo w przeglądach technicznych obiektów i pracach komisji przetargowych,
 • Opisywanie faktur za zakupione towary, usługi i dostawy, ich właściwa klasyfikacja pod względem sposobu realizacji zakupu, źródła finansowania, zgodności
  z zapotrzebowaniem,
 • Składanie wniosków o udzielenie zamówień zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i przepisami wewnętrznymi,

Wymagania

 • Wykształcenie średnie techniczne (mile widziane wyższe kierunkowe),
 • Praktyczna znajomość zagadnień procesu budowlanego i zamówień publicznych,
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
 • Praktyczna znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia dokumentacji technicznej i książek obiektu budowlanego.

dodatkowe:

 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, oraz arkusza kalkulacyjnego Excel,
 • Umiejętność planowania i organizowania własnej pracy, dokładność, punktualność, komunikatywność, rzetelność, terminowość, odporność na stres, kultura osobista.


Oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat, od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 7:00 do 14:35,
 • system premiowania pracowników,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym m.in. dofinansowanie do wypoczynku oraz dodatki w okresie letnim i zimowym,
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu ubezpieczeń,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat zatrudnienia w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, organach administracji publicznej i administracji samorządowej) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • gratyfikacje jubileuszowe,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji (szkolenia),
 • dobrą atmosferę pracy i wsparcie ze strony pozostałych Współpracowników.
 • INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  W RAMACH REKRUTACJI

   

    Administrator danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej z siedzibą przy ul. Słonecznej 83 w Jaworzu. Dane kontaktowe administratora. Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu, ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze, tel.: 33 817 26 21, 33 817 21 66, fax: 33 817 34 63 lub wew. 502,     e-mail: bzlr-bb@wizja.net.pl, www.rehabilitacja-jaworze.com.pl, bip-slaskie.pl/bzlrja. Inspektor ochrony danych. Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu, ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze lub daneosobowe@rehabilitacja-jaworze.com.pl. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2]. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO[5] konieczna będzie Państwa zgoda[6] na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Odbiorcy danych osobowych Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług prowadzenia spraw kadrowych lub usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu. Okres przechowywania danych Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 1 roku liczonego od ostatniego dnia roku, w którym przekazali Państwo swoje dane Administratorowi. Prawa osób, których dane dotyczą Mają Państwo prawo do: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 4) prawo do usunięcia danych osobowych; 5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.     Zgody, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania” mogą być sformułowane w następujący sposób:   [ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej z siedzibą przy ul. Słonecznej 83 w Jaworzu przez okres 1 roku liczonego od ostatniego dnia roku, w którym przekazałem/am swoje dane Beskidzkiemu Zespołowi Leczniczo – Rehabilitacyjnemu Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu. [ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.   *- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru     ....................................................... Podpis kandydata do pracy [1] - art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.”; [2] - art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zwz. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; [3] - art. 6 ust. 1 lit a RODO; [4] - art. 6 ust. 1 lit a RODO; [5] - Np. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. [6] - art. 9 ust. 2 lit a RODO;  

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny 43-384 Jaworze ul.Słoneczna 83, NIP: 9371494573 zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.
Miejsce pracy
 • Jaworze pow. bielski, Śląskie
Opublikowana
Wygasa (za 14 dni)

Praca alert - powiadomienia

Pracownik biurowy, Jaworze

Włącz obserwowanie, a my powiadomimy Cię mailowo o nowych ofertach
Zobacz podobne oferty pracy

Pracodawca Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny

Pozostałe oferty pracodawcy

Podobne oferty pracy

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka