!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Inspektor ds. zarządzania lokalami użytkowymi

Inspektor

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Inspektor ds. zarządzania lokalami użytkowymi

MIASTO BIELSKO BIAŁA

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku Białej ul. Lipnicka 26 ogłasza nabór na stanowisko:

 

Inspektor ds. zarządzania lokalami użytkowymi

Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Numer referencyjny: Numer naboru DP/242/DL/22

Wymagane dokumenty:

- podpisane własnoręcznie: CV oraz list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska oraz numeru naboru,

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

- dokumenty potwierdzające okres wymaganego stażu pracy (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie
o zatrudnieniu),

- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,

- podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór oświadczenia oraz klauzula informacyjna – do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia "zgm.eu/nabor-na-stanowisko-inspektora-ds-zarzadzania-lokalami-uzytkowymi-3/"

- podpisane własnoręcznie oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o fakcie, że aplikujący/a nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, jako skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane,

- z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia "zgm.eu/nabor-na-stanowisko-inspektora-ds-zarzadzania-lokalami-uzytkowymi-3/"
- Osoba, która przejdzie pozytywnie postępowanie rekrutacyjne, przed zatrudnieniem, zobowiązana będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.


Termin i miejsce składania dokumentów :

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie ZGM przy ul. Lipnickiej 26 na dzienniku podawczym lub pocztą z dopiskiem na kopercie „nabór na wolne stanowisko urzędnicze nr DP/242/DL/22 do dnia 22.08.2022 r. (decyduje data wpływu lub stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania aplikacji drogą elektroniczną.


Postępowanie rekrutacyjne:

Wybrani kandydaci po dokonaniu analizy aplikacji zostaną zaproszeni do dalszego postępowania konkursowego drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zastrzegam sobie prawo odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.


Informacje o wyniku naboru:

Ostateczny wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP oraz na tablicy ogłoszeń ZGM, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej procedurze naboru:

W okresie 3 miesięcy od daty zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, kandydaci mogą odbierać (osobiście) swoje dokumenty aplikacyjne w siedzibie ZGM na ul. Lipnickiej 26, w godzinach pracy ZGM. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Zakres obowiązków

 • wykonywanie analiz i raportów w zakresie przeznaczenia lokali użytkowych będących pustostanami: zmiany sposobu użytkowania, analiza planów zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie i aktualizowanie bazy oferentów będących potencjalnymi klientami ZGM,
 • przygotowywanie list wynajmu lokali i garaży, publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazywanie do Urzędu Miejskiego,
 • informowanie potencjalnych najemców o obowiązujących procedurach najmu, udostępnianie lokali do oględzin, informowanie o wyniku konkursu ofert, publikowanie w BIP wyników konkursów,
 • wykonywanie zadań w zakresie spraw związanych z udostępnianiem nieruchomości na cele reklamowe (urządzenia na budynkach oraz ogrodzeniach),
 • przygotowywanie umów najmu: lokali, garaży i reklam.

Wymagania

Kandydatem na wyżej wymienione stanowisko może być osoba, która spełnia następujące kryteria (niezbędne wymagania stawiane kandydatom):

 • posiada obywatelstwo polskie, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była karana za przestępstwo publiczne i skarbowe popełnione z winy umyślnej,
 • posiada wykształcenie wyższe,
 • posiada co najmniej 2-letni staż pracy,
 • prawo jazdy kat. B.

  Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom

  • znajomość pakietu Ms Office (w szczególności aplikacji Excel),
  • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na komunikację z klientem będzie dodatkowym atutem,
  • doświadczenie w pracy z ludźmi,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • znajomość prawa cywilnego i handlowego w zakresie umożliwiającym przygotowywanie umów,
  • znajomość Zasad wynajmu lokali użytkowych oraz Regulaminu wynajmu lokali użytkowych,
  • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z zarządzaniem nieruchomościami będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy

Informacja o warunkach pracy na ww. stanowisku:

Praca w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku – Białej na ul. Lipnickiej 26. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze w wieloosobowych pomieszczeniach. Budynek posiada windę, lecz nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

 • Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku – Białej, ul. Lipnicka 26. Podane przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), jedynie w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych. Podanie danych osobowych w zakresie wymienionym w ogłoszeniu o naborze jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne.                               
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miasto Bielsko-Biała Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 43-300 Bielsko-Biała ul. Lipnicka 26, NIP: 9372686990 zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana. Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej procedurze naboru: W okresie 3 miesięcy od daty zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, kandydaci mogą odbierać (osobiście) swoje dokumenty aplikacyjne w pok. nr 19a siedziby ZGM na ul. Lipnickiej 26, w godzinach pracy ZGM. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.    
Miejsce pracy
 • Bielsko-Biała
Opublikowana
Wygasa (za 16 dni)

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.