!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Administrator Baz Danych/ Administrator Data Base (PL/ANG)

Administrator IT

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Administrator Baz Danych/ Administrator Data Base (PL/ANG)

COIG S.A. to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych, dedykowanych rozwiązań informatycznych, wspomagających procesy zarządzania. Umiejętnie wykorzystuje swe kilkudziesięcioletnie doświadczenie i najnowsze osiągnięcia informatyki dla zapewnienia swoim klientom realnego wsparcia w obszarach zastosowań IT.

Zakres obowiązków

Zakres obowiązków:

 • zarządzanie bazami danych Oracle, PostgreSQL, mySQL,
 • utrzymanie ciągłości działania baz danych,
 • tworzenie, konfigurowanie i utrzymanie środowisk wysokiej dostępności,
 • instalowanie i patchowanie baz danych,
 • zarządzanie bezpieczeństwem baz danych,
 • backupowanie, klonowanie i odtwarzanie baz danych,
 • utrzymanie środowisk deweloperskich oraz produkcyjnych,
 • rozwiązywanie bieżących problemów,
 • dokumentowanie prowadzonych działań,
 • śledzenie nowości i trendów.

Your responsibilities:

 • Oracle, PostgreSQL, mySQL database management
 • maintaining continuous databases operation,
 • developing, configuring and maintaining high availability environments,
 • installing and patching databases,
 • managing database security,
 • databases backup, cloning and recovery,
 • maintaining development and production environments,
 • resolving current problems,
 • documenting the carried out activities,
 • monitoring new developments and trends.

Wymagania


 • wykształcenie średnie techniczne,
 • znajomość administrowania jedną z baz spośród: Oracle, PostgreSQL, mySQL, MS SQL Server,
 • znajomość języka SQL,
 • znajomość podstawowych zagadnień administracyjnych systemu Linux lub Unix.

Our requirements:

 • secondary technical education,
 • knowledge of administering one of the following databases: Oracle, PostgreSQL, mySQL, MS SQL Server,
 • knowledge of SQL,
 • knowledge of basic Linux or Unix administering issues.

Dodatkowymi atutami kandydatów będą:

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne,
 • posiadanie certyfikatów Administratorów Baz Danych (np. Oracle Certified Associate),
 • znajomość podstawowych zagadnień administracyjnych systemu MS Windows,
 • znajomość programowania w powłokach bash, Python, Perl, Powershell,
 • automatyzacja procesów zarządzania: Puppet, RH Satelite i inne,
 • platformy wirtualizacyjne (KVM+oVirt) i Cloud Computing,
 • znajomość narzędzi wersjonowania (SVN),
 • znajomość systemów backupowych Commvault i Veeam,
 • umiejętność zarządzania pamięciami masowymi, siecią SAN.

Your additional assets will be:

 • university degree in computer science or related,
 • database administrator certifications (e.g. Oracle Certified Associate),
 • general knowledge of MS Windows administering,
 • knowledge of bash, Python, Perl, Powershell programming,
 • automation of process management: Puppet, RH Satelite and others,
 • virtual platforms (KVM+oVirt) and Cloud Computing,
 • knowledge of versioning tools (SVN),
 • knowledge of Commvault and Veeam backup systems,
 • ability to manage bulk storage, SAN.

Umiejętności:

 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej,
 • zdolność analitycznego myślenia i szybkiego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy zespołowej jak również samodzielnej,
 • kreatywność w wykonywaniu zadań,
 • wysoka kultura osobista,
 • prawo jazdy kategorii B.

Your skills and abilities:

 • knowledge of English to the extent necessary to read technical documentation,
 • analytical thinking skills and ability to solve problems,
 • ability to work in both in a team and as an individual,
 • creativity in carrying out your tasks,
 • impeccable manners,
 • driving license category B.

Oferujemy


 • pracę w dynamicznym zespole,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • bardzo dobre warunki pracy,
 • udział w ciekawych i rozwojowych projektach,
 • udział w szkoleniach specjalistycznych.

What we offer:

 • dynamic work environment,
 • attractive financial conditions,
 • very good working conditions,
 • participation in interesting and development projects,
 • professional development courses.

A

 • Administrator

  Podmiotem odpowiedzialnym za ustalanie celów i sposobów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz zapewniającym zgodne z prawem ich wykorzystywanie jest  COIG S.A. nr KRS 0000092497.
  Dane kontaktowe 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100, coig@coig.pl

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

  W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się
  z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe iod@coig.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.

  Cele przetwarzania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane
  w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako dobrowolne wyrażenie zgody[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Informacja o odbiorcach danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej rekrutacji, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie
  z naszymi poleceniami. W sytuacji otrzymania uzasadnionego żądania, Administrator będzie zobowiązany do przekazania Pani/Pana danych organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

  Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane

  Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu jego zakończenia.

  W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.

  Przysługujące prawa

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Zgoda na przetwarzanie danych

  Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodę taką można odwołać
  w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Informacja o wymogu podania danych

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

  Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

  Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, jak również dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

  Podstawa prawna przetwarzania danych

  [1] Art. 22(1) ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.

  [2] W przypadku danych określonych w art. 22(1) § 1 pkt. 1 – 3 ustawy Kodeks pracy podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w Art. 22(1) § 1 pkt. 4 – 6 ustawy Kodeks pracy podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. [3] W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych, podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO.

  [4] W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w kolejnych procesach rekrutacyjnych podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit a RODO.

  Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawierają przepisy art. 12–23 RODO.

 • Wyrażam zgodę COIG S.A. nr KRS 0000092497, na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.
Miejsce pracy
 • Katowice
Opublikowana
Wygasa (dzisiaj)

Pozostałe oferty pracodawcy

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.