!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Główny specjalista w Sekcji Realizacji Inwestycji i Remontów Wydziału Inwestycji i Remontów KGP Biur

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 15.07.2022
Komenda Główna Policji w Warszawie

Urzędnik

Umowa o pracę

Zakres obowiązków

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca w terenie,
 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (praca na wysokości powyżej 3 m podczas nadzoru inwestorskiego, udział w odbiorach końcowych realizowanych zadań inwestycyjno-remontowych),
 • zagrożenie korupcją,
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • wymuszona pozycja ciała,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
 • przy wejściu do budynku brak windy i podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, w budynku znajduje się winda.
 • Dokonuje rozpoznania i ocenia planowane zadania inwestycyjno-remontowe (między innymi pod względem lokalizacji, uzbrojenia terenu, możliwości realizacji, uwarunkowań techniczno-budowlanych, ekonomicznych, środowiskowych i innych), szacuje koszty zadania i opracowuje program inwestycji
 • Ustala zakres dokumentacji projektowej, biorąc pod uwagę przede wszystkim tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz wymagania dotyczące postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych wynikające z przepisów prawa budowlanego lub wewnętrznych przepisów Komendy Głównej Policji
 • Sprawuje funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży elektrycznej
 • Angażuje i koordynuje pracą specjalistów z branży budowlanej i sanitarnej podczas prac projektowych i wykonywania robót budowlanych, łącznie z ich odbiorami
 • Współuczestniczy w zarządzaniu obiektami budowlanymi w zakresie dokonywania ich oceny technicznej, przedstawiania rozwiązań innowacyjnych służących poprawie warunków eksploatacyjnych, szacowania wartości robót budowlanych, podejmowania działań w przypadku wystąpienia awarii

Wymagania

 • wykształcenie: wyższe techniczne o specjalności elektrycznej
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego powyżej 5 lat w obszarze prowadzenia zadań inwestycyjno-remontowych
 • Ustawowe uprawnienia wykonawcze do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Przynależność do Zawodowej Izby Inżynierów Budownictwa (terminowe uiszczanie składek członkowskich i opłat tytułem obowiązkowego ubezpieczenia od cywilnej odpowiedzialności zawodowej)
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość przepisów prawa z obszaru finansów publicznych w szczególności z zakresu dotyczącego odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, inwestycji państwowych jednostek budżetowych, wydatków majątkowych, szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows (pakiet MS Office) oraz kosztorysowania w budownictwie
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność przewidywania i szybkiego działania
 • Komunikatywność
 • Kreatywność i operatywność
 • Zdolności analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • doświadczenia zawodowego
 • Przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych
 • Znajomość przepisów prawa z obszaru zamówień publicznych
 • Umiejętność obsługi programu komputerowego AutoCAD
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE”

Oferujemy

 • Wsparcie na etapie wdrażania do pracy
 • Stabilną i ciekawą pracę
 • Możliwość współpracy z ekspertami
 • Możliwość rozwoju kompetencji i kwalifikacji poprzez ciekawe zadania i projekty
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Imprezy okolicznościowe dla dzieci
 • Dobrą lokalizację
 • Stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Regularnie wypłacane wynagrodzenie
 • Dodatek za wysługę lat
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
 • Nagrody jubileuszowe
 • Stołówkę pracowniczą
Miejsce pracy
 • Warszawa
Opublikowana
Wygasła (23 dni)

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.