!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracownik Hali (działy zimne)

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 29.07.2022

Pracownik fizyczny

Umowa o pracę

Pełny etat

Pracownik fizyczny

Pracownik Hali (działy zimne)

Selgros Cash&Carry to ogólnopolska sieć handlu hurtowego. Nasze hale sprzedaży oferują pełne zaopatrzenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Działamy w Polsce w 19 oddziałach, zatrudniając ponad 4.000 pracowników.

Poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

Pracownik Hali (działy zimne)

Miejsce pracy: Lublin

Zakres obowiązków

 • rejestrowanie towaru w systemie gospodarki towarowej,
 • transport i wykładanie towaru oraz dbanie o jego właściwą ekspozycję,
 • profesjonalna obsługa klienta,
 • udział w cyklicznych inwentaryzacjach.

Wymagania

Poszukujemy Osób:

 • gotowych do podjęcia pracy w mikroklimacie zimnym,
 • komunikatywnych i potrafiących pracować w zespole,
 • gotowych do podjęcia pracy w systemie zmianowym (również w weekendy),
 • nastawionych na rzetelną realizację zadań i chętnych do nauki,
 • posiadających aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych dopuszczającą do kontaktu z żywnością (Sanepid) lub gotowych do jej wyrobienia.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy w handlu,
 • znajomość zasad związanych z obsługą klienta,
 • posiadanie uprawnień do obsługi wózków jezdniowych (UDT).

Oferujemy

Pracując z nami otrzymasz:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • prywatną opiekę medyczną LUXMED oraz możliwość ubezpieczenia na życie na preferencyjnych warunkach,
 • dodatkowy dzień wolny w co piątą rocznicę zatrudnienia,
 • atrakcyjne gratyfikacje jubileuszowe,
 • możliwość rozwoju kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia,
 • kursy językowe dla wszystkich pracowników,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. świadczenia świąteczne i urlopowe),
 • możliwość przystąpienia do programu MultiSport,
 • zniżki pracownicze na zakupy w halach Selgros Cash & Carry i u naszych Partnerów Biznesowych.
 • Jeśli do tej pory nie uzyskałaś/uzyskałeś prawa do pełnego wymiaru urlopu (26 dni), a przepracujesz z nami 1 rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia) - w kolejnym roku otrzymasz dodatkowe 6 dni wolnego!
 • KLAUZULA INFORMACYJNA TRANSGOURMET POLSKA SP. Z O. O.

  Drogi Kandydacie/ Droga Kandydatko,

  dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy oraz za przekazanie swojej aplikacji do Transgourmet Polska Sp. z o. o.

  Skontaktujemy się z Tobą, jeśli Twoja aplikacja zostanie uwzględniona w prowadzonym przez nas procesie rekrutacyjnym.

  Twoje dane są dla nas ważne, dbamy o ich bezpieczeństwo, dlatego też chcemy przekazać Tobie wszelkie niezbędne informacje, które wiążą się z procesem ich przetwarzania przez naszą firmę. Informacje, które Transgourmet Polska Sp. z o.o. otrzymuje od Ciebie w procesie rekrutacji, mogą stanowić dane, które pozwalają ustalić kim jesteś i jakim mógłbyś być pracownikiem. Transgourmet Polska Sp. z o.o. chroni te informacje, ponieważ wie,  że są one również istotne dla Ciebie.

  Chcielibyśmy wyjaśnić, jak będziemy postępować z Twoimi danymi osobowymi. Prosimy poświęć czas i przeczytaj z uwagą poniższą informację, aby łatwiej było zadbać o Twoją prywatność w relacji z Twoim potencjalnym pracodawcą:

  1. Administratorem danych jest  Transgourmet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zamenhofa 133, 61-131 Poznań. Kontakt w sprawie weryfikacji przetwarzania danych osobowych można uzyskać zadając pisemne zapytanie na adres mailowy: KadryRODO@selgros.pl

   

  1. Twoje dane osobowe zbierane są w celu / celach:

  a)       przeprowadzenia procesu rekrutacji;

  b)       zawarcia umowy o pracę;

  c)       przeciwdziałania dyskryminacji w procesie rekrutacji i zatrudnienia;

  d)       spełnienia wymagań prawnych dotyczących ograniczenia zatrudniania określonych osób (np. cudzoziemców lub pracowników firm audytorskich);

  e)       ewentualnej organizacji podróży i zakwaterowania w trakcie procesu rekrutacji;

  f)        obsługi skarg, próśb i wniosków składanych w związku z toczącym się procesem rekrutacji;

  g)       zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego w spółce w szczególności w zakresie monitoringu wizyjnego;

  h)       monitorowania, analizy i poprawy jakości prowadzonych przez spółkę procesów rekrutacyjnych
  lub programu rekomendacji kandydatów do pracy;

  i)         prowadzenia programu rekomendacji kandydatów do pracy;

  j)         w celach związanych z prowadzeniem postępowań sądowych, arbitrażowych lub mediacyjnych;

  k)       statystycznych;

  l)         archiwalnym;

  m)     zapewnienia rozliczalności – zapewnienia możliwości wyliczenia Administratora z wykonania obowiązków ustawowych;

  n)       prowadzenia przyszłych rekrutacji w razie wyrażenia dobrowolnej zgody.

   

  1. Podstawę przetwarzania danych stanowi:

  a)        art. 221 kodeksu pracy (art. ten określa jakie dane osobowe pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie i od pracownika oraz jaka jest forma udostępnienia danych osobowych), art. 129 ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach i  firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach w związku  z art. 6 ust. 1 lit. c  Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”),

  b)       art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym do podjęcia działań na żądanie kandydata przed zawarciem umowy o pracę np. w zakresie prowadzenia negocjacji wynagrodzenia czy innych warunków pracy,

  c)       art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, w zakresie niezbędnym z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą,

  d)        na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą możesz wycofać w każdej chwili.

   

  1. Obowiązek podania danych osobowych wynika z art. 221 Kodeksu pracy, jak również innych przepisów prawa. Podanie danych jest niezbędne dla umożliwienia Transgourmet Polska sp. z o.o. przeprowadzenia rekrutacji i zawarcia umowy. Jeśli nie podasz Administratorowi w/w danych osobowych, prowadzenie procesu rekrutacji może być utrudnione lub niemożliwe. W pozostałym zakresie, podanie danych jest dobrowolne.

   

  1. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy, współpracownicy, dostawcy usług rekrutacyjnych – firmy prowadzące platformy rekrutacyjne – pośredniczące w zbieraniu ogłoszeń o pracę,  pośrednicy, agencje rekrutacyjne, medyczne itp.

   

  1. Przesłane aplikacje oraz każda inna korespondencja mailowa wysłana na adres Administratora przed jej dostarczeniem na adres mailowy wskazany w ogłoszeniu o pracę (lub inny adres mailowy Administratora), zostaje automatycznie przekierowana na serwer państwa trzeciego, tj. Szwajcarii. Wskazujemy, iż zgodnie z Decyzją Komisji z dnia 26 lipca 2000r., Szwajcaria spełnia wymogi odpowiedniego stopnia ochrony przetwarzania danych osobowych.    sąszeniu o pracę adres mailowy,e, kierowane na wskazany w ogłoszeniu o pracę adres mailowy, automatycznie

   

  1. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania rekrutacji na dane stanowisko – w ramach danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia przez Ciebie pisemnej zgody na przyszłe rekrutacje – przez okres 6 miesięcy, chyba że zgoda zostanie przez Ciebie wcześniej cofnięta.

   

  1. Przysługuje Tobie prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Możesz także wyrazić swój sprzeciw wobec przetwarzania danych.  Prawa te możesz zrealizować:

  a)       w odniesieniu do żądania sprostowania danych – gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

  b)       w odniesieniu do żądania usunięcia danych – gdy dane nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane, gdy:

  1. cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych,
  2. zgłosisz uprzednio swój sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  3. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  4. dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

  c)       w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych gdy:

  1. dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający pracodawcy sprawdzić prawidłowość tych danych,
  2. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał by zostały usunięte,
  3. dane nie są już potrzebne pracodawcy, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia    roszczeń,
  4. wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych  - do ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy są  nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

  d)       w odniesieniu do żądania przeniesienia danych -  przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą, oraz odbywa się w sposób automatyczny.

   

  1. Administrator prowadzi monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Transgourmet Polska sp. z o.o., ochrony mienia, kontroli produkcji, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

   

  1. Przysługuje Tobie także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   

  1. Informujemy również, że w przypadku gdy na przesłanych do nas dokumentach aplikacyjnych zamieściłeś dane osobowe, opisane w art. 9 ust. 1 RODO tzn. dane ujawniające: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane ujawniające cechy genetyczne i/lub dane biometryczne pozwalające na jednoznaczne zidentyfikowane Ciebie, dane dotyczące stanu zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, będziemy potrzebowali Twojej wyraźniej zgody na ich przetwarzanie. Jeżeli nie wyrazisz zgody na powyższe, nie będziemy mogli uwzględnić Twojej aplikacji w procesie rekrutacji. 

   

   

   

  Z poważaniem

  Dział Personalny  - Transgourmet Polska Sp. z o. o.

   

Miejsce pracy
 • Lublin
Opublikowana
Wygasła (14 dni)

Podobne oferty pracy

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.