!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Koordynator(ka) ds. zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS)

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 19.06.2022

Psycholog

Umowa o pracę

Pełny etat

Starszy specjalista (senior)

Koordynator(ka) ds. zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS)

Americares zapewnia finansowanie kryzysowe oraz wsparcie techniczne organizacjom lokalnym w Polsce i Ukrainie, które pomagają dzieciom i dorosłym dotkniętym przez kryzys

Koordynator(ka) ds. MHPSS odpowiada za całościową organizację działań MHPSS w regionie, planowanie strategiczne oraz nadzór nad zespołem reagowania MHPSS i wsparcie dla niego.

Obejmuje to nadzór nad doradztwem technicznym w celu ustalenia wsparcia finansowego i technicznego dla organizacji pozarządowych w Polsce, Ukrainie i krajach sąsiednich, które świadczą usługi psychospołeczne, szkolą personel w dziedzinie pierwszej pomocy psychologicznej i poradnictwa w sytuacji kryzysowej, a także zatrudniają lokalny personel do wspierania uchodźców i uchodźczyń.


Koordynator(ka) ds. MHPSS nadzoruje także koordynację naszych działań w zakresie MHPSS, współpracując z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i organami koordynującymi pomoc humanitarną, abyśmy mogli sprawniej świadczyć uchodźcom i uchodźczyniom usługi psychospołeczne oparte na dowodach. Ze względu na charakter konfliktu i dynamikę wymuszonej migracji Americares oraz partnerskie organizacje pozarządowe muszą świadczyć bezpieczne i zapewniające ochronę usługi MHPSS, szczególnie bezbronnym dzieciom i dorosłym.

Osoba na tym stanowisku podlega liderowi/liderce zespołu w kwestiach lokalnych i operacyjnych oraz nadzorowi programowemu ze strony starszego doradcy technicznego / starszej doradczyni technicznej ds. MHPSS.

Zakres obowiązków

 • Koordynator(ka) ds. MHPSS współpracuje ze starszym doradcą technicznym / starszą doradczynią techniczną ds. MHPSS nad nadzorowaniem ogółu działań reagowania MHPSS i programowych. Obejmuje to między innymi następujące zadania:
 • Nadzorowanie wsparcia technicznego zidentyfikowanych lokalnych organizacji pozarządowych (i w miarę potrzeb rządowych interesariuszy i służb reagowania) oraz praca zespołowa nad ustaleniem odpowiednich celów reakcji kryzysowej zgodnie ze skoordynowanymi celami reakcji, a także powiązanymi wytycznymi i zasadami etycznymi IASC oraz Americares.
 • Zapewnienie odpowiedniej jakości, profesjonalizmu i działań następczych w zakresie wsparcia technicznego MHPSS, budowania potencjału i innych form pomocy.
 • Codzienne przekazywanie aktualnych informacji liderowi/liderce zespołu oraz starszemu doradcy technicznemu / starszej doradczyni technicznej, a także pomoc na życzenie w zakresie aktualności organizacyjnych.

Współpraca i koordynacja w zakresie MHPSS

 • Współpraca z liderem/liderką zespołu i starszym doradcą technicznym / starszą doradczynią techniczną ds. MHPSS w zakresie potencjalnych przyszłych interwencji w dziedzinie MHPSS w celu wsparcia strategii reakcji kryzysowej
 • Regularne spotkania z doradcą technicznym / doradczynią techniczną ds. MHPSS dotyczące kwestii technicznych, strategicznych i programowych (omawianie proponowanych nowych kierunków z liderem/liderką zespołu)
 • Koordynacja pracy liderów/liderek ds. MHPSS nad aktualizacją ocen na potrzeby strategii, rozwoju programu i skoordynowanej reakcji. Ocena uwzględniająca analizę potencjału i systemów MHPSS w sektorze publicznym i społeczeństwa obywatelskiego dla społeczności przyjmujących i uchodźczych przed kryzysem i po kryzysie
 • Współpraca z personelem ds. monitorowania i oceny oraz liderami/liderkami MHPSS w Ukrainie i Polsce nad terminową oceną działań na rzecz budowy potencjału z wykorzystaniem metod ilościowych i partycypacyjnych.
 • Koordynacja działań z całym personelem reagowania MHPSS w Ukrainie, który uczestniczy w grupach roboczych ds. humanitarnych i MHPSS oraz organach koordynujących.

Wymagania

Najważniejsze wymagania i kompetencje:

 • Co najmniej tytuł magistra w dziedzinie psychologii lub pokrewnej oraz odbycie kursów w zakresie programów na rzecz zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego w warunkach kryzysu humanitarnego i innych sytuacji nadzwyczajnych
 • Co najmniej 7-letnie doświadczenie w zakresie programów zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego, w tym istotne doświadczenie w kontekstach sytuacji nadzwyczajnych i kryzysów humanitarnych
 • Preferowane doświadczenie w przygotowywaniu i weryfikacji wniosków
 • Udokumentowane doświadczenie w dziedzinie opracowywania strategii, projektowania programów, prowadzenia szkoleń i świadczenia pomocy technicznej w dziedzinie MHPSS
 • Doświadczenie w dziedzinie nadzoru klinicznego i kierowania zespołem
 • Doświadczenie w dziedzinie koordynacji działań humanitarnych w kontekście MHPSS
 • Doświadczenie w zakresie wytycznych IASC i ONZ, inicjatyw społecznych w dziedzinie wsparcia psychospołecznego oraz budowania potencjału MHPSS (tj. psychologicznej pierwszej pomocy)
 • Wymagana biegła znajomość języka angielskiego, mile widziana biegła znajomość języków polskiego i ukraińskiego
 • Gotowość do podróżowania i pracy w odległych miejscach
 • Zdolność do współpracy z różnymi zespołami i interesariuszami
 • Zdolność do działania samodzielnego i w ramach zespołu

Oferujemy

Informacje o Americares:

Americares to koncentrująca się na zdrowiu organizacja niosąca pomoc i wspierająca rozwój. Reaguje na potrzeby osób dotkniętych biedą lub sytuacjami kryzysowymi, oferując skuteczne programy zdrowotne, leki oraz artykuły medyczne. Americares dociera co roku do ponad 90 krajów i wszystkich 50 stanów USA z innowacyjnymi programami zdrowotnymi oraz wysokiej jakości pomocą medyczną o wartości ponad 600 milionów USD. Americares to przodujący w skali światowej dostawca non profit darowanych leków i artykułów medycznych.


Globalne programy zdrowotne Americares mają na celu reagowanie na kryzysy i inicjowanie zmian dzięki budowaniu dróg do zdrowia oraz życiowych szans. Staramy się wspierać osoby fizyczne, rodziny i ich społeczności w poprawie stanu zdrowia, aby mogły cieszyć się nim przez lata i wykorzystywać dzięki niemu swój cały potencjał.


W reakcji na wojnę w Ukrainie Americares zorganizowała w Polsce terenowe zespoły reagowania kryzysowego, które oceniają potrzeby zdrowotne i koordynują dostawy leków oraz zapasów dla Ukrainy. Reakcja Americares koncentruje się na dostarczaniu leków i artykułów medycznych, wspieraniu usług zdrowotnych, a także pomaganiu lokalnym organizacjom, które oferują opiekę w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego uchodźcom oraz osobom poszkodowanym, które doświadczyły urazów psychicznych.


Jako globalna organizacja działająca na rzecz zdrowia dbamy o bezpieczne otoczenie dla naszego personelu, partnerów i gości. Wszyscy przedstawiciele personelu Americares oraz goście przebywający na miejscu w dowolnej naszej placówce lub podróżujący w celach służbowych muszą być w pełni zaszczepieni (łącznie z dawką przypominającą, jeżeli przysługuje) przeciw COVID‑19, chyba że obowiązuje wyjątek wymagany przez prawo.

Americares jest pracodawcą dbającym o równość szans. Nie dyskryminujemy ze względu na rasę, wyznanie, kolor skóry, płeć, orientację seksualną, ekspresję płciową, ciążę lub stan związany z ciążą, wiek, pochodzenie etniczne, rodowód, niepełnosprawność fizyczną lub umysłową, informacje genetyczne, stan cywilny, status weterana ani żadną inną cechę chronioną prawem.

Wniosek o ułatwienie związane z niepełnosprawnością umożliwiające udział w procesie aplikacji lub rozmowie kwalifikacyjnej można wysłać na adres talentcenter@americares.org.

 • Administratorem danych osobowych jest Americares 06902 Stamford 88 Hamilton Avenue, NIP: 061008595. Moje dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji przez Administratora. Wiem, że przysługują mi następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności Administratora.

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Americares 06902 Stamford 88 Hamilton Avenue, NIP: 061008595 zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.
Miejsce pracy
 • Kraków
Opublikowana
Wygasła (15 dni)

Pozostałe oferty pracodawcy

Podobne oferty pracy

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.