!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Zastępca głównego księgowego

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 18.06.2022

Księgowy

Umowa o pracę

Pełny etat

Ekspert/lider

Zastępca głównego księgowego

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy utworzony został dnia 1 kwietnia 1950 roku - na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów. Jest jednostką naukową o zasięgu ogólnokrajowym, realizującą politykę  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie szeroko rozumianej produkcji zwierzęcej.


Głównym przedmiotem działań Instytutu jest prowadzenie badań i prac rozwojowych, obejmujących hodowlę wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich, produkcję bezpiecznej żywności w warunkach przyjaznych dla zwierząt i środowiska przyrodniczego, a także wykorzystanie zwierząt gospodarskich dla celów biomedycznych.


Instytut Zootechniki posiada od dnia 23 listopada 2006 roku status Państwowego Instytutu Badawczego. Ponadto dysponuje uprawnieniami do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo.


Instytut Zootechniki PIB współpracuje z ośrodkami naukowymi z wielu krajów, w tym m.in. z: RPA, Dominikany, Niemiec, Czech, Bułgarii, Szwecji, Danii, Norwegii, Litwy.


Więcej szczegółów można znaleźć na naszej stronie www.iz.edu.pl

INSTYTUT ZOOTECHNIKI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY


zatrudni:


Na stanowisko: ZASTĘPCA GŁOWNEGO KSIĘGOWEGO


Miejsce Pracy: Dział Finanowo-Księgowy; Balice, ul. Krakowska 1, woj. małopolskie


Zakres obowiązków

Wykaz głównych czynności na stanowisku:


1. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem rachunkowości i polityki finansowo-księgowej w Instytucie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami obowiązującymi w jednostce w zakresie:


a) sporządzania, przyjmowania, archiwizowania, kontrolowania dokumentów finansowych oraz nadzoru nad ich prawidłowym obiegiem,
b) bieżącego prowadzenia ksiąg rachunkowych, przygotowania sprawozdań finansowych,
c) prowadzenia wewnętrznej kontroli wstępnej, bieżącej i wynikowej;


2. Prowadzenie gospodarki finansowej Instytutu zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa, w szczególności w zakresie:


a) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych Instytutu,
b) podpisywanie dokumentów finansowych własnych i obcych dotyczących spraw gospodarczo-finansowych Instytutu,
c) kontroli i przestrzegania zasad rozliczeń gotówkowych i ochrony wartości pieniężnych oraz wykonywania dyspozycji w zakresie płatności gotówkowych;


3. Dokonanie kontroli przeprowadzonych operacji gospodarczych oraz sprawdzenie prawidłowości, poprawności i legalności ich udokumentowania;


4. Analiza wykorzystania otrzymanych dotacji, środków własnych i innych środków finansowych będących w dyspozycji jednostki;


5. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w zakresie obowiązującym w jednostce (także w zakresie wynikającym z ustawy o zamówieniach publicznych);


6. Współpraca ze wszystkimi komórkami Instytutu będącymi w bezpośredniej strukturze organizacyjnej i samodzielnie bilansującymi się Zakładami Doświadczalnymi, jak również Spółkami Instytutu w ścisłej współpracy z Głównym Księgowym i Działem Nadzoru Właścicielskiego w zakresie nadzoru finansowego;


7. Uczestnictwo w czynnościach związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem jednolitego informatycznego systemu księgowego w Instytucie Zootechniki PIB i w jego zakładach doświadczalnych oraz, w przypadku podjęcia decyzji o wdrożeniu, w jego spółkach zależnych;


8. Zastępowanie Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności. Informowanie na bieżąco Głównego Księgowego o podejmowanych czynnościach związanych z polityką finansowo-księgową Instytutu;


9. Analiza kont księgowych ze szczególnym uwzględnianiem kont zespołu 4 i 5, uzgadnianie i zamknięcie kręgu kosztów;


10. Wyliczanie i uzgadnianie narzutu kosztów ogólnych;


11. Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb jednostki i DFK zleconych przez kierownika jednostki oraz bezpośredniego przełożonego.

Wymagania

 • 5-letnie doświadczenie w pracy na równorzędnym stanowisku;
 • Wykształcenie wyższe;
 • znajomość zasad rachunkowości, w szczególności Ustawy o Rachunkowości;
 • doświadczenie w pracy w systemie Soneta Enova;
 • Posługiwanie się pakietem Microsoft Office (w szczególności bardzo dobra znajomość programu Excel);
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Samodzielność, sumienność, odpowiedzialność oraz doskonała organizacja pracy.

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat, w elastycznych godzinach pracy pomiędzy godz. 6.00 a 17.00;
 • Karty MultiSport;
 • Świadczenia z ZFŚS;
 • Grupowe ubezpieczenie pracownicze;
 • Przyjazną atmosferę w pracy.
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Rafał Andrzejewski, e-mail iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na dane stanowisko.

  Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, c i art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz inne akty prawne, w szczególności odpowiednio ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi lub ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi.

   

  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji;
  w przypadku niepodania tych danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji jest niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.

  Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania przedmiotowego procesu rekrutacji.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane, także w okresie dwóch miesięcy po  zakończeniu przedmiotowego procesu rekrutacji dla potrzeb prowadzenia innych procesów rekrutacji, pod warunkiem wyrażenia na to zgody.

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut badawczy 31-047 Kraków Sarego 2, NIP: 6750002130 zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.
Miejsce pracy
 • Balice pow. krakowski, Małopolskie
Opublikowana
Wygasła (10 dni)

Podobne oferty pracy

 • Accountant GA

  KFS Sp. z o.o.
  • Kraków
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • księgowy
  • specjalista (mid/regular)
  • praca zdalna
  • rekrutacja zdalna
  • запрошуємо працівників з України
  Dodana
 • Accounts Payable Accountant ES

  KFS Sp. z o.o.
  • Kraków
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • księgowy
  • specjalista (mid/regular)
  • rekrutacja zdalna
  • praca od zaraz
  • запрошуємо працівників з України
  Polecana
  Dodana
 • Coupa Content and Supplier Enablement (Junior) Specialist

  KFS Sp. z o.o.
  • Kraków
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • księgowy
  • młodszy specjalista (junior)
  • praca zdalna
  • rekrutacja zdalna
  • запрошуємо працівників з України
  Polecana
  Dodana
 • Pracownik ds. księgowości (kraków)

  OUTSTAFFING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  • Kraków
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • księgowy
  Dodana
 • Księgowy

  Centralna Baza Ofert Pracy
  • Kraków
  • staż/praktyka
  • pełny etat
  • księgowy
  • praktykant/stażysta
  Dodana
 • Pracownik działu księgowości

  Centralna Baza Ofert Pracy
  • Kraków
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • księgowy
  Dodana
 • Księgowy, specjalista ds. plac-stażysta

  Centralna Baza Ofert Pracy
  • Kraków
  • staż/praktyka
  • pełny etat
  • księgowy
  • praktykant/stażysta
  Dodana
 • Księgowa/kadrowa

  Centralna Baza Ofert Pracy
  • Kraków
  • staż/praktyka
  • pełny etat
  • księgowy
  • praktykant/stażysta
  Dodana
 • Księgowy do spraw funduszy

  Centralna Baza Ofert Pracy
  • Kraków
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • księgowy
  Dodana
 • Księgowy

  Centralna Baza Ofert Pracy
  • Kraków
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • księgowy
  Dodana

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.