!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Wychowawca świetlicy środowiskowej

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 20.06.2022
Centralna Baza Ofert Pracy

Pedagog

Umowa o pracę

Część etatu

Zakres obowiązków

1) opracowanie rocznych planów pracy Świetlicy Środowiskowej w Łęczycy.
2) prowadzenie zajęć wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym,
3) opieka nad dziećmi uczestnikami zajęć świetlicowych, organizacja tych zajęć, tworzenie warunków do aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo wychowawczych), wspieranie w trudnościach w nauce, upowszechnianie zachowań pozytywnych, współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci,
4) współpraca z instytucjami (m.in. szkołą, placówkami medycznymi i innymi placówkami wynikającymi z rozpoznanych problemów) oraz innymi specjalistami i osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe w świetlicy,
5) prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej dzieci i funkcjonowania świetlicy, w tym m.in.: wykazu przepracowanych godzin sporządzanych oddzielnie dla każdego miesiąca kalendarzowego, listy obecności dzieci i młodzieży korzystających ze świetlicy.
6) dbanie o czystość, ład i porządek w miejscu pracy,
7) wykonywanie innych poleceń Kierownika Świetlicy Środowiskowej.

Wymagania

  • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
  • Inne wymagania: 1) Wykształcenie: a) wyższe: na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, b) co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną; 2) obywatelstwo polskie, 3) posiadanie pełni władzy rodzicielskiej tj., kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona lub zawieszona, 4) wypełnienie obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego, 5) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 6) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 7) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku. dodatkowe związane ze stanowiskiem: 1) znajomość aktów prawnych dotyczących placówek opiekuńczo wychowawczych, 2) umiejętność obsługi komputera i programów komputerowych (MS Office) oraz urządzeń biurowych, 3) kreatywność, 4) umiejętność podejmowania decyzji, 5) umiejętność tworzenia projektów i programów z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny, 6) umiejętność skutecznej komunikacji, 7) odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę, 8) umiejętność pracy w zespole, 9) umiejętność prowadzenia zajęć świetlicowych, kulturalnych, rekreacyjnych, 10) umiejętność współpracy ze społecznością lokalną, 11) doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Oferujemy

  • Wynagrodzenie brutto: od 1 910,24 do 2 419,64 PLN
  • Opis wynagrodzenia: wynagrodzenie uzależnione od posiadanych kwalifikacji
  • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
Miejsce pracy
  • Łęczyca pow. łęczycki, Łódzkie
Opublikowana
Wygasła (12 dni)

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.