!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 19.05.2022

Specjalista ds. Sprzedaży

Umowa o pracę

Pełny etat

Młodszy specjalista (junior)

Rekrutacja zdalna

Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży

    

Chcesz pracować na miarę swoich aspiracji? Dołącz do ambitnych!

 

Compensa to jedno z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na rynku. Należymy do międzynarodowej grupy Vienna Insurance Group. Tworzymy wiarygodną i dynamiczną organizację, ponieważ stawiamy na przedsiębiorczość i innowacyjność, a zarazem dbamy o przyjazną atmosferę współpracy. Obecnie poszukujemy osób do pracy na stanowisku:

Zakres obowiązków

 • Przygotowanie planów sprzedażowych oraz cyklicznych raportów w zakresie realizacji planów sprzedażowych w Oddziałach
 • Przygotowanie i wdrażanie programów rozwojowych dla Agentów oraz Menadżerów Grupy Agentów
 • Wsparcie Menedżerów Grupy Agentów w zwiększaniu efektywności ich pracy
 • Przygotowanie odpowiedzi na pisma i raportów na potrzeby KNF i audytu
 • Przygotowanie odpowiedzi na pytania ankietowe z Centrali w Wiedniu
 • Udział w przygotowywaniu oraz opieka nad kluczowymi projektami Biura Sprzedaży dedykowanymi Oddziałom
 • Współpraca z Biurem Administracji Sprzedaży w procesie wypłaty prowizji dla pracowników Oddziałów
 • Budowanie relacji, wsparcie sprzedażowe i inicjowanie wspólnych działań z partnerami biznesowymi.

Wymagania

 • Min. 3 lata doświadczenia w obszarze wsparcia sprzedaży najchętniej w branży ubezpieczeniowej
 • Bardzo dobra obsługa MS Office, zwłaszcza MS Excel i MS PowerPoint
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne
 • Doświadczenie w zakresie tworzenia raportów
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Samodzielność, dokładność, odpowiedzialność za powierzone zadania
 • Otwartość na zmiany, kreatywność
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Prywatną opiekę medyczną, możliwość wykupienia karnetu sportowego
 • Dofinansowania do szkoleń oraz kursów językowych
 • Elastyczne godziny rozpoczęcia pracy (między 7:30 a 9:00)
 • Zniżki pracownicze na produkty ubezpieczeniowe
 • Możliwość rozwoju w międzynarodowej grupie ubezpieczeniowej.
Dofinansowanie do nauki języka obcego
Elastyczny czas pracy
Program poleceń pracowników
Prywatna opieka lekarska
Przyjazna atmosfera
Stabilne warunki zatrudnienia
Szkolenia, kursy, konferencje
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group i Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group („Spółka”) przetwarza dane osobowe potencjalnych pracowników oraz współpracowników w związku z prowadzeniem rekrutacji. W tym materiale wyjaśniamy, jak i dlaczego Spółka przetwarza Twoje dane osobowe oraz w jaki sposób dba o ich ochronę.

  Cel przetwarzania

  1. Spółki Grupy są współadministratorami Twoich danych osobowych. Cel przetwarzania stanowi prowadzenie przez Grupę wspólnych rekrutacji obecnie oraz w przyszłości. Oznacza to, że Grupa decyduje, w jakim celu i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe w związku z prowadzonymi rekrutacjami. Następnie Twoje dane zostaną przekazane w procesie rekrutacji do konkretnej Spółki Grupy, która stanie się oddzielnym administratorem danych osobowych w zakresie realizacji warunków zatrudnienia. Twoje dane przetwarzane przez Grupę to te, które zostały wskazane przez Ciebie w dokumentach rekrutacyjnych.
  2. Grupa dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, oraz gwarantuje, że ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem.


  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  1. Przetwarzanie Twoich danych przez Grupę następuje na podstawie porozumienia o współadministrowaniu danymi osobowymi w ramach wspólnego celu przetwarzania (wspólne rekrutacje). Przetwarzanie Twoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji nastąpi wyłącznie w przypadku udzielenia przez Ciebie odpowiedniej zgody. Pamiętaj, że zawsze w takiej sytuacji decyzja o wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody należy do Ciebie. Brak wyrażenia zgody uniemożliwi przetwarzanie. Oznacza to, że nie będziesz brany pod uwagę w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
  2. W przypadku przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody, masz prawo ją wycofać w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  Dane, które przetwarzane są na podstawie zgody to:

   

  1. a) dane, które umieściłeś w dokumentach rekrutacyjnych, inne niż dane wynikające z art. 22Kodeksu pracy – imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  2. b) udział w przyszłych rekrutacjach.

   


  Odbiorcy danych osobowych

  1. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Grupę innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych osobowych). Takimi odbiorcami mogą być dostawcy usług współpracujący z Grupą, np. doradcy zewnętrzni, dostawcy rozwiązań informatycznych. W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia danych takim podmiotom Grupa zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z prawem.
  2. Administrator ma prawo do ujawnienia niektórych informacji na temat podmiotu, którego dane dotyczą właściwym organom lub osobom trzecim, jeśli żądanie przez nich zgłoszone oparte jest na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodne z przepisami obowiązującego prawa.

   


  Czas przetwarzania danych osobowych

  1. Twoje dane osobowe są przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania celów Grupy wskazanych w tym dokumencie lub o których Grupa osobno poinformuje.
  2. Dane dotyczące wspólnej rekrutacji będą przechowywane przez cały czas jej trwania i nie dłużej niż do 30 dni od momentu jej zakończenia oraz do momentu odwołania zgody wyrażonej na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  3. W przypadku wyrażenia zgody na udział w bieżącym procesie rekrutacyjnym, Twoje dane osobowe będą przechowywane do 6 miesięcy od dnia jego zakończenia. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Twoje dane będą przechowywane do 3 lat od momentu wysłania aplikacji lub do momentu wycofania zgody.
  4. Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, tj. zostaną przetworzone w taki sposób, aby nie było możliwe powiązanie ich z żadną osobą.


  Transfer danych osobowych do państwa trzeciego

  1. Co do zasady Grupa nie przekazuje Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. państw poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przetwarzanie danych osobowych poza terytorium EOG często wiąże się z podwyższonym ryzykiem naruszenia Twoich praw i wolności z uwagi na niższe niż w Unii Europejskiej standardy ochrony danych osobowych.
  2. Gdyby miał się odbyć taki transfer Twoich danych osobowych – co może się zdarzyć m.in. w związku z ewentualnym korzystaniem przez Grupę z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza EOG – Grupa zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem Unii legalizuje transfer i zapewnia odpowiednie gwarancje ochrony Twoich danych osobowych. Zostaniesz także poinformowany o planowanym transferze.


  Twoje prawa

  1. W związku z przetwarzaniem przez Grupę Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg praw. Poniżej znajdziesz ogólną informację o tych prawach oraz wskazówki dotyczące ich realizacji.
  2. Wniosek dotyczący realizacji swoich praw możesz przesłać pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Grupy, który znajdziesz poniżej w sekcji „Dane kontaktowe”. Grupa ustosunkuje się do Twojego wniosku niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od jego złożenia. W tym samym terminie Grupa podejmie działania, które uzna za uzasadnione. W szczególnych przypadkach okres, w którym Grupa podejmie te działania, może zostać wydłużony do 3 miesięcy.
  3. Przysługuje Ci prawo uzyskania informacji o tym, czy i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe. W odpowiedzi na Twoje zapytanie przekażemy Ci pisemnie lub elektronicznie (zgodnie z Twoim wyborem) informacje o zakresie i celach przetwarzania Twoich danych osobowych, kategoriach przetwarzanych danych, czasie ich przetwarzania, podmiotach, którym udostępniliśmy lub powierzyliśmy do przetwarzania Twoje dane osobowe (tzw. odbiorcach danych), a także informacje o źródłach, z których mamy dane na Twój temat. Jeśli przetwarzanie będzie obejmowało zautomatyzowane podejmowanie decyzji dotyczących Twojej sytuacji, uzyskasz również informację o zasadach podejmowania takich decyzji, o ich znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach. W ramach tego prawa możesz także zażądać kopii swoich danych osobowych, przy czym tylko pierwsza kopia jest udostępniana bezpłatnie. Druga i każda kolejna kopia będzie odpłatna.
  4. Przysługuje Ci prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz aktualizacji lub uzupełnienia danych, jeśli dane lub Twoja sytuacja uległy zmianie.
  5. Przysługuje Ci prawo do żądania usunięcia danych przetwarzanych przez Grupę na Twój temat lub ograniczenia przetwarzania, jeśli zachodzą warunki określone w przepisach prawa.
  6. Przysługuje Ci prawo żądania, aby Twoje dane osobowe zostały przesłane innemu administratorowi lub wydane Tobie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, przy czym uprawnienie to jest ograniczone do danych osobowych, które Grupa otrzymała od Ciebie.
  7. Przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania mającego za podstawę uzasadniony interes Grupy. Sprzeciw musi być umotywowany, bo jego zasadność podlega ocenie Grupy.

  Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych może naruszać Twoje prawa, poinformuj nas o tym. Ochrona prywatności stanowi istotny obszar naszej działalności, dlatego doceniamy wszelkie uwagi i sugestie w tym zakresie. Niezależnie od tego możesz wnieść skargę na przetwarzanie przez Grupę Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.


  Dane kontaktowe

  Poniżej wskazujemy adresy korespondencyjne każdego ze współadministratorów. Masz możliwość kontaktu z nimi w zależności od Spółki z Grupy, która realizuje konkretną rekrutację:

  Benefia Ubezpieczenia sp. z o.o. Vienna Insurance Group

  Aleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa

   

  Compensa Dystrybucja sp. z o.o. Vienna Insurance Group

  Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, tel. 22 501 61 00

   

  Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

  Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, tel. 22 501 60 00

   

  Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

  Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, tel. 22 501 60 00

   

  Global Assistance Polska sp. z o.o

  Al. Jerozolimskie 162 A, 02-342 Warszawa

   

  InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

  1. Noakowskiego 22,00-668 Warszawa, tel. 22 575 25 25

   

  Polisa Życie Ubezpieczenia sp. z o.o.

  Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, tel. 22 501 68 88

   

  Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert

  Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, tel.22 501 65 65

   

  Vienna Insurance Group Polska sp. z o.o.

  Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, tel. 22 501 60 00

   

  Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

  1. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa

   

   

   W sprawach związanych z rekrutacjami prosimy o kontakt za pośrednictwem następującego adresu poczty elektronicznej: rekrutacja@vig-polska.pl, a także pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Spółki.

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, który jest osobą dedykowaną do spraw z zakresu ochrony danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu
  e-mail: iod@vig-polska.pl. 

Miejsce pracy
 • Warszawa
Opublikowana
Wygasła (1 miesiąc)

Pozostałe oferty pracodawcy

Podobne oferty pracy

 • Specjalista ds. wsparcia sprzedaży

  Human4Human Recruitment
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • specjalista ds. sprzedaży
  • specjalista (mid/regular)
  • rekrutacja zdalna
  • praca od zaraz
  • 7 000 - 9 000 PLN / mies.
  Polecana
  Dodana
 • Przedstawiciel Ubezpieczeniowy Premium

  Nationale-Nederlanden
  • Warszawa
  • kontrakt b2b
  • pełny etat
  • specjalista ds. sprzedaży
  • specjalista (mid/regular)
  • rekrutacja zdalna
  Dodana
 • Specjalista ds. Sprzedaży

  Foreign Personnel Service
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • specjalista ds. sprzedaży
  • specjalista (mid/regular)
  • rekrutacja zdalna
  Dodana
 • Specjalista w dziale Sprzedaży

  Foreign Personnel Service
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • specjalista ds. sprzedaży
  • specjalista (mid/regular)
  • rekrutacja zdalna
  • praca od zaraz
  • запрошуємо працівників з України
  Dodana
 • Specjalista ds. sprzedaży - Handlowiec

  Level Work
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • specjalista ds. sprzedaży
  • specjalista (mid/regular)
  Dodana
 • Key Account Manager Ledlighting

  Level Work
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • specjalista ds. sprzedaży
  • starszy specjalista (senior)
  Dodana
 • Key Account Manager Per Product

  Level Work
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • specjalista ds. sprzedaży
  • starszy specjalista (senior)
  Dodana
 • Ekspert ds. Sprzedaży systemów audiowizualnych

  Lobo HR
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • specjalista ds. sprzedaży
  • ekspert/lider
  • praca zdalna
  Dodana
 • Inside Sales Representative

  TPG Katowice Sp. z o. o.
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • specjalista ds. sprzedaży
  • specjalista (mid/regular)
  • 13 000 - 18 200 PLN / mies.
  Dodana
 • Koordynator Działu Wsparcia Sprzedaży

  PV POLAND sp. z o.o.
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • specjalista ds. sprzedaży
  • starszy specjalista (senior)
  • praca od zaraz
  Dodana

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.