!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Inspektor lub Podinspektor ds. kontroli i nadzoru pasa drogowego

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 11.02.2022

Inspektor

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Inspektor lub Podinspektor ds. kontroli i nadzoru pasa drogowego

Dyrektor Miejskiego Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

ul. Michała Grażyńskiego 10,

43-300 Bielsko-Biała

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Inspektora lub Podinspektora ds. kontroli i nadzoru pasa drogowego

w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej

Miejsce pracy: Bielsko-Biała

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych osobowych wrażliwych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko), w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych.

Oferty zawierające wymienione dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora lub Podinspektora ds. kontroli i zajęcia pasa drogowego” do dnia 21 lutego 2022 r.

na adres:

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała

ul. Michała Grażyńskiego 10 pokój nr 7A

(osobiście lub listownie) w podanym wyżej terminie (data wpływu do MZD). Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10.

Osoba, której oferta zostanie wybrana będzie zobowiązana do dostarczenia potwierdzenia faktu niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.


Inne informacje:

Oferty, które wpłyną po terminie oraz oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów nie będą brane pod uwagę. Kandydaci zakwalifikowani zostaną ocenieni na podstawie przedłożonych dokumentów. Po podjęciu przez komisję konkursową decyzji o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Zastrzega się prawo nie skorzystania ze złożonych ofert. Osobom, które nie zostały telefonicznie powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej dziękujemy za udział w konkursie. Dokumenty aplikacyjne w ciągu trzech miesięcy od zakończenia konkursu można odebrać w pokoju nr 7A w siedzibie MZD, dokumenty nie odebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

*Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną dla kandydata jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w zakładce Nabór pracowników / Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniami.

Zakres obowiązków

 • kontrola prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie właściwego oznakowania i prowadzenia zgodnie z wydawanymi zezwoleniami,
 • podejmowanie interwencji w przypadku samowolnych zajęć pasa drogowego,
 • przygotowanie projektów decyzji naliczających kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia,
 • dokonywanie objazdów dróg w zakresie realizacji wydanych decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego,
 • nadzór i kontrola nad awaryjnym zajęciem pasa drogowego przez gestorów sieci,
 • nadzór i kontrola pasa drogowego w zakresie podmiotów indywidualnych (w zakresie wjazdów, wykonywanych przyłączy, etc.),
 • organizowanie odbiorów robót w pasie drogowym na podstawie zgłoszeń wykonawców,
 • uczestniczenie w wizjach w terenie włącznie z wykonaniem dokumentacji zdjęciowej oraz prowadzenie korespondencji,
 • współpraca ze Strażą Miejską w zakresie usuwania z pasa drogowego pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Wymagania

Niezbędne

 • obywatelstwo: polskie
 • wykształcenie: średnie techniczne lub wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy:

- co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisko Inspektora ds. utrzymania dróg w przypadku posiadania wykształcenia średniego, natomiast w przypadku posiadania wykształcenia wyższego wymagany jest roczny staż pracy,

- co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisko Podinspektora ds. utrzymania dróg w przypadku posiadania wykształcenia średniego, natomiast w przypadku posiadania wykształcenia wyższego staż pracy nie jest wymagany.

Staż pracy udokumentowany świadectwami pracy, zaświadczeniami o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

- nieposzlakowana opinia,

- umiejętność rzeczowej argumentacji i klarownego sposobu przedstawiania poglądów,

- wysoka kultura osobista,

- posiadanie prawa jazdy kat. B.

- znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych oraz prawa o ruchu drogowym,

- znajomość przepisów prawa budowlanego,

- umiejętność obsługi programów komputerowych (w szczególności pakietów biurowych MS Office, Autocad)


dodatkowe:

 • średnie lub wyższe techniczne w zakresie budownictwa preferowany kierunek drogowy,
 • uprawnienia budowlane preferowane w specjalności drogowej,
 • zdolność do pracy pod presją czasu oraz stresu,
 • umiejętność zarządzania swoim czasem, bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność,
 • pozytywne podejście do interesanta i tworzenie przyjaznej atmosfery

Oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę pracę,
 • dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • możliwość korzystania z kart sportowo- rekreacyjnych oraz ubezpieczeń grupowych
 • przyjazną atmosferę w miejscu pracy.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks,
 • czynności merytoryczne i administracyjne wykonywane w trakcie pracy biurowej w pozycji siedzącej, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • praca obejmuje zasięgiem drogi administrowane przez MZD w granicach administracyjnych miasta z wykorzystaniem publicznych środków transportu lub samochodu służbowego nieprzystosowanego do używania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową w charakterze kierującego,
 • bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów dla osób niepełnosprawnych

Proponowane wynagrodzenie miesięczne w zależności od stanowiska wynosi:

- wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 3 400 zł do 4 200 zł brutto,

- dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

 • Administratorem danych osobowych jest Miasto Bielsko-Biała Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 43-300 Bielsk-Biała ul. Michała Grażyńskiego 10, NIP: 9372686990. Moje dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji przez Administratora. Wiem, że przysługują mi następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności Administratora.

Miejsce pracy
 • Bielsko-Biała
Wynagrodzenie
 • 4 000 - 5 000 PLN / mies. brutto Umowa o pracę
Opublikowana
Wygasła (3 miesiące)

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.