!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego porad

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 12.02.2022
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Urzędnik

Umowa o pracę

Zakres obowiązków

 • Praca w terenie
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Zagrożenie korupcją
 • Permamentna obsługa klientów zewnętrznych ( spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa ) lub prowadzenie kontroli w innych urzędach
 • Realizuje zadania wynikające z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w zakresie:
 • - gromadzenia informacji o każdym zawartym porozumieniu z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej albo wskazaniu przez dziekana okręgowej rady adwokackiej lub dziekana rady okręgowej izby radców prawnych wyznaczonych adwokatów lub radców prawnych, do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku niezawarcia ww. porozumienia do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczyłoby to porozumienie;
 • - gromadzenia informacji o każdym przypadku niezawarcia lub rozwiązania przez powiat umowy z organizacją pozarządową dotyczącej prowadzenia punktu z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 • - udziału w komisji konkursowej powoływanej w celu wyłonienia organizacji pozarządowych którym powierzone zostanie prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 • - wspierania organizacji szkoleń oraz kursów doszkalających dla doradców w szczególności poprzez: przekazywanie powiatom informacji o nich, udostępnianie tych informacji na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego lub udostępnianie sal wykładowych, pod warunkiem zapewnienia możliwości nieodpłatnego udziału w szkoleniach i kursach doszkalających pracowników urzędu wojewódzkiego lub starostwa powiatowego, których obowiązki służbowe wiążą się z wykonywaniem przez wojewodę lub starostę zadań wynikających z ustawy;
 • - dokonywania oceny wybranych porad udzielonych w ramach świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie, w celu weryfikacji spełniania przez organizację pozarządową wpisaną na listę warunku profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a następnie przekazywanie jej właściwemu staroście;
 • - gromadzenia od starostów kwartalnych zbiorczych informacji o wykonaniu zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, a następnie przekazanie ich wraz z scaloną informacją dla terenu województwa Ministrowi Sprawiedliwości,
 • Przygotowuje projekty decyzji w celu wpisu, odmowie dokonania wpisu, wykreślenia organizacji pozarządowej z listy organizacji uprawnionych do prowadzenia punktów w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub prowadzenia nieodpłatnej mediacji na obszarze województwa.
 • Przeprowadza kontrole z zakresu realizacji zadań przez właściwe podmioty wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
 • Przeprowadza kontrole organów właściwych w zakresie wykonania zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w przedmiocie przyznawania świadczeń na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych
 • Przeprowadza kontrole organów właściwych w zakresie wykonania zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w przedmiocie przyznawania pomocy osobom uprawnionym do alimentów i działań, podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • Realizuje lub zleca jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom niepublicznym realizację zadań wynikających z programów rządowych,
 • Załatwia skargi, wnioski, petycje oraz interwencje osobiste i przygotowuje projekty odpowiedzi,
 • Opracowuje i przedkłada przełożonym do akceptacji sporządzone protokoły kontroli, projekty wystąpień pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych oraz sporządza okresowe analizy, sprawozdania i informacje w zakresie realizowanych zadań,

Wymagania

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Prawo jazdy kategorii "B"
 • 1. Umiejętność obsługi programów pakietu Microsoft Office.
 • 2. Gotowość do kierowania samochodem osobowym, do celów służbowych.
 • 3. Znajomość przepisów prawa, między innymi: - ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, - ustawy o świadczeniach rodzinnych, - ustawy o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów, - kodeksu postępowania administracyjnego, - ustawy o służbie cywilnej, - ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, - ustawy o kontroli w administracji rządowej.
 • Ponadto: - umiejętność interpretacji przepisów prawa, - umiejętność analitycznego i logicznego myślenia, - umiejętność precyzyjnego wyrażania myśli, - umiejętność prawidłowego formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych, - umiejętność komunikacji interpersonalnej, - umiejętność pracy w zespole, - kreatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunkach: prawo, administracja, ekonomia
 • co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w działach zajmujących się nieodpłatną pomocą prawną lub jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub jednostkach organizacyjnych realizujących zadania z zakresu: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub w kontroli

Oferujemy

 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Stołówka pracownicza
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • Dodatek za wysługę lat
 • Nagrody jubileuszowe
 • Nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej
 • Niskooprocentowane pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS
 • Przedświąteczna pomoc finansowa
 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogo Pożyczkowej i korzystania z nieoprocentowanych pożyczek
 • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
 • Możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i innych form kształcenia podnoszących kwalifikacje zawodowe.
Miejsce pracy
 • Opole
Opublikowana
Wygasła (3 miesiące)

Podobne oferty pracy

 • Staż - referent

  Centralna Baza Ofert Pracy
  • Opole
  • staż/praktyka
  • pełny etat
  • urzędnik
  • praktykant/stażysta
  Dodana
 • Staż - referent

  Centralna Baza Ofert Pracy
  • Opole
  • staż/praktyka
  • pełny etat
  • urzędnik
  • praktykant/stażysta
  Dodana
 • Staż - referent

  Centralna Baza Ofert Pracy
  • Opole
  • staż/praktyka
  • pełny etat
  • urzędnik
  • praktykant/stażysta
  Dodana
 • Staż - referent

  Centralna Baza Ofert Pracy
  • Opole
  • staż/praktyka
  • pełny etat
  • urzędnik
  • praktykant/stażysta
  Dodana
 • Staż - referent

  Centralna Baza Ofert Pracy
  • Opole
  • staż/praktyka
  • pełny etat
  • urzędnik
  • praktykant/stażysta
  Dodana
 • Staż - referent

  Centralna Baza Ofert Pracy
  • Opole
  • staż/praktyka
  • pełny etat
  • urzędnik
  • praktykant/stażysta
  Dodana
 • Staż - referent

  Centralna Baza Ofert Pracy
  • Opole
  • staż/praktyka
  • pełny etat
  • urzędnik
  • praktykant/stażysta
  Dodana
 • Staż - referent

  Centralna Baza Ofert Pracy
  • Opole
  • staż/praktyka
  • pełny etat
  • urzędnik
  • praktykant/stażysta
  Dodana
 • Staż - referent

  Centralna Baza Ofert Pracy
  • Opole
  • staż/praktyka
  • pełny etat
  • urzędnik
  • praktykant/stażysta
  Dodana
 • Staż - referent

  Centralna Baza Ofert Pracy
  • Opole
  • staż/praktyka
  • pełny etat
  • urzędnik
  • praktykant/stażysta
  Dodana

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.