Podinspektor lub Inspektor ds. Inżynierii Ruchu i Inteligentnych Systemów Transportowych

Ogłoszenie na stanowisko Podinspektor lub Inspektor ds. Inżynierii Ruchu i Inteligentnych Systemów Transportowych - Miejski Zarząd Dróg

Dyrektor Miejskiego Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

ul. Michała Grażyńskiego 10,

43-300 Bielsko-Biała

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 


Podinspektora lub Inspektora ds. Inżynierii Ruchu i Inteligentnych Systemów Transportowych

w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej

Miejsce pracy: Bielsko-Biała

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu wraz z podpisaną klauzulą informacyjną dla kandydata*,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych osobowych wrażliwych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o  korzystaniu  z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko), w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski.

Oferty zawierające wymienione dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora lub Inspektora ds. Inżynierii Ruchu i Inteligentnych Systemów Transportowych” do dnia 1 października 2021 r. do godziny 1500. Na adres Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Michała Grażyńskiego 10 pokój nr 7A (osobiście lub listownie) w podanym wyżej terminie (data wpływu do MZD). Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.mzd.home.pl/bip/ oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10. Osoba, której oferta zostanie wybrana będzie zobowiązana do dostarczenia potwierdzenia faktu niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Inne informacje:

Oferty, które wpłyną po terminie oraz oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów nie będą brane pod uwagę. Kandydaci zakwalifikowani zostaną ocenieni na podstawie przedłożonych dokumentów. Po podjęciu przez komisję konkursową decyzji o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Zastrzega się prawo nie skorzystania ze złożonych ofert. Osobom, które nie zostały telefonicznie powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej dziękujemy za udział w konkursie. Dokumenty aplikacyjne w ciągu trzech miesięcy od zakończenia konkursu można odebrać w pokoju nr 7A w siedzibie MZD, dokumenty nie odebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

*Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną dla kandydata jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w zakładce Nabór pracowników / Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniami.

Zakres obowiązków:

 • opiniowanie oraz konsultowanie projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu,
 • udział w komisjach i zespołach problemowych dotyczących organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w szczególności obrad Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 • kontrola stanu dróg będących w Zarządzie MZD pod kątem analizy stanu organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • realizacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zapobieganie powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i wprowadzanie ograniczeń w ruchu bądź zamykanie dróg dla ruchu w wypadkach kiedy wymaga tego stan techniczny drogi lub mostu,
 • opiniowanie projektów inwestycji drogowych w szczególności zawierających aspekty rowerowe,
 • systematyczna inwentaryzacja oznakowania dotyczącego ścieżek rowerowych,
 • nadzór nad stosowaniem Wytycznych do planowania, projektowania i utrzymania dróg rowerowych w Bielsku-Białej oraz innych przepisów prawa w zakresie utrzymania infrastruktury rowerowej,
 • prowadzenie bazy danych o wypadkach drogowych,
 • utrzymanie infrastruktury drogowej w zakresie oznakowania ulic i organizacji ruchu drogowego,
 • działania Zarządu Drogi w sprawach zarządzania ruchem na drogach oraz w sprawach zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprez na drogach,
 • współpraca z innymi działami zarówno MZD jak również urzędu Miasta ze szczególnym zwróceniem uwagi na Wydział Komunikacji, Wydział Nieruchomości oraz Policji, Straży Miejskiej, etc.
 • prowadzenie obserwacji ruchu drogowego na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w oparciu o wdrażane systemy ITS,
 • nadzorowanie prawidłowości funkcjonowania systemów baz danych dot. wielkości ruchu  i ich archiwizowania, sporządzanie odnośnych zestawień i analiz,
 • organizowanie i prowadzenie badań ruchu drogowego, przetwarzanie i archiwizowanie danych,
 • przygotowywanie odnośnych zestawień i analiz,
 • rejestracja zniszczeń i uszkodzeń elementów pasa drogowego związanych z bezpieczeństwem ruchu,
 • bieżące wprowadzanie danych do sieci informatycznej MZD o tymczasowych zamknięciach dróg,
 • zajęciach pasa drogowego, objazdach oraz terminach ich obowiązywania,
 • udział w radach technicznych, radach projektów.

Wymagania:

Niezbędne:

 • obywatelstwo: polskie,
 • wykształcenie: wyższe techniczne, preferowany kierunek w zakresie transportu, inżynierii ruchu, inteligentnych systemów transportowych lub budownictwa na kierunku drogowym,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: na stanowisko podinspektora staż pracy nie jest wymagany, na stanowisko inspektora wymagany co najmniej 1 rok stażu pracy,
 • znajomość zagadnień inżynierii ruchu,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • kreatywność,
 • umiejętność rzeczowej argumentacji i klarownego sposobu przedstawiania poglądów,
 • wysoka kultura osobista,
 • zdolność do pracy pod presją czasu oraz stresu,
 • umiejętność zarządzania swoim czasem, bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność,
 • pozytywne podejście do interesanta i tworzenie przyjaznej atmosfery,

 • dyspozycyjność,

 • znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych oraz prawa o ruchu drogowym,

 • znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,

 • umiejętność obsługi programów komputerowych (w szczególności pakietów biurowych MS Office, AutoCad, Brics CAD),

 • posiadanie prawa jazdy kat. B,

 • przewidywana praca w systemie dwuzmianowym

Dodatkowe: 

 • przeszkolenie w zakresie: inżynierii ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 • znajomość zagadnień inteligentnych systemów transportowych,

 • znajomość oprogramowania (w szczególności Crossig, PTV Vissim, PTV Visum),

Oferujemy:

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks,
 • czynności merytoryczne i administracyjne wykonywane w trakcie pracy biurowej w pozycji siedzącej, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • praca obejmuje zasięgiem drogi administrowane przez MZD w granicach administracyjnych miasta z wykorzystaniem publicznych środków transportu lub samochodu służbowego nieprzystosowanego do używania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową w charakterze kierującego,
 • bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

Proponowane wynagrodzenie miesięczne na stanowisku Podinspektora ds. Inżynierii Ruchu i Inteligentnych Systemów Transportowych  wynosi w przedziale od 3 500 zł do 4 500 zł brutto.

Proponowane wynagrodzenie miesięczne na stanowisku Inspektora ds. Inżynierii Ruchu i Inteligentnych Systemów Transportowych  wynosi w przedziale od 3 700 zł do 4 800 zł brutto.

Wynagrodzenie na stanowisku Inspektora lub podinspektora ds. utrzymania pasa drogowego składa się z  wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wieloletnią pracę zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.

Podaj swój adres e-mail, aby odpowiedzieć na tę ofertę pracy
Dzięki temu pracodawca będzie mógł szybciej się z Tobą skontaktować.
lub
Zaloguj się, aby aplikować na wybraną ofertę pracy
Na podstawie Twoich danych profilowych przygotujemy aplikację na wybraną ofertę pracy.
lub
Prześlij zgłoszenie i korzystać z Aplikuj.pl bez ograniczeń!
Aby w pełni korzystać z portalu załóż bezpłatne konto, uzupełnij dane i jednym kliknięciem wysyłaj aplikacje do pracodawców.
Klauzula informacyjna ›
Wiadomość z linkiem do zmiany hasła została wysłana.
Przypomnij hasło
Podaj adres e-mail użyty podczas rejestracji. Wyślemy Ci link do zmiany hasła.
Dodaj swoje CV i wyślij zgłoszenie do pracodawcy
Możesz również dołączyć list motywacyjny.
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
* - pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Twoja aplikacja
została wysłana!
Dziękujemy - przekazaliśmy Twoje zgłoszenie do pracodawcy.
Twoje zgłoszenie na tę ofertę pracy zostało już wcześniej wysłane.
Nie możesz aplikować ponownie.
Wszystkie oferty pracy firmy
Miejski Zarząd Dróg

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest Miasto Bielsko-Biała Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 43-300 Bielsk-Biała ul. Michała Grażyńskiego 10, NIP: 9372686990. Moje dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji przez Administratora. Wiem, że przysługują mi następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności Administratora.

Zawód:
Pracownik umysłowy
Miejsce pracy:
Bielsko-Biała
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Wymiar pracy:
pełny etat
Oferta dodana w dniu:
15-09-2021
Oferta wygasa w dniu:
01-10-2021

Adres firmy

ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsk-Biała
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

KSIBB.PL

SPECJALISTA DS.SPRZEDAŻY

KSIBB.PL
KSIBB.PL
Pracownik umysłowy umowa o pracę pełny etat
Bielsko-Biała
06-09-2021
Transport Międzynarodowy i Krajowy Tomasz Dzida Sp. z o.o.

KOORDYNATOR OBSŁUGI KLIENTA - VOLVO TRUCKS

Transport Międzynarodowy i Krajowy Tomasz Dzida Sp. z o.o.
Transport Międzynarodowy i Krajowy Tomasz Dzida Sp. z o.o.
Pracownik umysłowy umowa o pracę

POLECANA
Bełk
Bielsko-Biała

09-09-2021 POLECANA

PRACOWNIK PRODUKCJI

Kontakt przez OHP
Pracownik umysłowy umowa agencyjna
2800-3000 zł
UoP brutto/mies.
Mazańcowice
Bielsko-Biała

21-06-2021
2800-3000 zł
UoP brutto/mies.

POMOCNIK OPERATORA MASZYN

Kontakt przez OHP
Pracownik umysłowy umowa o pracę pełny etat
od 3360 zł
UoP brutto/mies.
Czechowice-Dziedzice
Bielsko-Biała

12-07-2021
od 3360 zł
UoP brutto/mies.

PAKOWACZ

Kontakt przez OHP
Pracownik umysłowy umowa o pracę pełny etat
3000-3200 zł
UoP brutto/mies.
Skoczów
Bielsko-Biała

10-06-2021
3000-3200 zł
UoP brutto/mies.

PRACOWNIK POMOCNICZY PRZY PAKOWANIU I ZNAKOWANIU TOWARÓW

GARDENIA GROUP SKROBOL SPÓŁKA JAWNA
Pracownik umysłowy umowa o pracę
od 2928 zł
UoP brutto/mies.
Pszczyna
Bielsko-Biała

15-09-2021
od 2928 zł
UoP brutto/mies.

PRACOWNIK FIZYCZNY

P.P.H.U. MŁYNEX Józef Furczyk
Pracownik umysłowy umowa o pracę pełny etat
od 3500 zł
UoP brutto/mies.
Pszczyna
Bielsko-Biała

11-08-2021
od 3500 zł
UoP brutto/mies.

PRACOWNIK PRODUKCJI (DWIE LOKALIZACJE)

Kontakt przez OHP
Pracownik umysłowy umowa agencyjna
od 3000 zł
UoP brutto/mies.
Ustroń
Bielsko-Biała

11-08-2021
od 3000 zł
UoP brutto/mies.

PRACOWNIK FIZYCZNY

Kontakt przez PUP
Pracownik umysłowy umowa o pracę pełny etat
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Andrychów
Bielsko-Biała

14-09-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

PRACOWNIK DYSTRYBUCJI

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO M. SZLAGOR SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Pracownik umysłowy umowa o pracę pełny etat
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Andrychów
Bielsko-Biała

08-09-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

PRACOWNIK FIZYCZNY/PRACOWNIK PRZETWÓRNI WARZYW

Kontakt przez PUP
Pracownik umysłowy umowa o pracę
Jankowice
Bielsko-Biała

14-09-2021

PRACOWNIK KANCELARYJNY

Kontakt przez PUP
Pracownik umysłowy staż/praktyka pełny etat
od 1489 zł
UoP brutto/mies.
Oświęcim
Bielsko-Biała

08-09-2021
od 1489 zł
UoP brutto/mies.

PRACOWNIK FIZYCZNY

GEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Pracownik umysłowy umowa o pracę pełny etat
od 4130 zł
UoP brutto/mies.
Babice
Bielsko-Biała

10-08-2021
od 4130 zł
UoP brutto/mies.

PRACOWNIK FIZYCZNY

MTJ TYC JAN
Pracownik umysłowy umowa o pracę pełny etat
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Milówka
Bielsko-Biała

06-08-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

LAMINATOR- MONTAŻYSTA

Kontakt przez PUP
Pracownik umysłowy umowa o pracę pełny etat
3100-3900 zł
UoP brutto/mies.
Bieruń
Bielsko-Biała

06-08-2021
3100-3900 zł
UoP brutto/mies.

CZYNNOŚCI POMOCNICZE PRZY PRODUKCJI SŁODYCZY

SANPRO SYNERGY Sp. z o.o.
Pracownik umysłowy umowa o pracę
Wadowice
Bielsko-Biała

04-08-2021

MONTER RAMEK ALUMINIOWYCH

"CORDIA PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Pracownik umysłowy umowa o pracę pełny etat
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Zator
Bielsko-Biała

26-07-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

PRACOWNIK PRODUKCJI

Kontakt przez PUP
Pracownik umysłowy umowa o pracę
Tychy
Bielsko-Biała

30-08-2021

PRACOWNIK PRODUKCJI

TRZY ZIARNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Pracownik umysłowy umowa o pracę pełny etat
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Chełmek
Bielsko-Biała

23-08-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

POMOC PRZY PRODUKCJI/ OPERATOR MASZYN

K-J-METALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Pracownik umysłowy umowa o pracę pełny etat
od 4400 zł
UoP brutto/mies.
Żory
Bielsko-Biała

16-09-2021
od 4400 zł
UoP brutto/mies.