Inspektor Nadzoru w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym/Rejonie Obsługi Mieszkańców

Ogłoszenie na stanowisko Inspektor Nadzoru w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym/Rejonie Obsługi Mieszkańców - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach


Dyrektor

Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze:

Inspektor Nadzoru

w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym/Rejonie Obsługi Mieszkańców

w wymiarze czasu pracy: 1 etat

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 09.08.2021 r. w siedzibie Zakładu
w Tychach przy ul. Filaretów 31 w sekretariacie (I piętro) lub  w skrzynce podawczej
lub przesłać pocztą na adres Zakładu. Dokumenty składane w języku obcym powinny być złożone z tłumaczeniem na język polski. Aplikacje (dokumenty), które wpłyną
do Zakładu ( sekretariatu ) po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane. Dokumenty uważać się będzie za dostarczone w terminie, jeżeli wpłyną na wskazany powyżej adres w terminie do dnia 09.08.2021 r.

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi komisja rekrutacyjna. Przy wyborze na wolne stanowisko urzędnicze przewiduje się zastosowanie techniki naboru polegającej na analizie dokumentów (aplikacji) min. pod względem formalno - prawnym, sprawdzianie praktycznym (test) i rozmowie kwalifikacyjnej (wywiad). Lista kandydatów zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego (spełniających wymagania formalno – prawne) dostępna będzie w terminie do piątego dnia roboczego po zakończeniu naboru ofert w Dziale Pracowniczo – Administracyjnym (budynek Dyrekcji, pok. Nr 20, II piętro) . Informację o zakwalifikowaniu uzyskać będzie można również telefonicznie pod numerem : (32) 227-40-91 w.123.W przypadku nie spełnienia przez kandydatów do pracy wymagań pracodawcy żadna z ofert pracy nie zostanie wybrana.

Informacja o terminie i miejscu postępowania rekrutacyjnego zostanie podana
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu
(I piętro).Oferty pracy kandydatów po zakończeniu rekrutacji  zostaną komisyjnie zniszczone. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 227-40-91 w. 123

* w załączeniu informacja o przetwarzaniu danych osobowych przy procesie rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.

Zakres obowiązków:

 1. Główne obowiązki:

między innymi:

 • w dziale techniczno – eksploatacyjnym:

planowanie i nadzór nad inwestycjami prowadzonymi przez MZBM, w tym: sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia dla wykonania dokumentacji projektowej, bieżące uzgodnienia z projektantem, odbiór dokumentacji projektowej, sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych (przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne), opracowywanie planów finansowo-rzeczowych, prowadzenie nadzoru nad robotami budowlanymi, rozliczanie zrealizowanych robót,

 • w rejonie obsługi mieszkańców:

koordynowanie pracy służb technicznych Rejonu Obsługi Mieszkańców, opracowywanie planów finansowo – rzeczowych, sporządzanie kosztorysów inwestorskich, prowadzenie nadzoru nad robotami budowlanymi i inwestycjami, rozliczanie zrealizowanych robót, odbiór i sprawdzanie zlecanych projektów budowlanych, prowadzenie książki obiektu budowlanego itp.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Stanowisko związane z pracą przy komputerze i w terenie. Praca ma charakter indywidulany, wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MZBM Tychy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 

I społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • podpisany własnoręcznie życiorys (cv) i list motywacyjny (ze wskazaniem stanowiska na które się kandydat ubiega)
 • kserokopie  dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż i wymagane uprawnienia
 • oświadczenie kandydata o:

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

- korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich

- o tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe

- pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych

 • osoba zatrudniona powinna przedstawić oryginał aktualnego „zapytania
  o udzielenia informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Wymagania:

Wykształcenie:

 • średnie – technik budownictwa lub wyższe budowlane

Wymagania  niezbędne:

 •  bardzo dobra znajomość obsługi programów komputerowych: Excel , Word oraz programu przeznaczonego do kosztorysowania Norma lub Zuzia
 • staż pracy: w przypadku wykształcenia wyższego - co najmniej 4 lata pracy w przypadku wykształcenia średniego - co najmniej 6 lat pracy
 • uprawnienia budowlane:

- w przypadku wykształcenia wyższego: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

- w przypadku wykształcenia średniego: do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy i robót w zakresie wszelkich budynków i innych budowli
o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych

 • dla obywateli z innych państw wymagana jest znajomość języka polskiego potwierdzona stosownym dokumentem
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej - Polskiej
 • bardzo dobra znajomość przepisów w zakresie prawa budowlanego
 • nieposzlakowana opinia
 • umiejętność kosztorysowania

Wymagania dodatkowe:

 • sumienność – wykonywanie obowiązków dokładnie, skrupulatnie i solidnie
 • sprawność – dbałość o szybkie, wydajne i efektywne realizowanie powierzonych zadań
 • bezstronność – obiektywne rozpoznawanie sytuacji
 • umiejętność stosowania odpowiednich przepisów – umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów oraz ich właściwego zastosowania
 • planowanie i organizacja pracy – efektywne wykorzystywanie czasu pracy
 • postawa etyczna – wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy i dbałość
  o nieposzlakowaną opinię.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisany własnoręcznie życiorys (cv) i list motywacyjny (ze wskazaniem stanowiska na które się kandydat ubiega)
 • kserokopie  dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż i wymagane uprawnienia
 • oświadczenie kandydata o:

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

- korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich

- o tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe

- pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych

 • osoba zatrudniona powinna przedstawić oryginał aktualnego „zapytania
  o udzielenia informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Oferujemy:

 • umowa o pracę, 
 • pełny etat.

Podaj swój adres e-mail, aby odpowiedzieć na tę ofertę pracy
Dzięki temu pracodawca będzie mógł szybciej się z Tobą skontaktować.
lub
Zaloguj się, aby aplikować na wybraną ofertę pracy
Na podstawie Twoich danych profilowych przygotujemy aplikację na wybraną ofertę pracy.
lub
Prześlij zgłoszenie i korzystać z Aplikuj.pl bez ograniczeń!
Aby w pełni korzystać z portalu załóż bezpłatne konto, uzupełnij dane i jednym kliknięciem wysyłaj aplikacje do pracodawców.
Klauzula informacyjna ›
Wiadomość z linkiem do zmiany hasła została wysłana.
Przypomnij hasło
Podaj adres e-mail użyty podczas rejestracji. Wyślemy Ci link do zmiany hasła.
Dodaj swoje CV i wyślij zgłoszenie do pracodawcy
Możesz również dołączyć list motywacyjny.
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
* - pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Twoja aplikacja
została wysłana!
Dziękujemy - przekazaliśmy Twoje zgłoszenie do pracodawcy.
Twoje zgłoszenie na tę ofertę pracy zostało już wcześniej wysłane.
Nie możesz aplikować ponownie.
Prosimy o wypełnienie formularza przygotowanego przez pracodawcę
Po kliknięciu w przycisk zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę z formularzem pracodawcy do zbierania CV kandydatów.
APLIKUJ

Klauzula informacyjna:

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ZAKŁAD BUDŻETOWY 43-100 Tychy Filaretów 31, NIP: 6460012522. Moje dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji przez Administratora. Wiem, że przysługują mi następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności Administratora.

Zał. nr 1 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przy procesie rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przy procesie rekrutacji:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję - zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), zwanego dalej w skrócie rodo, :

I       Administrator danych

Administratorami Państwa danych są Gmina Miasta Tychy oraz Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – Zakład Budżetowy w Tychach, który jest odpowiedzialny za zarządzanie i administrację zasobami Gminy oraz Wspólnot Mieszkaniowych. W sprawach dotyczących obszaru działania Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach informacje udzielane są w siedzibie Zakładu znajdującej się w budynku Dyrekcji przy ul. Filaretów 31 w Tychach.

II       Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1)  pod adresem poczty elektronicznej: iod@mzbm.tychy.pl;

2)  pisemnie na adres: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, ul. Filaretów 31, 43-100 Tychy.

III       Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny Administratora w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji oraz ewentualna zgoda kandydata ( zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawarte w formularzu rekrutacyjnym osoby ubiegającej się o zatrudnienie).
 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z rekrutacją na aplikowane stanowisko oraz podjęcie niezbędnych działań do celów procesu rekrutacyjnego.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dobrowolnie podanych w ofercie pracy, innych niż przewidziane w art. 221 § 1 kodeksu pracy, w celu przeprowadzania rekrutacji – nie jest obowiązkowa.

IV       Odbiorcy Danych Osobowych

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.

V       Okres Przechowywania Danych Osobowych

Dane będą przechowywane i zostaną usunięte po trzech miesiącach od zakończenia procesu rekrutacji.

VI       Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu dodanych osobowych

Na zasadach określonych przepisami rodo, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

1)  dostępu do treści swoich danych osobowych;

2)  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)  usunięcia swoich danych osobowych;

4)  ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

5)  przenoszenia swoich danych osobowych,

 a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII       Prawo do cofnięcia zgody

 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
 3. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej Inspektora Danych Osobowych, bądź pisemnie na adres: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, ul. Filaretów 31, 43-100 Tychy.

 

VIII       Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX       Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania danych osobowych

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, umownym, lub warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
 2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy lub gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć lub wykonać takiej umowy.

X       Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Tychy
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Wymiar pracy:
pełny etat
Oferta dodana w dniu:
28-07-2021
Oferta wygasa w dniu:
19-08-2021

Adres firmy

Filaretów 31, 43-100 Tychy
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała

Inspektor nadzoru inwestorskiego w Administracji Domów Mieszkalnych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
Inspektor umowa o pracę pełny etat
Bielsko-Biała
28-07-2021
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała

Inspektor ds. zamówień publicznych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
Inspektor umowa o pracę pełny etat
Bielsko-Biała
19-07-2021

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W BIERUNIU

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W BIERUNIU
Inspektor umowa o pracę pełny etat
2800-7570 zł
UoP brutto/mies.
Lędziny
26-07-2021
2800-7570 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1907 OPOLE
Inspektor umowa na zastępstwo pełny etat
3223-3809 zł
UoP brutto/mies.
Opole
22-07-2021
3223-3809 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WYDZIAŁU KONTROLI

Śląski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu
Inspektor umowa o pracę część etatu
od 842 zł
UoP brutto/mies.
Racibórz
19-07-2021
od 842 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR NADZORU

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI LOKALOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH Sp. z o. o.
Inspektor umowa o pracę pełny etat
4800-6000 zł
UoP brutto/mies.
Świętochłowice
14-07-2021
4800-6000 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA DS. RODO (PÓŁ ETATU)

Regionalne Centrum Informatyki Kraków
Inspektor umowa o pracę część etatu
od 2000 zł
UoP brutto/mies.
Kraków
07-06-2021
od 2000 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO - OFERTA KONKURSOWA

MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW
Inspektor umowa o pracę pełny etat
od 4750 zł
UoP brutto/mies.
Tarnowskie Góry
25-06-2021
od 4750 zł
UoP brutto/mies.
Dla pracodawców (osoby prywatne)