Inspektor Nadzoru

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2021-07-28

Ogłoszenie na stanowisko Inspektor Nadzoru - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach


Dyrektor

Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor Nadzoru

w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym

w wymiarze czasu pracy: 1 etat

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 07.07.2021 r. w siedzibie Zakładu w Tychach przy ul. Filaretów 31 w sekretariacie (I piętro) lub  w skrzynce podawczej lub przesłać pocztą na adres Zakładu. Dokumenty składane w języku obcym powinny być złożone z tłumaczeniem na język polski. Aplikacje (dokumenty), które wpłyną do Zakładu ( sekretariatu ) po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane. Dokumenty uważać się będzie za dostarczone w terminie, jeżeli wpłyną na wskazany powyżej adres w terminie do dnia 07.07.2021 r.

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi komisja rekrutacyjna.

Przy wyborze na wolne stanowisko urzędnicze przewiduje się zastosowanie techniki naboru polegającej na analizie dokumentów (aplikacji) min. pod względem formalno - prawnym, sprawdzianie praktycznym (test) i rozmowie kwalifikacyjnej (wywiad).

Lista kandydatów zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego (spełniających wymagania formalno – prawne) dostępna będzie w terminie do piątego dnia roboczego po zakończeniu naboru ofert w Dziale Pracowniczo – Administracyjnym (budynek Dyrekcji, pok. Nr 20, II piętro) . Informację o zakwalifikowaniu uzyskać będzie można również telefonicznie pod numerem : (32) 227-40-91 w.123.W przypadku nie spełnienia przez kandydatów do pracy wymagań pracodawcy żadna z ofert pracy nie zostanie wybrana.

Informacja o terminie i miejscu postępowania rekrutacyjnego zostanie podana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Zakładu (I piętro). Oferty pracy kandydatów po zakończeniu rekrutacji  zostaną komisyjnie zniszczone. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 227-40-91 w. 123

* w załączeniu informacja o przetwarzaniu danych osobowych przy procesie rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.

Zakres obowiązków:

Główne obowiązki:

między innymi: planowanie i nadzór nad inwestycjami prowadzonymi przez MZBM, w tym: sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia dla wykonania dokumentacji projektowej, bieżące uzgodnienia z projektantem, odbiór dokumentacji projektowej, sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych (przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne), opracowywanie planów finansowo-rzeczowych, prowadzenie nadzoru nad robotami budowlanymi, rozliczanie zrealizowanych robót.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Stanowisko związane z pracą przy komputerze i w terenie. Praca ma charakter indywidulany, wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MZBM Tychy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 

I społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Wymagania:

Wykształcenie:

 • średnie – technik budownictwa lub wyższe budowlane

Wymagania  niezbędne:

 •  bardzo dobra znajomość obsługi programów komputerowych: Excel , Word oraz programu przeznaczonego do kosztorysowania Norma lub Zuzia
 • staż pracy: w przypadku wykształcenia wyższego - co najmniej 4 lata pracy w przypadku wykształcenia średniego - co najmniej 6 lat pracy
 • uprawnienia budowlane:

- w przypadku wykształcenia wyższego: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

- w przypadku wykształcenia średniego: do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy i robót w zakresie wszelkich budynków i innych budowli
o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych

 • dla obywateli z innych państw wymagana jest znajomość języka polskiego potwierdzona stosownym dokumentem
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej - Polskiej
 • bardzo dobra znajomość przepisów w zakresie prawa budowlanego
 • nieposzlakowana opinia
 • umiejętność kosztorysowania

Wymagania dodatkowe:

 • sumienność – wykonywanie obowiązków dokładnie, skrupulatnie i solidnie
 • sprawność – dbałość o szybkie, wydajne i efektywne realizowanie powierzonych zadań
 • bezstronność – obiektywne rozpoznawanie sytuacji
 • umiejętność stosowania odpowiednich przepisów – umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów oraz ich właściwego zastosowania
 • planowanie i organizacja pracy – efektywne wykorzystywanie czasu pracy
 • postawa etyczna – wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy i dbałość
  o nieposzlakowaną opinię.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisany własnoręcznie życiorys (cv) i list motywacyjny (ze wskazaniem stanowiska na które się kandydat ubiega)
 • kserokopie  dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż i wymagane uprawnienia
 • oświadczenie kandydata o:

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

- korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich

- o tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe

- pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych

 • osoba zatrudniona powinna przedstawić oryginał aktualnego „zapytania
  o udzielenia informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Oferujemy:

 • umowa o pracę, 
 • pełny etat.
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Tychy
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Oferta dodana w dniu:
28-07-2021
Oferta wygasła w dniu:
28-07-2021

Adres firmy

Filaretów 31, 43-100 Tychy
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach

Inspektor Nadzoru w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym/Rejonie Obsługi Mieszkańców

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
Inspektor umowa o pracę pełny etat

POLECANA
Tychy
28-07-2021 POLECANA
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała

Inspektor nadzoru inwestorskiego w Administracji Domów Mieszkalnych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
Inspektor umowa o pracę pełny etat
Bielsko-Biała
Tychy

28-07-2021
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała

Inspektor ds. zamówień publicznych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
Inspektor umowa o pracę pełny etat
Bielsko-Biała
Tychy

19-07-2021

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W BIERUNIU

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W BIERUNIU
Inspektor umowa o pracę pełny etat
2800-7570 zł
UoP brutto/mies.
Lędziny
Tychy

26-07-2021
2800-7570 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR NADZORU

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI LOKALOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH Sp. z o. o.
Inspektor umowa o pracę pełny etat
4800-6000 zł
UoP brutto/mies.
Świętochłowice
Tychy

14-07-2021
4800-6000 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO - OFERTA KONKURSOWA

MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW
Inspektor umowa o pracę pełny etat
od 4750 zł
UoP brutto/mies.
Tarnowskie Góry
Tychy

25-06-2021
od 4750 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WYDZIAŁU KONTROLI

Śląski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu
Inspektor umowa o pracę część etatu
od 842 zł
UoP brutto/mies.
Racibórz
Tychy

19-07-2021
od 842 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA DS. RODO (PÓŁ ETATU)

Regionalne Centrum Informatyki Kraków
Inspektor umowa o pracę część etatu
od 2000 zł
UoP brutto/mies.
Kraków
Tychy

07-06-2021
od 2000 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1907 OPOLE
Inspektor umowa na zastępstwo pełny etat
3223-3809 zł
UoP brutto/mies.
Opole
Tychy

22-07-2021
3223-3809 zł
UoP brutto/mies.