Kierownik Działu Technicznego

Ogłoszenie na stanowisko Kierownik Działu Technicznego - Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych


Dyrektor Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie

ogłasza nabór kandydatów na wolne  stanowisko: Kierownik Działu Technicznego

 w Miejskim Zarządzie Zasobów Komunalnych w Chrzanowie

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

  1. życiorys zawodowy z opisem doświadczeń i osiągnięć zawodowych oraz nr telefonu osoby aplikującej,
  2. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy i inne dokumenty),
  3. oświadczenie kandydata, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych druk nr 1 - pobierz,
  4. oświadczenie kandydata, dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku druk nr 2 - pobierz,
  5. świadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych z RODO druk nr 3 - pobierz,

Życiorys zawodowy oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U.2019r. poz.1282) obowiązany jest do złożenia wraz z wymienionymi dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 4, sekretariat, pokój nr 34 lub przesłać pocztą na adres j.w. z dopiskiem „ Kierownik Działu Technicznego” w terminie do dnia 25.06.2021r. do godz. 11:00.

Inne informacje:

Aplikacje, które wpłyną do MZZK po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://bip.malopolska.pl/mzzkwchrzanowie) oraz na tablicy informacyjnej MZZK w Chrzanowie przy ul. Garncarskiej 4. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.

Etapy postępowania w sprawie naboru:

Postępowanie w sprawie naboru składać się będzie z trzech etapów:

  1. wstępna weryfikacja kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
  2. sprawdzenie praktyczne w zakresie posiadanych umiejętności i wiedzy m.in.   sporządzenie notatki służbowej, umiejętność obsługi komputera tj. odpowiedź na pismo, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na podstawie KNR,
  3. rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca między innymi podstawowy zakres działalności MZZK (informacje dostępne na stronie https://mzzk.chrzanow.pl)

Etap 2 odbędzie się  28.06.2021r. w godz. dogodnych dla aplikanta.

Etap 3 odbędzie się w dniu 29-30.06.2021r. w godz. uzgodnionych z aplikantem.

Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu 32 623-31-91, lub e-mail mzzk@chrzanow.pl

Zakres obowiązków:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Nadzorowanie i kierowanie pracą Działu Technicznego w zakresie:

- planowania i realizacji wykonania wydatków

- zapewnienia należytego stanu technicznego budynków oraz lokali w budynkach administrowanych przez MZZK

- przygotowanie umów na roboty remontowe i inwestycyjne, ich realizacja oraz analiza kosztorysów

- opracowywanie sprawozdań, analiz i informacji dla potrzeb organów Gminy

- przygotowywanie wniosków w oparciu o procedurę zamówień publicznych

- sporządzanie kosztorysów

Wymagania:

Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe techniczne - budowlane,

b) staż pracy minimum 5 lat,

c) uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń i przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

d) znajomość obsługi komputera oraz zasad kosztorysowania,

e) obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

f) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,

Wymagania dodatkowe:

1) znajomość i umiejętność interpretacji przepisów:

a) prawo budowlane oraz rozporządzenia wykonawcze,

b) prawo zamówień publicznych,

c) finanse publiczne,

d) ogólna znajomość ustawy o najmie lokali,

2) mile widziane doświadczenie na stanowisku kierowniczym oraz znajomość procesów inwestycyjnych,

3) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowalnej do kierowania robotami budowalnymi,

4) umiejętność podejmowania decyzji,

Oferujemy:

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca w terenie oraz w warunkach biurowych (stanowisko pracy wyposażone w komputer, biuro zlokalizowane na III piętrze w budynku nie wyposażonym w windę),

b) wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godzin tygodniowo.

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem przez każdą ze stron.

Podaj swój adres e-mail, aby odpowiedzieć na tę ofertę pracy
Dzięki temu pracodawca będzie mógł szybciej się z Tobą skontaktować.
lub
Zaloguj się, aby aplikować na wybraną ofertę pracy
Na podstawie Twoich danych profilowych przygotujemy aplikację na wybraną ofertę pracy.
lub
Prześlij zgłoszenie i korzystać z Aplikuj.pl bez ograniczeń!
Aby w pełni korzystać z portalu załóż bezpłatne konto, uzupełnij dane i jednym kliknięciem wysyłaj aplikacje do pracodawców.
Klauzula informacyjna ›
Wiadomość z linkiem do zmiany hasła została wysłana.
Przypomnij hasło
Podaj adres e-mail użyty podczas rejestracji. Wyślemy Ci link do zmiany hasła.
Dodaj swoje CV i wyślij zgłoszenie do pracodawcy
Możesz również dołączyć list motywacyjny.
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
* - pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Twoja aplikacja
została wysłana!
Dziękujemy - przekazaliśmy Twoje zgłoszenie do pracodawcy.
Twoje zgłoszenie na tę ofertę pracy zostało już wcześniej wysłane.
Nie możesz aplikować ponownie.
Wszystkie oferty pracy firmy
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

 Uprzejmie informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych z siedzibą w Chrzanowie, ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów, nr telefonu 32 623 31 91 lub adres mail mzzk@chrzanow.pl Funkcję inspektora ochrony danych w MZZK w Chrzanowie pełni Pani Bożena Ryńca kontakt pod nr telefonu 32 626 03 55 lub adresem mailowym: iodo-mzzk@chrzanow.pl Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 liter. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu realizacji procedury  rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, ustawa Kodeks pracy oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a także przekazywane do państw trzecich. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt.3 celu, a po tym czasie przez okres 5 lat. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, możliwość ich sprostowania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzania w MZZK w Chrzanowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich nie podanie spowoduje niemożność wzięcia udziału w procedurze rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Chrzanów
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Wymiar pracy:
pełny etat
Oferta dodana w dniu:
17-06-2021
Oferta wygasa w dniu:
02-07-2021
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Inspektor wojewódzki ds. kontroli projektów

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Urzędnik umowa o pracę
Katowice
18-06-2021

Inspektor Dział inspekcji

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaworznie
Urzędnik umowa o pracę
Jaworzno
18-06-2021

Referent ds. kontroli celno-skarbowych i postępowań podatkowych

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Urzędnik umowa o pracę
Katowice
17-06-2021

Referent prawny ds. karnych skarbowych

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Urzędnik umowa o pracę
Katowice
17-06-2021

Referent ds. wierzycielskich

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Urzędnik umowa o pracę
Katowice
17-06-2021

Referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Urzędnik umowa o pracę
Katowice
17-06-2021

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tychach
Urzędnik umowa o pracę
Tychy
17-06-2021

Inspektor wojewódzki ds. przeprowadzania i koordynowania kontroli prowadzonych w Oddziale do Spraw K

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Urzędnik umowa o pracę
Katowice
16-06-2021

Specjalista ds. interoperacyjności

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
Katowice
16-06-2021

Inspektor ds. związanych z gospodarką finansową

Komenda Miejska Policji w Katowicach
Urzędnik umowa o pracę
Katowice
16-06-2021

Starszy referent ds. gospodarki mandatowej jednostki

Komenda Miejska Policji w Katowicach
Urzędnik umowa o pracę
Katowice
16-06-2021

Inspektor Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tychach

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tychach
Urzędnik umowa o pracę
Tychy
14-06-2021

Specjalista ds. obsługi sekretariatu naczelnika urzędu skarbowego

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Urzędnik umowa o pracę
Oświęcim
14-06-2021

Kontroler skarbowy ds. czynności sprawdzających

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Urzędnik umowa o pracę
Oświęcim
14-06-2021

Księgowy ds. rachunkowości

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Urzędnik umowa o pracę
Będzin
10-06-2021

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olkuszu
Urzędnik umowa o pracę
Olkusz
02-06-2021

POZOSTALI URZĘDNICY DO SPRAW PODATKÓW

Kontakt przez PUP
Urzędnik staż/praktyka pełny etat
od 1440 zł
UoP brutto/mies.
Oświęcim
01-06-2021
od 1440 zł
UoP brutto/mies.

POZOSTALI URZĘDNICY DO SPRAW PODATKÓW

Kontakt przez PUP
Urzędnik staż/praktyka pełny etat
od 1440 zł
UoP brutto/mies.
Oświęcim
01-06-2021
od 1440 zł
UoP brutto/mies.

Referent Komórka orzeczniczo-inspekcyjna

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej
Urzędnik umowa o pracę
Dąbrowa Górnicza
29-05-2021

Informatyk Zespół ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie
Urzędnik umowa o pracę
Będzin
28-05-2021