Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 960        SUBSKRYBUJE: 6971

Specjalista ds. finansowo-księgowych

Celem działalności jednostki jest pełnienie funkcji zarządcy dróg i zarządu ruchu na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Bielska-Białej.

Zakres obowiązków:

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej ul. Michała Grażyńskiego 10,

43-300 Bielsko-Biała

ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze: 

 Specjalista ds. finansowo-księgowych

Miejsce pracy: Bielsko-Biała

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Prowadzenie kont analitycznych i syntetycznych zgodnie z zakładowym planem kont.
 • Rozliczanie wydatków i dochodów w tym sporządzanie przelewów bankowych.
 • Prowadzenie gospodarki kasowej.
 • Dochodzenie należności.
 • Przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej środków pochodzących z funduszy pomocowych.

Warunki pracy


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 •  praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks,
 • czynności merytoryczne i administracyjne wykonywane w trakcie pracy biurowej w pozycji siedzącej, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
 • na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie powyżej 6%.

Wymagania:

NIEZBĘDNE

 • obywatelstwo: polskie,
 • wykształcenie: wyższe ,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy:  staż  pracy w  księgowości co najmniej 5 lat w ramach umowy o pracę udokumentowany świadectwami pracy lub zaświadczeniami o zatrudnieniu,
 • bardzo dobra znajomość przepisów rachunkowości budżetowej,                                         
 • dobra znajomość księgowych programów komputerowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,

 DODATKOWE

 •  doświadczenie zawodowe  w zakresie rachunkowości w jednostkach samorządowych,
 • wykształcenie wyższe o kierunku Rachunkowość,
 • umiejętność rzeczowej argumentacji i klarownego sposobu przedstawiania poglądów,
 • wysoka kultura osobista,
 • zdolność do pracy pod presją czasu oraz stresu,
 • umiejętność zarządzania swoim czasem, dobra organizacja pracy, samodzielność,

Firma oferuje:

    

Jak aplikować - informacje:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko), w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończone szkolenia w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy,
 • oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych osobowych wrażliwych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o  korzystaniu  z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 Oferty zawierające wymienione dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „nabór na wolne stanowisko urzędnicze  Specjalista ds. finansowo-księgowych” do dnia 28 sierpnia 2018 r.

na adres

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała

ul. Michała Grażyńskiego 10 pokój nr 7A

(osobiście lub listownie) w podanym wyżej terminie (data wpływu do MZD). Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.mzd.home.pl/bip/ oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała  Grażyńskiego 10.

Osoba, której oferta zostanie wybrana będzie zobowiązana do dostarczenia potwierdzenia faktu niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Inne informacje:

Oferty, które wpłyną po terminie oraz oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów nie będą brane pod uwagę. Kandydaci zakwalifikowani zostaną ocenieni na podstawie przedłożonych dokumentów. Po podjęciu przez komisję konkursową decyzji o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Zastrzega się prawo nie skorzystania ze złożonych ofert. Osobom, które nie zostały telefonicznie powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej dziękujemy za udział w konkursie. Dokumenty aplikacyjne w ciągu trzech miesięcy od zakończenia konkursu można odebrać w pokoju nr 7A w siedzibie MZD, dokumenty nie odebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

*Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 1996 r nr 62, poz. 286 z późn. zm.)

Kontakt:

Miejski Zarząd Dróg

ul. Grażyńskiego 10

43-300 Bielsko-Biała

Chcesz otrzymywać podobne oferty pracy na e-mail? Tak, chcę!
Klauzula informacyjna ›

LISTA PODOBNYCH OFERT PRACY

PROMOWANE
FCA Services
Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę

POLECANA
Bielsko-Biała
2018-08-20 POLECANA
FCA Services
Zawód: księgowy Rodzaj: praca stała
Bielsko-Biała
2018-08-20
COMPENDIUM FINANSE Sp. z o.o.
Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Bielsko-Biała
2018-08-07
Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Bielsko-Biała
2018-08-20
POLSPORT S.A.
Zawód: księgowy Rodzaj: praca stała
Bielsko-Biała
2018-08-17
Chcesz otrzymywać podobne oferty pracy na e-mail? Tak, chcę!
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila:
Klauzula informacyjna ›
PROSEAT Sp. z o.o.
Zawód: księgowy Rodzaj: praca tymczasowa
Czechowice-Dziedzice
2018-08-16
PROSEAT Sp. z o.o.
Zawód: księgowy Rodzaj: umowa zlecenia
Czechowice-Dziedzice
2018-08-16
MERVEX
Zawód: księgowy Rodzaj: umowa na okres próbny
Bielsko-Biała
2018-08-10
Nemak Poland Sp. z o.o.

POLECANA
Bielsko-Biała
2018-08-10 POLECANA
HWASUNG Corporation Sp. z o. o.
Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Ustroń
2018-08-10
CD S.A.
Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Bielsko-Biała
2018-08-10
CD S.A.
Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Bielsko-Biała
2018-08-09
Electrical Components International Sp. z o. o.
Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Bielsko-Biała
2018-08-08
Newsletter - praca na e-mail
Klauzula informacyjna ›
ZMIEŃ USTAWIENIA / WYPISZ SIĘ