Wydział Obsługi Finansowej

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 


OGŁOSZENIE O NABORZE

z dnia 17 lutego 2021 r. 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 47 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Wydziale Obsługi Finansowej

liczba etatów: 1 etat

WAŻNE:

Dokumenty aplikacyjne przesyłane drogą elektroniczną muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Dokumenty można przesłać na adres: scp@scp-slask.pl

Zakres obowiązków:

 1. Zakres wykonywanych zadań:

A)   opracowanie planu finansowego oraz jego bieżąca aktualizacja;

B)   sporządzanie i przekazywanie IZ RPO WSL prognoz wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. przygotowanie harmonogramu wydatków i zapotrzebowania.

C)   sporządzanie i przekazywanie Instytucji Zarządzającej zapotrzebowania na środki finansowe w ramach realizowanych zadań,

D)   sporządzanie i przekazywanie Instytucji Zarządzającej Planów Działań, wniosków o zaliczkę, wniosków o płatność i sprawozdań z realizacji zadań
dot. Pomocy Technicznej;

E)   sporządzanie i przekazywanie Instytucji Zarządzającej informacji dotyczących wykorzystania środków;

F)    sporządzanie informacji na potrzeby monitorowania płatności;

G)   przygotowywanie okresowych, rocznych i końcowych informacji dotyczących postępu finansowego z realizacji powierzonych zadań zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej;

H)   sporządzanie zleceń płatności ze środków europejskich, a także zbiorczych zestawień w zakresie płatności przekazywanych i wypłacanych przez BGK;

I)    przygotowywanie korespondencji wychodzącej w zakresie merytorycznym wydziału;

J)    bieżąca analiza zaangażowania środków budżetowych;

K)   wprowadzanie danych do systemów informatycznych zgodnie z nadanymi uprawnieniami.

 • Warunki pracy

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum, w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Wymagania:

 1. Wymagania Niezbędne

A)     obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

B)     wykształcenie: wyższe; wyższe licencjackie. Preferowany kierunek studiów -ekonomia;

C)     doświadczenie zawodowe: nie wymagane;

D)     znajomość ustaw i rozporządzeń wykonawczych:

- o finansach publicznych;

- o samorządzie województwa;

- o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;

- znajomość zasad realizacji programów unijnych w szczególności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;

E)     umiejętności obsługi komputera w zakresie MS Office ze szczególną znajomością aplikacji Excel;

F)     brak prawomocnych wyroków skazujących za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

G)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz posiadania pełni praw publicznych;

H)     nieposzlakowana opinia.

 

2) Dodatkowe:

A)   dobra organizacja pracy;

B)   mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

C)   umiejętność szybkiego wyciągania wniosków;

D)   umiejętność pracy w zespole;

E)   komunikatywność;

F)    zaangażowanie.

 • Wymagane dokumenty:

A)   list motywacyjny;

B)   życiorys – CV;

C)   kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

D)   kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu;

E)   zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną;

F)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

G)   oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

H)   w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Obsługi Finansowej w  Śląskim Centrum Przedsiębiorczości”.

 

na adres:

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów

Dokumenty aplikacyjne przesyłane drogą elektroniczną muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. 

Termin składania ofert upływa w dniu 3 marca 2021 r.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 1.  Aplikacje, które wpłyną do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości po terminie, nie będą rozpatrywane. Ofertę przekazaną za pośrednictwem poczty uważa się za złożoną w terminie, jeżeli została nadana w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim dniu wskazanym  w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje
  z poprzednich miejsc pracy.
 3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości http://bip.scp-slask.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, ul. Katowicka 47 niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

Inne informacje

Dokumenty do pobrania dostępne na stronie BIP pod adresem https://bip.scp-slask.pl/ w zakładce nabory na stanowiska:

 • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości,
 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Wzór oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o stanowisko urzędnicze (dotyczące skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełnej zdolności do czynności prawnych).
 • Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną;
 1. Dokumenty te są dostępne również w sekretariacie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
 2. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane podlegają zniszczeniu po upływie 6-ciu miesięcy od dnia ogłoszenia naboru.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pełny etat
Podaj swój adres e-mail, aby odpowiedzieć na tę ofertę pracy
Dzięki temu pracodawca będzie mógł szybciej się z Tobą skontaktować.
lub
Zaloguj się do Aplikuj.pl, aby przesłać zgłoszenie
Na podstawie Twoich danych profilowych przygotujemy aplikację na wybraną ofertę pracy.
lub
Załóż konto w Aplikuj.pl i prześlij zgłoszenie
Aby w pełni korzystać z portalu, zarejestruj się, uzupełnij dane i jednym kliknięciem wysyłaj aplikacje do pracodawców. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna.
Klauzula informacyjna ›
Wiadomość z linkiem do zmiany hasła została wysłana.
Przypomnij hasło
Podaj adres e-mail użyty podczas rejestracji. Wyślemy Ci link do zmiany hasła.
Dodaj swoje CV i wyślij zgłoszenie do pracodawcy
Możesz również dołączyć list motywacyjny.
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
* - pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Twoja aplikacja
została wysłana!
Dziękujemy - przekazaliśmy Twoje zgłoszenie do pracodawcy.
Twoje zgłoszenie na tę ofertę pracy zostało już wcześniej wysłane.
Nie możesz aplikować ponownie.
Zobacz wszystkie oferty pracy firmy:
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości,
  ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 71 60, e-maila: scp@scp-slask.pl.
 2. Z osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych  można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: abi@scp-slask.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora

w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji  wynikający z:

 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz ewentualna zgoda kandydata (zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie).
 1. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z procesem rekrutacji.
 2. Podanie danych osobowych w dokumencie „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie” nie jest obowiązkowe, ale ułatwi kontakt z kandydatem i sprawne przeprowadzenie procesu rekrutacji.
 3. Dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po jego zakończeniu.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać danych kandydatów innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Kandydat ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełniania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 6. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Dane osobowe kandydata nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Zawód:
Specjalista ds. finansów
Miejsce pracy:
Chorzów
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Oferta dodana w dniu:
23-02-2021
Oferta wygasa w dniu:
03-03-2021
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

DPM Sp. z o.o.

Biegły Rewident

Zawód: specjalista ds. finansów Rodzaj: umowa o pracę
DPM Sp. z o.o.
DPM Sp. z o.o.

POLECANA
Katowice
26-02-2021 POLECANA
CEZ SKAWINA

Młodszy Kontroler Finansowy

Zawód: specjalista ds. finansów Rodzaj: umowa o pracę
CEZ SKAWINA
CEZ SKAWINA

POLECANA
Skawina
19-02-2021 POLECANA
TI Poland Wapienica

Kontroler finansowy - specjalista ds. finansów - FINANCE UNIT CONTROLLER

Zawód: specjalista ds. finansów Rodzaj: umowa o pracę
TI Poland Wapienica
TI Poland Wapienica
Bielsko-Biała
10-02-2021

SPECJALISTA DO SPRAW RACHUNKOWOŚCI

Zawód: specjalista ds. finansów Rodzaj: umowa na okres próbny
SALVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
od 3700 zł
UoP brutto/mies.
Opole
23-02-2021
od 3700 zł
UoP brutto/mies.

STARSZY SPECJALISTA

Zawód: specjalista ds. finansów Rodzaj: umowa o pracę
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 6 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GLIWICACH
od 1575 zł
UoP brutto/mies.
Gliwice
16-02-2021
od 1575 zł
UoP brutto/mies.

MŁODSZY SPECJALISTA DS. CONTROLLINGU

Zawód: specjalista ds. finansów Rodzaj: umowa na okres próbny
RE ALLOYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4000-5000 zł
UoP brutto/mies.
Łaziska Górne
12-02-2021
4000-5000 zł
UoP brutto/mies.

REFERENT KSIĘGOWY - STAŻ

Zawód: specjalista ds. finansów Rodzaj: inna
Kontakt przez PUP
od 1440 zł
UoP brutto/mies.
Chrzanów
11-02-2021
od 1440 zł
UoP brutto/mies.

KONSULTANT

Zawód: specjalista ds. finansów Rodzaj: inna
PETER ŽARNOVSKÝ
od 3500 zł
UoP brutto/mies.
Wieliczka
25-01-2021
od 3500 zł
UoP brutto/mies.

ASYSTENT DS. FINANSOWYCH

Zawód: specjalista ds. finansów Rodzaj: inna
Kontakt przez PUP
od 1440 zł
UoP brutto/mies.
Strzelce Opolskie
22-01-2021
od 1440 zł
UoP brutto/mies.

STAŻ - ASYSTENT SPRZEDAŻY

Zawód: specjalista ds. finansów Rodzaj: inna
Kontakt przez PUP
od 1057 zł
UoP brutto/mies.
Opole
29-09-2020
od 1057 zł
UoP brutto/mies.