Wydział Księgowości i Płac

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 


OGŁOSZENIE O NABORZE

z dnia 17 lutego 2021 r. 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 47 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Wydziale Księgowości i Płac

liczba etatów: 1 etat

 

WAŻNE:

Dokumenty aplikacyjne przesyłane drogą elektroniczną muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Dokumenty można przesłać na adres: scp@scp-slask.pl

Zakres obowiązków:

 • Zakres wykonywanych zadań:

A)   Prowadzenie rachunkowości zgodnie z przepisami i zasadami obowiązującymi dla jednostki budżetowej;

B)   Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;

C)   Księgowanie syntetyczne i analityczne dokumentów księgowych;

D)   Prowadzenie kasy;

E)   Terminowe regulowanie zobowiązań jednostki;

F)   Obsługa składanych depozytów;

G)   Zapewnienie bezpieczeństwa dokumentacji finansowo – księgowej;

H)   Archiwizowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 • Warunki pracy

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum, w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Wymagania:

 1. Wymagania Niezbędne

A)     obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

B)     wykształcenie: średnie lub wyższe;

Preferowany kierunek: rachunkowość, ekonomia;

C)     doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letni staż pracy;

D)     znajomość ustaw i rozporządzeń wykonawczych:

- o rachunkowości;

- o finansach publicznych;

- o samorządzie województwa;

- o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;

- znajomość   zasad   realizacji   programów  unijnych  w  szczególności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;

E)     umiejętności obsługi komputera w zakresie MS Office;

F)     brak prawomocnych wyroków skazujących za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

G)     brak prawomocnych wyroków skazujących za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

H)     nieposzlakowana opinia;

I)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz posiadania pełni praw publicznych.

 

 • Dodatkowe:

A)   doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

B)   dobra organizacja pracy;

C)   umiejętność szybkiego wyciągania wniosków;

D)   umiejętność pracy w zespole;

E)   komunikatywność;

F)    zaangażowanie.

 • Wymagane dokumenty:

A)   list motywacyjny;

B)   życiorys – CV;

C)   kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

D)   kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu;

E)   zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną;

F)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

G)   oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

H)   w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowości i Płac w  Śląskim Centrum Przedsiębiorczości”.

 

na adres:

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów

Dokumenty aplikacyjne przesyłane drogą elektroniczną muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Termin składania ofert upływa w dniu 3 marca 2021 r.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 1.  Aplikacje, które wpłyną do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości po terminie, nie będą rozpatrywane. Ofertę przekazaną za pośrednictwem poczty uważa się za złożoną w terminie, jeżeli została nadana w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim dniu wskazanym  w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje                       z poprzednich miejsc pracy.
 3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości http://bip.scp-slask.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, ul. Katowicka 47 niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

Inne informacja

Dokumenty do pobrania dostępne na stronie BIP pod adresem https://bip.scp-slask.pl/ w zakładce nabory na stanowiska:

 • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości,
 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Wzór oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o stanowisko urzędnicze (dotyczące skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełnej zdolności do czynności prawnych).
 • Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną;
 1. Dokumenty te są dostępne również w sekretariacie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
 2. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane podlegają zniszczeniu po upływie 6-ciu miesięcy od dnia ogłoszenia naboru.

Oferujemy:

 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
Podaj swój adres e-mail, aby odpowiedzieć na tę ofertę pracy
Dzięki temu pracodawca będzie mógł szybciej się z Tobą skontaktować.
lub
Zaloguj się do Aplikuj.pl, aby przesłać zgłoszenie
Na podstawie Twoich danych profilowych przygotujemy aplikację na wybraną ofertę pracy.
lub
Załóż konto w Aplikuj.pl i prześlij zgłoszenie
Aby w pełni korzystać z portalu, zarejestruj się, uzupełnij dane i jednym kliknięciem wysyłaj aplikacje do pracodawców. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna.
Klauzula informacyjna ›
Wiadomość z linkiem do zmiany hasła została wysłana.
Przypomnij hasło
Podaj adres e-mail użyty podczas rejestracji. Wyślemy Ci link do zmiany hasła.
Dodaj swoje CV i wyślij zgłoszenie do pracodawcy
Możesz również dołączyć list motywacyjny.
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
* - pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Twoja aplikacja
została wysłana!
Dziękujemy - przekazaliśmy Twoje zgłoszenie do pracodawcy.
Twoje zgłoszenie na tę ofertę pracy zostało już wcześniej wysłane.
Nie możesz aplikować ponownie.
Zobacz wszystkie oferty pracy firmy:
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Klauzula informacyjna:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości,
  ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 71 60, e-maila: scp@scp-slask.pl.
 2. Z osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych  można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: abi@scp-slask.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora

w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji  wynikający z:

 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz ewentualna zgoda kandydata (zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie).
 1. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z procesem rekrutacji.
 2. Podanie danych osobowych w dokumencie „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie” nie jest obowiązkowe, ale ułatwi kontakt z kandydatem i sprawne przeprowadzenie procesu rekrutacji.
 3. Dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po jego zakończeniu.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać danych kandydatów innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Kandydat ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełniania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 6. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Dane osobowe kandydata nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

 

Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Chorzów
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Oferta dodana w dniu:
23-02-2021
Oferta wygasa w dniu:
03-03-2021
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

REFERENT (STAŻ)

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
Kontakt przez PUP
od 1440 zł
UoP brutto/mies.
Zabrze
Chorzów

23-02-2021
od 1440 zł
UoP brutto/mies.

KOMORNIK SĄDOWY

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
Kontakt przez PUP
od 1440 zł
UoP brutto/mies.
Gliwice
Chorzów

11-02-2021
od 1440 zł
UoP brutto/mies.

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaworznie
Jaworzno
Chorzów

15-02-2021

POZOSTALI URZĘDNICY DO SPRAW PODATKÓW

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
Kontakt przez PUP
od 1440 zł
UoP brutto/mies.
Oświęcim
Chorzów

29-01-2021
od 1440 zł
UoP brutto/mies.

POZOSTALI URZĘDNICY DO SPRAW PODATKÓW

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
Kontakt przez PUP
od 1440 zł
UoP brutto/mies.
Oświęcim
Chorzów

29-01-2021
od 1440 zł
UoP brutto/mies.

POZOSTALI URZĘDNICY DO SPRAW PODATKÓW

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
Kontakt przez PUP
od 1440 zł
UoP brutto/mies.
Oświęcim
Chorzów

29-01-2021
od 1440 zł
UoP brutto/mies.

Wizytator ds. nadzoru edukacji

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Rybnik
Chorzów

19-02-2021

Starszy ekspert skarbowy ds. orzecznictwa egzekucyjnego i nadzoru nad egzekucją administracyjną

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Kraków
Chorzów

23-02-2021

Starszy referent ds. BHP, szkolenia i doskonalenia zawodowego

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Kraków
Chorzów

18-02-2021

PRACOWNIK NADZORU

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
Kontakt przez PUP
od 1440 zł
UoP brutto/mies.
Miechów
Chorzów

23-02-2021
od 1440 zł
UoP brutto/mies.

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Opole
Chorzów

23-02-2021

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Opole
Chorzów

22-02-2021

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Opole
Chorzów

19-02-2021

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Opole
Chorzów

17-02-2021

Ekspert skarbowy

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Opole
Chorzów

16-02-2021

Ekspert skarbowy

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Opole
Chorzów

15-02-2021

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Opole
Chorzów

15-02-2021

STAŻ - REFERENT

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
Kontakt przez PUP
od 1440 zł
UoP brutto/mies.
Opole
Chorzów

06-10-2020
od 1440 zł
UoP brutto/mies.

Referent ds. inspekcji

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie
Pajęczno
Chorzów

11-02-2021