NEWSLETTER - PRACA NA E-MAIL
ZMIEŃ USTAWIENIA / WYPISZ SIĘ

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Zawód: Inżynier
Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Forma zatrudnienia: praca stała

Celem działalności jednostki jest pełnienie funkcji zarządcy dróg i zarządu ruchu na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Bielska-Białej.

Opis stanowiska:

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała

 

Ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze

(1 stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 stanowisko w niepełnym wymiarze czasu pracy - 1/2 etatu)

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Miejsce pracy: Bielsko-Biała

 


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 • pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru lub Inżyniera Projektu, w oparciu o art. 25 Ustawy Prawo Budowlane oraz umowy między Miejskim Zarządem Dróg w Bielsku-Białej a Wykonawcą na zadaniach prowadzonych przez MZD w Bielsku-Białej
 • przygotowanie materiałów w zakresie warunków technicznych do przetargów na zadania realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
 • udział w pracy komisji przetargowej
 • planowanie, organizowanie bieżącego utrzymania i kontrola stanu nawierzchni na wyznaczonych drogach będących w administracji Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej
 • kontrola wykonywanych robót pod względem zgodności z dokumentacją projektową, jakości i ilości
 • utrzymywanie bieżących kontaktów z Radami Osiedli w zakresie planów robót i ich realizacji oraz koordynacja prac w obrębie danej Rady

 

Warunki pracy


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Praca w budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej przy ul. Michała Grażyńskiego 10, biura usytuowane na parterze i pierwszym piętrze, brak windy. Ciągi komunikacyjne nie umożliwiają poruszanie się wózkami inwalidzkimi.

 • praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks, aparat fotograficzny
 • stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, współpracą z pracownikami z innych zespołów, kontaktami osobistymi i telefonicznymi z wykonawcami robót
 • praca obejmuje zasięgiem drogi administrowane przez MZD w granicach administracyjnych miasta z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do używania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową w charakterze kierującego
 • na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie powyżej 6%.

 

Wymagania:

 • obywatelstwo: polskie
 • wykształcenie: wyższe techniczne w zakresie inżynierii lądowej – kierunek drogowy lub mostowy
 • uprawnienia budowlane preferowane w specjalności drogowej
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4-letni staż pracy udokumentowany świadectwami pracy
 • zaświadczeniami o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę
 • bardzo dobra znajomość  prawa budowlanego
 • znajomość Specyfikacji Technicznych (S.T.W. i O.R.B.) - dla robót drogowo mostowych  - wydanych przez G.D.D.K. i A
 • prawo jazdy kat. B
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
 • nieposzlakowana opinia

 

Dodatkowe:

 • umiejętność obsługi programów komputerowych (w szczególności pakietów biurowych MS Office, Autocad)
 • umiejętność rzeczowej argumentacji i klarownego sposobu przedstawiania poglądów
 • wysoka kultura osobista
 • zdolność do pracy pod presją czasu oraz stresu
 • umiejętność zarządzania swoim czasem, dobra organizacja pracy, samodzielność

 

Firma oferuje:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego

Jak aplikować - informacje


Kontakt:

POLECANY PRACODAWCA

Wszelkie prawa zastrzeżone. MediaBielsko.pl © 2007-2018